Algatatud 2013
Raekoda ja selle lähiala 26.09.2013 nr 89
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on vastavalt Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringule Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Lisaks tuleb ette näha uue linnaväljaku asukoht Viru ja Rüütli tänava vahele, mis toimiks kogunemiskohana ning vanalinna edasi suunajana. Kavandatakse maa-alune parkimisvõimalus.
Taotletava planeeringuala täpne pindala selgub peale eskiislahenduse esitamist. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas on detailplaneeringu koostamise aluseks arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist. Algatatav detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Planeeritava ala pindala: ca 2,1 ha
Failid: seletuskiri, arheoloogia, muinsuskaitse, arutelu protokoll,
põhijoonis, situatsiooniskeem, seosed, olemasolev olukord, 3D vaated
Paul Kerese tn 40g maa-ala 22.08.2013 nr 82
Tellija: Albion Motors OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust P. Kerese tn 40g krundil kuni kahe (2) uute kahekorruseliste ärihoonete ehitusaluse pindalaga kuni 2900 m² püstitamiseks. Olemasolev hoone säilib. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,9 ha
Rüütli tn 8 maa-ala 20.06.2013 nr 57
Tellija: Euroekspert Grupp OÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust olemasoleva hoone lammutamiseks ning majutusasutuse ja toitluspunkti (kohviku) püstitamiseks korruselisusega kuni kolm (3) korrust. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Samuti on krundile lubatud kuni kahe (2) hoone püstitamine kuni 3 korrustega ja kõrgusega kuni 12 m. Krunti läbib ajalooline tee, mis tuleb kindlasti markeerida. Algatatav Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Taotletava planeeringuala täpne pindala selgub peale eskiislahenduse esitamist, kuna praegusel hetkel ei ole selge Rüütli tn 8 krundile juurdepääsu küsimus. Detailplaneeringu koostamise aluseks on arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Vestervalli tn 29a maa-ala 20.06.2013 nr 52
Tellija: Gradiens OÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust Vestervalli tn 29a krundil uue kahekorruselise ärihoone koos soklikorrusega püstitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Krundile on lubatud ühe kahekorruselise hoone kõrgusega kuni 8 m püstitamine. Algatatav Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu koostamise aluseks on arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Raamatukogu ja selle lähiala 18.04.2013 nr 32
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Vanalinnas uuele linna keskraamatukogu hoonele ehitusõiguse määramine, Rüütli tänava taastamine jalakäijate teena, Raekoja pargi loomine ning selle sees olevate ajalooliste vundamentide välja kaevandamine ja eksponeerimine, Suure ja Vahe tänavate ajaloolise asukoha taastamine või markeerimine ning Peetri maja taastamine ja selle ümbruse heakorrastamine. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Taotletava planeeringuala täpne pindala selgub peale eskiislahenduse esitamist. Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas on detailplaneeringu koostamise aluseks arheoloogilised eeluuringud ja muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist.
Algatatav detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Failid: seletuskiri, arheoloogia, muinsuskaitse, arutelu protokoll,
põhijoonis, situatsiooniskeem, seosed, olemasolev olukord, 3D vaated
Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala 21.02.2013 nr 17
Tellija: Narva Gate OÜ
Eesmärk: Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust jagada Joala tn 20 krunt kaheks osaks ning määrata välja kujunenud kruntidele sihtotstarbed. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kuna planeeritaval maa-alal asuvad kultuurimälestuse objektid, on detailplaneeringu koostamise aluseks muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb teostada peale planeeringu algatamist ja enne eskiislahenduse esitamist.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks äri- ja korruselamumaa. Algatatav Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Failid: eskiis