Kehtestatud 2013
Vabaduse tn 4 maa-ala 22.08.2013 nr 78
Tellija: Press Rolls OÜ
Eesmärk: Vabaduse tn 4 krundil ühe kuni 4-korruselise korterelamu ehitamine (ehitusalune pindala kuni 1700 m² ja kõrgus kuni 12 m). Korterelamu markeerib oma asukohaga ravelliinide paiknemist. Planeeringuga ei likvideerita alal kasvavat haljastust. Juurdepääs krundile on tagatud Vabaduse tänavalt. Parkimine on lahendatud omal krundil ning kokku on ette nähtud 38 parkimiskohta. Planeeringuga on sealhulgas lahendatud maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmist. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, on detailplaneeringule koostatud arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Failid: põhijoonis, 3D, seletuskiri
Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala 20.06.2013 nr 51
Tellija: SKS Estonia Textile OÜ
Eesmärk: Planeeringu lahendus näeb ette planeeringualal osaliselt olemasolevate hoonete lammutamist, Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b kruntide liitmist, 100% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramist kinnistu keskosale ühtse tootmishoonete kompleksi koos selle ümber uue sõidutee rajamiseks. Moodustatavale krundile on lubatud kuni nelja (4) ühekorruselise hoone ehitamine üldpindalaga kuni 8900 m² ja kõrgusega kuni 13 m. Parkimine on lahendatud oma krundi piirides ning planeeritavate parkimiskohtade arv on 36 kohta. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, uusistutust ei kavandata. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad.
Planeeringu maa-ala pindalaga ca 1,6 ha asub Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on Kulgu tn 15 krunt 100% ärimaa, Kulgu tn 15a krunt 100% tootmismaa ning Kulgu tn 15b krunt 100% ärimaa. Kehtestatud Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas kuna Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b kinnistud liidetakse kokku ning moodustatakse üks tootmismaa sihtotstarbega krunt.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala 18.04.2013 nr 35
Tellija: Donate Grupp OÜ ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendus näeb ette kruntide liitmise ning uue äri- ja kaubandushoone koos parkimisalaga ehitamise. Kavandatav hoone koosneb kuni 9-korruselist ärihoonest (1. kuni 2.-korrustel on lubadus kaubandustegevus) ja kuni 2-korruselist kaubandushoonest. Planeeringulahendus ei muuda olemasolevate tänavate asukohti ja piire. Juurdepääs krundile on tagatud Võidu prospekti ja Tallinna mnt (lubatud vaid juurdesõit) kaudu. Parkimine on lahendatud oma krundi piirides ning planeeritavate parkimiskohtade arv on 109 kohta. Haljastuse suurim osa püüakse säilitada, uusistutusena on kavandatud 48 puud. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad.
Detailplaneeringuala asub Narva linnas Soldino linnaosas Geneva Keskuse (Võidu tn 2) vahetuses läheduses. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Narva linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 1,5 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri
Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 93 ”Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamisest 18.04.2013 nr 34
Failid: põhijoonis