Kehtestatud 2017
Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alad 13.12.2017 nr 1240-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Linda properties OÜ
Planeerija: Sirkel&Mall OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga liidetakse Linda tn 22 ja Linda tn 26 kinnistud üheks 100% tootmismaa krundiks Pos 1 ning määratakse ehitusõigus 2-korruselise tootmishoone ehitamiseks. Tootmismaa sihtotstarbega Pos 2 Linda tn 32 kinnistule planeeritud tootmisehitisi teenindav parkimisala. Detailplaneering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas raudtee vahetuses läheduses. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmist, vaid täpsustamise ettepanekut maakasutuse sihtotstarvete osakaalu osas.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis
Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alad 29.11.2017 nr 1179-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Promelauks OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringuga moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt (ehitusõigus kuni kahe 3-korruselise hoone ehitamiseks) ning viis väikeelamumaa sihtotstarbega krunti (üks kuni 2-korruseline pereelamu ja üks abihoone igal krundil). Detailplaneering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Sutthoffi linnaosas. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 1,9 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D
6. Paemurru tn 18 maa-ala 10.08.2017 nr 41
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Tatjana Silina
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Planeeringuga moodustatakse reformimata riigimaast uus krunt Pos 2 väikeelamumaa maakasutuse sihtotstarbega ja pingalaga 1450 m². Pos 2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise väikeelamu ehitusaluse pindalaga kuni 86 m² ehitamiseks. Pos 1 ei määrata ehitusõigust, krundipiirid jäävad muutmatuks. Läbi Pos 1 on ette nähtud tehnovõrkude transiit Pos 2 kasuks. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala pindalaga ca 0,3 ha asub Paemurru linnaosas. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis
Paul Kerese tn 21 maa-ala 18.05.2017 nr 31
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Inkeri TÜ
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga määratakse Paul Kerese tn 21 krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kavandatava ärihoone ehitusalune pindala on kuni 756 m² ja maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast 15 m. Sissesõit krundile teostatakse Paul Kerese tänavalt. Jalakäijate juurdepääs on tagatud Kreenholmi tn ja Paul Kerese tn poolt. Detailplaneeringuga on ettenähtud teeservituut Kreenholmi tn 14 kinnistu kasuks. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kavandatav parkimiskohtade arv on 34 (neist 2 puuetega inimestele). Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu ala pindala on ca 0,4 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas Paul Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca , ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D
Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-al 18.05.2017 nr 29
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Sirenadi OÜ
Planeerija: Olegta OÜ
Eesmärk: Detailplaneering näeb ette Tähe tn 11 krundipiiride muutmist perspektiivse teelõigu Tuha tn L1 arvelt. Samuti kavandatakse Tähe tn 11 krundile kuni kahe (2) maksimaalselt kahekorruselise ridaelamu püstitamist. Igas elamus on planeeritud kuni kuus (6) 2-korruselist korterit. Igal korteril on eraldi sissepääs parkla poolt ja privaatne terrass. Sissesõit krundile tagatakse Tuha tänavalt. Parkimiskohad (18 tk) planeeritakse oma krundil. Tuha tn 2 krundi kuju ja pindala muudetakse samuti perspektiivse teelõigu Tuha tn L1 arvelt. Tuha tn 2 krundile kavandatakse maksimaalselt 2-korruselise ärihoone püstitamist. Sissesõit krundile tagatakse Tuha tänavalt. Parkimiskohad (24 tk) planeeritakse omal krundil. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneering näeb ette 8 olemasoleva puu mahavõtmist. Nende asemele istutakse 12 uut puud. Planeeritava ala haljastusprotsent on 52%. Narva linna üldplaneeringu järgi on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks. Tegemist on vaikse elupiirkonnaga, kesklinnast ja suurtest magistraalidest eemal. Kuna Tähe tänaval paiknevad enamasti elamumaa sihtotstarbega krundid, on ka Tähe tn 11 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks vastuvõetav. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 16. jaanuarist kuni 13. veebruarini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 1 ha
Failid: seletuskiri
Vestervalli tn 29a maa-ala 20.04.2017 nr 23
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Gradiens OÜ
Planeerija: Zoroaster OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga on määratud Vestervalli tn 29a krundil perspektiivne ehitusõigus hoone ehitamiseks samal asukohal enne 1944. aastat asunud ehitise asemele sellises mahus ja gabariitides, mida võimaldavad olemasolevad krundi piirid. Planeeritava ärihoone ehitusalune pindala on kuni 432 m² ja kõrgus kuni 10 m ehk 2 korrust koos soklikorrusega. Krundil on ette nähtud 5 parkimiskohta. Täiendavalt on antud auto- ja kõnniteede, parkimiskohtade, haljastuse ja tehnovõrkude ehitamise põhimõtted. Detailplaneeringu maa-ala asub Vanalinna linnaosas. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D
Rakvere tn 22a maa-ala 20.04.2017 nr 22
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Svetlana Bilõk, Vladimir Aleksejev ja Oleg Aleksejev
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Planeeringuga jagatakse Rakvere tn 22a krunt kaheks osaks. Ühele moodustatavatest kruntidest (pos 1, krundi pind 873 m²) määratakse ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitusaluse pindalaga kuni 252 m² ehitamiseks. Juurdesõit krundile on tagatud Rakvere tänavalt läbi perspektiivse teelaienduse. Parkla on lahendatud oma krundil. Pos 2 (krundi pind 873 m²) on lubatud ehitada kuni kaks hoonet: 3-korruseline ärihoone ehitusaluse pindalaga 270 m² ning 1-korruseline abihoone ehitusaluse pindalaga kuni 20 m². Sisse- ja väljasõit pos 1 on kavandatud Liiva tänava kaudu. Parkimine on ette nähtud oma krundil. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala asub Kalevi linnaosas. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D