Vastuvõetud 2022
Vana-Joala tee 9 maa-ala 23.09.2022 nr 682-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Teko OÜ
Planeerija: TiTo Arhitektid OÜ
Eesmärk: Vana-Joala tee 9 kinnistu kaheks krundiks jagamine ja ehitusõiguse määramine kuni kaheksa hoone ehitamiseks, samuti olemasolevate hoonete lammutamise või laiendamise võimaluste määramine ning maakasutuse sihtotstarvete määramine. Praeguse 100% tootmismaa otstarbe asemele kavandatakse 90% tootmis- ja 10% ärimaa sihtotstarbed. Ehitusalune pind on POS 1 puhul 8160 m² ja POS 2 puhul 4675 m², korruselisus kuni neli korrust kõrgusega kuni 16 m. Lisaks peab Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneering lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei eelda muudatust kehtivas üldplaneeringus.
Planeeritava ala pindala: ca 2,4 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D vaated
Tallinna mnt 43 ja selle lähiala 06.07.2022 nr 465-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: AS Astri-Narva
Planeerija: K-Projekt AS
Eesmärk: määrata Tallinna mnt 43 krundile ehitusõigus lisaks olemasolevale automaattanklaale kiirtoidurestorani hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 (olemasolev automaattankla ja kavandatav kiirtoidurestoran) ning kiirtoidurestorani ehitisealune pind on kuni 600 m². Detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Samuti peab detailplaneering määrama servituutide vajadusega alad juurdepääsu- ja parkimisservituutide määramiseks Tallinna mnt 47, Tallinna mnt 47a, Tallinna mnt 47b ja 4. Roheline tn 8 kinnistute kasuks.
Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala suurus on 3212 m² ning see asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas. Kehtiva Narva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa. Seega vastuvõetud detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osas.
Planeeritava ala pindala: ca 0,32 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D vaated