Uudised

COVID-19

Vastavalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti käskkirjale nr. 1-5/11220, 17.11.2020 ja seoses koroonaviiruse (COVID-19) suure levikuohuga ei toimu kodanike vastuvõttu kuni viiruse levikuohu vähenemiseni. Vastuvõtu jätkumisel avaldatakse sellekohane uus teade.

Kõik küsimuse saata e-kirjaga narvaplan@narva.ee või helistada üldtelefonile 359 9050.
ALPA ametnike ja töötajate kontaktandmed.
Ehitisregistri elektroonilises keskkonnas menetlused toimuvad tavapäraselt.


03.03.2021

Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 17.02.2021 Narva Linnavalitsus võttis vastus korralduse nr 89-k, millega on otsustanud anda kasutusluba "Lidl" kaubandushoonele. Narva Linnavalitsuse korraldusega saab ka tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris dokregister.narva.ee.


16.02.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tapamaja tn 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 12 üldhooldekodu hoonete ja neid teenindavate hoonete püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a otsusega nr 120 kehtestatud Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Detailplaneeringuga on määratud Pos10 kuni Pos21 väikeelamumaale ehitusõigus 200 m2 ehitisealuse pinnaga, 8,0 m kõrguse ühe põhihoone ja ühe abihoone ehitamiseks, kusjuures detailplaneeringuga on määratletud kohustuslik räästa kõrgus 4,0 m. Projekteerimistingimustega täpsustatakse järgmised detailplaneeringu asjaolud: a) projekteeritakse maksimaalselt 200 m2 ja 8,0 m +10% kõrgused üldhooldekodu pereelamu tüüpi hooned või nende teenindamiseks vajalikud hooned, kusjuures proportsionaalselt võib teha kõrgema ka kohustusliku räästa kõrguse maksimaalselt 4,0m +10%; b) kavandatakse hoonestusalade piiride täpsustamist: hoonestusalade suurendamist kuni 10% võrra ning hoonestusalade nihutamist kuni 10% võrra; ning c) hoonete arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste täpsustamist- katusekalded määratakse ehitusprojektiga vastavalt kaasaegsetele arhitektuursetele lahendustele, mis on põhjendatud ja piirkonna hoonestuslaadile sobivad.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 3. märtsini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda siin.


15.02.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab krundil asuva Narva Aleksandri kiriku hoone laiendamiseks ning Igor Grafovi tänav T2 kinnistule kõnnitee rajamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Tööde eesmärk on riikliku tähtsusega ehitismälestis restaureerida sündmus- ja kontserdisaaliks (500 kohta, millele lisaks rõdudel istekohad), hoone jääb toimima ka kirikuna. Samuti on eesmärgiks hoone laiendamine ja territooriumi uuendamine. Kirikuhoonele juurdeehitatav hooneosa (edaspidi: juurdeehitus) ehitatakse kiriku loodenurka. Juurdeehituse põhikorrus on maa-alune, maapinnal on nähtav kolmnurkne sissepääsuala. Juurdeehitus on ühendatud kirikuga maa-aluste ühenduste kaudu. Juurdeehituses paiknevad fuajee, müügikoht, garderoobid, tualett-, kontori- , riietus- ja abiruumid ning suur koosolekute saal. Inva ligipääs on tagatud kahe liftiga.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 3. märtsini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja eskiisiga saab tutvuda siin.


27.01.2021

Hankekutse

Tähelepanu! Hanke alusdokumentides on tehtud muudatused kvalifitseerimistingimuste osas. Samuti on pikendatud pakkumuste esitamise tähtaeg – 17.02.2021 (muudetud: 08.02.2021)

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks. Hanke eesmärk on leida Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 23 750 EUR (km-ta)
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.02.2021 10:00
Hanke eest vastutav isik: Valeria Hohlova
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


13.01.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest.

Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 14 algatati Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on määrata käesoleval krundil ehitusõigus korruselamu ja kahe kõrvalhoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste korruselisus on kuni 4 korrust, kõrgus kuni 16 m ning ehitusalune pindala kuni 1700 m² (ca 43% krundi pindalast). Juurdepääs on lahendatud Vabaduse tänavalt ja parkimine hoone all ja osaliselt hoone ees. Planeering pakub lahenduse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimustele ning määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu planeeringuala suurus Vabaduse tn 4 kinnistul ulatub ca 6000 m². Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, siis detailplaneeringu koostamise aluseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused.

Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.02.2021 kell 16:00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega palume arutelul osalemise soovist ette teatada e-posti narvaplan@narva.ee või telefoni 359 9050 teel.

Avalikul arutelul osalejad on kohustatud kandma maski või katma suu ja nina, käte desinfitseerimisvahend on kohapeal olemas.

Avalikul arutelul viibides tuleb järgida 2+2 reeglit.

Ilmselgete haigustunnustega isikuid arutelule ei lubata.

Dokumendid: seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, seosed, lisad, 3D