Algatatud 2017
Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala 21.12.2017 nr 84
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Skepast&Puhkim OÜ
Eesmärk: krundil Aleksander Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel Aleksander Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tänav T1, Õhu tänav T3, Aleksander Puškini tn 31 ja Aleksander Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Detailplaneeringuga kaalutakse ülalmainitud kruntide ümber jagamist kaheks kuni neljaks eraldi seisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramist riigigümnaasiumi, põhikoolihoone ning võimla ehitamiseks. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m², võimla või võimlate puhul kuni 1000 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja Aleksander Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas. Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks läbi viia avalik arhitektuurikonkurss. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Algatatud detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.
Planeeritava ala pindala:
Failid: seletuskiri, põhijoonis, asend, kontaktvöönd, tugijoonis, 3D vaade
Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alad 18.05.2017 nr 32
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Linda properties OÜ
Planeerija: Sirkel&Mall OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust liita Linda tn 22 ja Linda tn 26 krundid kokku, määrata tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe ning ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise (kõrgus kuni 15 m, ehitusalune pindala kuni 10140 m²) tootmishoone ehitamiseks. Linda tn 32 krundile planeeritakse määrata teemaa maakasutuse sihtotstarbe parkimisala ehitamiseks. Algatatav Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas raudtee vahetuses läheduses.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha