Uudised

08.03.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 28.11–12.12.2016 laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik ettepanek, millega oli arvestatud. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustaval avalikul arutelul 07.03.2017 ettepaneku esitajad ei osalenud. Detailplaneeringus on avalikustamise tulemusena tehtud vajalikud täpsustused, mis ei muuda planeeringu põhilahendust. Seega Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneering on suunatud kehtestamisele. Arutelu protokoll


01.03.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.02.2017 otsusega nr 13 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, 3D).
Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringuga määratakse Paul Kerese tn 21 krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kavandatava ärihoone ehitusalune pindala on kuni 756 m² ja maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast 15 m. Sissesõit krundile teostatakse P. Kerese tänavalt. Jalakäijate juurdepääs on tagatud Kreenholmi tn ja P. Kerese tn poolt. Detailplaneeringuga on ettenähtud teeservituut Kreenholmi tn 14 kinnistu kasuks. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kavandatav parkimiskohtade arv on 34 (neist 2 puuetega inimestele). Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad.
Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu ala pindala on ca 0,4 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas P. Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 20. märtsist kuni 10. aprillini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


21.02.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 28.11–12.12.2016 toimunud avalikul väljapanekul laekus planeeringu kohta üks kirjalik ettepanek, korraldab kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 07. märtsil 2017 kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


17.02.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 28.11.-12.12.2016 laekus detailplaneeringu kolm kirjalikke ettepanekuid (ettepanekud: 01, 02, 03; vastused: 01, 02, 03). 07.02.2017 korraldas kohalik omavalitsus avaliku arutelu, mille käigus ei suutnud osapooled kompromissi saavutada. Seega planeering edastatakse Ida-Viru maavanemale järelevalve teostamiseks. Arutelu protokoll


01.02.2017

Planeeringute dokumentide Maa-ametile esitamise juhend

  • Digitaalsete materjalide koostamine
  • Digikonteineri koostamine
  • Digikonteineri allkirjastamine
  • Planeeringu edastamine Maakatastripidajale
» loe lähemalt


20.01.2017

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest (seletuskiri, põhijoonis, 3D). Kuna 28.11–12.12.2016 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta kolm kirjalikke ettepanekuid (ettepanekud: 01, 02, 03; vastused: 01, 02, 03), korraldab kohalik omavalitsus Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu avaliku arutelu 07. veebruaril 2017 kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
Teatame 28.12.2016 Ida-Viru maavanema korraldusega Ida-Viru maakonnaplaneeringu kehtestamisest. Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on kujundada strateegiliselt läbimõeldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad ruumilise arengu põhisuunad ning anda suunised üldplaneeringute koostamiseks; koordineerida vastavalt valla ja linna üldplaneeringuid; anda teavet investoritele ja arendajatele maakonna soovitud arengusuundade kohta. Ida-Viru maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel.