Uudised

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 25. juunist kuni 25. juulini 2024. » loe lähemalt09.07.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vestervalli tn 17 munitsipaal-kortermaja püstitamine ning Vestervalli tn 17 ja Gloria bastioni avaliku ruumi projekteerimine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu. Vestervalli tn 17 krundile planeeritakse kaasaegse arhitektuuriga neljakümne korteriga 12 m kõrgust kolmekorruselist munitsipaal-korterelamut.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 19. juulini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 19. juulini 2024. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, situatsiooniskeem


09.07.2024

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva pilootalal maaparandussüsteemi (sh tiik, mahutid ja torustik) projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 67 018,39 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 29.07.2024 kell 10:00.

Hanke eest vastutav isik: Valeria Hohlova
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


21.06.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Päevalille tn 28 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu. Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 60 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 12. juulini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 12. juulini 2024. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa


20.06.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tähe tn 3 ühepereelamu püstitamine Narva Linnavolikogu 24.05.2007. a otsusega nr 227 kehtestatud Tähe tn 5 ja selle lähiala detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu. Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile planeeritakse püstitada ühekorruselise ühepereelamu katusekaldega alates 35 kraadi.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 12. juulini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 12. juulini 2024. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa, Tähe tn 5 DP põhijoonis


19.06.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tehase tn 47 ja Tehase tn 51 kinnistutele kahe päikesepargi rajamine Narva Linnavolikogu 20.11.2014.a otsusega nr 134 kehtestatud Kulgu tööstusala detailplaneeringu alusel“ projekteerimistingimuste eelnõu. Vastavalt taotluses toodud andmetele planeeritakse rajada 2 päikeseparki. Iga päikesepark kavandatakse võimsusega kuni 49,9 kW.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 05. juulini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 05. juulini 2024. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa, paneelide asendiplaan


14.06.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Jõesuu tn 52 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu. Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasolevale vundamendile. Planeeritav hoone on kahekorruseline, ehitisealune pind – ca 101 m² ja kõrgus kuni 8,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 05 juuli 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 05. juuli 2024. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, asendiplaan


05.06.2024

Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu
eskiisi avalik väljapanek

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 25. juunist kuni 25. juulini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid kättesaadavad Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või elektrooniliselt Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee ja Narva linna kodulehel www.narva.ee. Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 06. augustil 2024 kell 15.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).

Detailplaneeringu maa-ala pindalaga ca 11 ha asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas. Eesmärk on Narva metskond 103 katastriüksuse jagamine nejlaks krundiks, maakasutuse juhtotstarbe muutmine ja täpsustamine. Planeering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering eeldab muudatust kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete osas.

Dokumendid: situatsiooniskeem, kontaktvöönd, tugiplaan, põhijoonis tehnovõrkudega, kruntimise skeem, lisad, menetlusdokumendid, seletuskiri, VK skeem


05.06.2024

Narva linn on valinud ideelahenduse kahele uuele lasteaiale

Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet võttis kokku arhitektuurivõistluse tulemused eesmärgiga leida parim lahendus kahe uue lasteaia rajamiseks. Esimene neist aadressil V. Gerassimovi tn 18a Kreenholmi linnaosas ning teine Kerese linnaosa keskel.

Võistluse tähtajaks esitati seitseteist ideekavandit märgusõnadega: Arter, Kasvu hoone, Klotsid, Korall, Kuldnokk, Lastelaste lasteaed, Liblikate aed, Nala, Pumu, Põngerjate küla, Raster, Taassünd, Tarkuseküla, Teekond, Triibik, Vihmavari, Üki kaki kommi. Kõik ideekavandid kvalifitseerusid hindamisele.

„Žürii liikmed töötasid läbi kõik vastavaks tunnistatud kavandid, hindasid esitatud ideekavandite sisulist vastavust võistlusülesandes toodud tingimustele, arvestades kavandite ideelist, kunstilist ja vormilist kvaliteeti, samuti terviklahenduse selgust, funktsionaalsust ja paindlikkust ning planeeringulist lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi“, selgitas Narva peaarhitekt Peeter Tambu, „ka oli oluline pakutud lahenduste sobivus võrdselt hästikasutamiseks mõlemal võistlusaladena pakutud linnale kuuluval kinnistul“.

Hääletamise tulemusel selgitati välja 5 auhinnalistele kohtadele tulnud võistlustööd. Esimese koha sai ideekavand „Põngerjate küla“, mille taga olid autorid Jane Teresk, Anastasia Shabelnikova, Sandra Jasner ja Zuzanna Kamińska Eesti arhitektuuribüroost Projektibüroo OÜ.

Žürii hinnangul on tegemist tugeva ideelahendusega. Idee on selgesti loetav – nii graafiliselt, ruumiliselt kui ka tekstiliselt. Kogu hoone lahendus meenutab Astrid Lindgreni muinasjutumaailma: naivistlik, natuke absurdne aga väga muinasjutuline, põnev, lapselik ja mänguline.

Teise auhinnalise koha pälvis arhitektuuribüroo Arhitekt Martin Aunin, autorid Annika Puust ja Martin Aunin. Nende ideekavandi “Teekond“ lahenduse tugevus seisnes silmapaistvalt tugevas arhitektuurikeeles, suhestumises ümbritseva ümbritseva keskkonnaga ning sise- ja väliruumiseotuses.

Kolmanda koha vääriliseks tunnistati DAGOpen OÜ töö „Üki kaki kommi“, mille autorid on Anna Solts, Angelina Shilov, Jaan Kuusemets, Allar Esko, Oksana Buziak, Erko Luhaaru ja Keiu Tulev. Žürii hindas sümpaatseid vaateid ja sobivust linnaruumi. Rühmaruumide lahendus on hästi läbi töötatud, selge ja toimiv. Žürii hinnangul on pakutud mänguruumi lahendus üks huvitavamatest. Kiideti mänguala, mis eraldab ja annab seinapinda ruumi keskele ja kelgumäe lahendust terrassi ja väliala sidumisel.

Žürii märkis ära ka büroode OÜ STUUDIO TALLINN töö „Arter“, autor Villem Tomiste, ning Arhitekt Must OÜ töö „Raster“, autorid Alvin Järving, Ott Alver ja Mari Rass.

„Need kaks ideekavandit said ergutuspreemiad tänu oma tugevale ja eristuvale arhitektuurikeelele ning hästi läbitöötatud ruumikavale, samuti märgiti žürii liikmete poolt ära mõlema töö, ehkki küll teineteisest täiesti erinev, lähenemine maastikule.“

Arhitektuurivõistluse preemiafond oli kokku 29 000 eurot ning see jagunes järgmiselt:
  - konkursi võitja auhind on 12 000 eurot;
  - teise koha auhind on 8 000 eurot;
  - kolmanda koha auhind on 5 000 eurot;
  - kaks neljanda koha auhinda (ergutuspreemia) à 2 000 eurot.

Arhitektuurivõistlusele esitatud töid hindas žürii koosseisus:
  - Peeter Tambu, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, žürii esimees,
    volitatud arhitekt tase 7;
  - Kaie Enno, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, volitatud arhitekt tase 7;
  - Oleg Karpikov, abilinnapea;
  - Larissa Degel, Kultuuriosakonna juhataja;
  - Raul Kalvo, volitatud arhitekt tase 7, EAL;
  - Kai Süda, volitatud arhitekt tase 7, EAL;
  - Heli Adamovitš, lasteaia „Päikene“ direktor.

Auhinnatud võistlustööd: Arter, Põngerjate küla, Raster, Teekond, Üki kaki kommi


28.05.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Madise tn 20 korterelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Madise tn 20 krundile planeeritakse kaasaegse arhitektuuriga, nelja korteriga, kuni 9 m kõrguse kahekorruselise korterelamu-tüüpi erihooldekodu.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ning ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel otsustas pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldada avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 14. juunini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 14. juunini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, asendiskeem, vaated (näidis)


23.05.2024

Hanketeade

22.12.2023 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avaldas riigihangete registris avatud ideekonkursi „Narva lasteaedade tüüpprojekti arhitektuurivõistlus“ (viitenumber 273465).

Võistluse tähtajaks - 08.04.2024 kella 10:00 esitati 17 võistlustööd märgusõnadega: „Arter“, „Kasvu hoone“, „Klotsid“, „Korall“, „Kuldnokk“, „Lastelaste lasteaed“, „Liblikate aed“, „Nala“, „Pumu“, „Põngerjate küla“, „Raster“, „Taassünd“, „Tarkuseküla“, „Teekond“, „Triibik“, „Vihmavari“ ja „Üki kaki kommi“, millest kõik kvalifitseerusid hindamisele.

Hetkel on selgunud võidutööde märgusõnad!

Narva lasteaedade tüüpprojekti arhitektuurivõistluse auhinnatud tööde märgusõnad tähestikulises järjekorras on: „Arter“, „Põngerjate küla“, „Raster“, „Teekond“, Üki kaki kommi“.

Arhitektuurivõistluse preemiafond oli kokku 29 000 eurot.

Auhinnafond jaguneb järgmiselt:

 • konkursi võitja auhind on 12 000 eurot;
 • teise koha auhind on 8 000 eurot;
 • kolmanda koha auhind on 5 000 eurot;
 • kaks neljanda koha auhinda (ergutuspreemia) à 2 000 eurot.

Märgusõnadele vastavate nimekaardi ümbrike avamine ja nende autorite avalikustamine toimub 04. juunil 2024 kell 14:00 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti saalis (301. kab), Peetri plats 5, Narva.

Üritus kestab umbes 1 tund 30 min.

Palume kõigil, kes tunnevad huvi selle ürituse vastu, teatada oma osalemisest e-posti aadressile valeria.hohlova@narva.ee.


22.05.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 1. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 27. maist kuni 09. juunini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid kättesaadavad Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või elektrooniliselt siin (eskiis, seletuskiri) ja Narva linna kodulehel www.narva.ee. Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.
  Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 10.06.2024 kell 16.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).
  Kangelaste prospekt 37 detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine ärihoone ja selle juurde kuuluva taristu ehitamiseks, liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning planeeringu elluviimisel vajalike keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering ei sisalda kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut.
 2. PlanS § 88 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamisest 13. juunil 2024 kell 15.00. Arutelu toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis, auditoorium nr 200, Raekoja plats 2, Narva. Avalikul arutelul tutvustab Narva Linnavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja linnavalitsuse vastusseisukohti, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.


26.04.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kulgusadama tee 23 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus suvila planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 58 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 10. maini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 10. maini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, asendiplaan, joonis


12.04.2024

Narva Linnavalitsus kutsub Narva elanikke ja kõiki huvilisi 18. aprillil kell 15.00 uut üldplaneeringut tutvustavale seminarile Tartu Ülikooli Narva kolledžisse (auditoorium nr 200, Raekoja plats 2, Narva). Seminar korraldatakse seoses 15. aprillist kuni 16. maini 2024 toimuva Narva linna üldplaneeringu 2035+ avaliku väljapanekuga.

Seminaril tutvustatakse linnavolikogu poolt vastu võetud ning avalikule väljapanekule suunatud, Narva linna uue üldplaneeringu lahendust ja selgitatakse üldplaneeringu kasutamist. Samuti arutakse, kuidas üldplaneeringust aru saada, mis tähendus ja mõju on üldplaneeringul kohaliku inimese igapäevaelule ning kuidas soovi korral üldplaneeringu lahenduse osas ettepanekuid teha. Seminaril osalejatel soovitatakse oma küsimused saata eelnevalt aadressile yldplaneering@narva.ee.

Seminari päevakava:

 1. Sissejuhatus;
 2. Üldplaneeringu, üldplaneeringu kodulehe, dokumentide ja rakenduse tutvustus;
 3. Miljööalade asukohad ja ehitamise tingimused;
 4. Keskkonnatingimused, millega arendamisel arvestama peab;
 5. Üldplaneeringu kasutamise näide;
 6. Arutelu, küsimustele vastamine.

Seminaril on võimalik osaleda ka VEEBIS (Teams, YouTube). Seminaril võimaldatakse sünkroontõlget vene keelde.

Küsimuste korral võib pöörduda aadressil yldplaneering@narva.ee või telefonil +372 35 99050.


12.04.2024

Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Narva Linnavolikogu võttis 21. märtsil 2024 otsusega nr 15 vastu Narva linna üldplaneeringu. Narva Linnavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 87 üldplaneeringu avaliku väljapaneku 15. aprillist kuni 16. maini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Narva Linnavalitsusele elektrooniliselt aadressile yldplaneering@narva.ee või postiga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Narva üldplaneeringu kodulehel, Narva linna kodulehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Paberkandjal on kättesaadavad planeeringu seletuskiri ja KSH aruanne Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5. Planeeringu joonis on kättesaadav aadressil: hendrikson.ee/maps/Narva-linn/kaardirakendus.html.

Paberkandjal on kättesaadavad planeeringu seletuskiri ja KSH aruanne Narva Linnavalitsuse ruumis 112 aadressil Peetri plats 5, E 08.00-18.00, T-N 08.00-17.00, R 08.00-16.00, v.a lõuna 12.00-13.00. Spetsialisti konsultatsioonile saab esmaspäeviti 13.00-17.00 ning kolmapäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Narva Linnavalitsus korraldab PlanS § 88 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 13. juunil 2024 kell 15.00. Arutelu toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis, auditoorium nr 200, Raekoja plats 2, Narva.

Avalikul arutelul tutvustab Narva Linnavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja linnavalitsuse vastusseisukohti, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Avaliku väljapaneku algul korraldab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 18. aprillil kell 15.00 Tartu Ülikooli Narva kolledžis (auditoorium nr 200, Raekoja plats 2, Narva) üldplaneeringu lahendust ning selle kasutamist tutvustava seminari. Samuti arutatakse üritusel, kuidas üldplaneeringut tõlgendada, mis tähendus on üldplaneeringul Narva linnaruumile ja kohaliku inimese igapäevaelule ning kuidas soovi korral üldplaneeringu lahenduse osas ettepanekuid teha. Seminaril osalejatel soovitatakse oma küsimused saata eelnevalt aadressile yldplaneering@narva.ee. Seminar toimub kahes keeles, sünkroontõlkega ning osaleda on võimalik ka veebis. Täpsema info leiab enne ürituse toimumist linna kodulehelt www.narva.ee.

Narva linna üldplaneering hõlmab kogu linna territooriumi (pindala 84,54 km²). Planeeringuala piiriks on Narva linna piir. Üldplaneeringu eesmärk on kujundada Narva linnast atraktiivne elamis- ja ettevõtluspiirkond.

Üldplaneering on strateegilise juhtimise tööriist ruumilise arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja linnaruumi kujundamiseks. Sellest tulenevalt on üldplaneering aluseks linnaruumi ja maakasutusega seotud otsuste langetamisel. Üldplaneeringuga lahendatakse linna ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Üldplaneering määrab linna ruumilise arengu põhimõtted ja maa-alade ning linnaruumi kasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringut tuleb arvestada detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel, samuti muude linnaruumi puudutavate otsuste langetamisel. Maaomanik saab maad senisel otstarbel edasi kasutada, kuni ta seda soovib.

Üldplaneeringu lahendus põhineb Narva linna arengukavas seatud visioonil: Narva on roheline tänapäevane linn ida ja lääne piiril. Narva on rohelist eluviisi toetav linn, kus kõigil on hea elada ja töötada. Elanikkonna kahanemine on pidurdunud – linnas elab vähemalt 45 000 inimest. Linnaruum on mugav kõigile – nii elanikele kui ka külalistele, sõltumata vanusest ja eripäradest – liikuvat, rohelist ja tervet eluviisi võimaldav. Visioonist lähtuvalt on kahaneva elanikkonna tingimustes üldplaneeringu strateegilised põhimõtted: 1) linnaruumi kohandamine kahanevale elanikkonnale, 2) linna arengu suunamine keskusala ning jõe suunas, 3) linna eri osade sidususe tagamine, 3) linna avaliku ruumi väärtustamine ja olemasolevate väärtuslike alade linnaruumi kvaliteedi parendamine, 4) liikuvuse aktiveerimine ja suunamine (läbivalt 15 minuti linna printsiipidest lähtumine), 5) rohe- ja puhkealade võrgustiku toimimine ning 6) kliimaeesmärkide täitmine ja kliimamuutustega kohanemine.

Üldplaneeringu üks peamisi eesmärke on kohandada linnaruumi kahanevale elanikkonnale. Eesmärk on aidata kaasa linnaruumilise kvaliteedi tõstmisele vaatamata kahanevale elanikkonnale. Seejuures on oluline võimalikult kompaktse linnaruumi hoidmine, äärelinnastumise vältimine ja tühjenevatele aladele linnaruumi rikastava kasutuse leidmine. See tähendab, et linnaruumis tuleb ette näha lahendused, mis aitaksid vältida hüljatud alade teket ning aitaks suunata inimesi elama linna keskustele lähemale. Üheks lahenduseks nähakse üldplaneeringuga eelisarendatava ala piiri määramist. Eelisarendatav ala on linnas piirkond, kuhu suunata avalikke investeeringuid nt avaliku ruumi parendamine, linnahaljastus, hoonete renoveerimine. Eelisarendatav ala on ka piirkond, kuhu rajatakse uushoonestus v.a tootmishooned, väike- ja ridaelamud, suvilad ning nende abihooned ning puhkealasid teenindavad hooned. Eelisarendataval alal on tootmisaladel välistatud olulise keskkonnamõjuga tegevus.

Vastu võetud üldplaneering erineb kehtestatud üldplaneeringutest mitmete põhimõtteliste muudatuste poolest. Võrreldes kehtivate üldplaneeringutega on vastu võetud üldplaneering maakasutuse suunamisel paindlikum – ulatuslikult määratakse linna keskusalal mitmekesist kasutust võimaldav segahoonestuse juhtotstarve. Seetõttu on pärast uue üldplaneeringu kehtestamist võimalikud mitmekesisemad arendamise võimalused üsna ulatuslikul alal – seega ehitustingimused leevenevad paljudele kruntide omanikele. Linnaruumi atraktiivsuse tõstmiseks nähakse aga ette mitmeid lisatingimusi nt ligipääsetavuse ja jalakäidavuse parendamiseks, aga ka linnaruumi mugavamaks muutmiseks, haljastuse rajamiseks. Suurimaid maakasutuse muudatusi nähakse ette Kulgu suvilapiirkonnas, kus kehtivas üldplaneeringus määratud väike-elamumaa oleks tulevikus jätkuvalt suvilate maa-ala, nii nagu see tänasel päevalgi on. See muudatus on tingitud peamiselt asjaolust, et Kulgu piirkonda on raskendatud väikeelamu maa-alade jaoks vajaliku taristu – piisava laiusega teedevõrgu ning vee- ja kanalisatsioonitrasside – rajamine. Erandina nähakse väikeelamupiirkonnana väljavoolukanaliäärset endiste paadikuuride ala, kuna sinna on võimalik tagada taristute rajamine.

Vastu võetud üldplaneering näeb ette olemasolevate tootmisalade säilitamise. Olulise muudatusena võrreldes kehtiva üldplaneeringuga, nähakse tootmissalade kasutust mitmekesisemalt. Kõikidele tootmisaladele on määratud tootmise- ja äri segakasutuse juhtotstarve st et lisaks tootmisele on võimalik väljakujunenud tootmisaladel tegeleda ka äri- ja teenuste arendamisega. Jätkatakse Kadastiku tootmisala ühendamist kergliiklusteedega.

Põhjalikumalt käsitletakse üldplaneeringus puhkevõrgustiku arengut: nähakse ette lähipuhkealadest, mänguväljakutest ja ülelinnalistest puhkealadest koosneva võrgustik, mis on suures osas omavahel ühendatud nn roheringidega – jalg- ja kergliiklusteedega. Vanalinna linnaosas on võrreldes kehtiva üldplaneeringuga suurim muudatus seotud Vanalinna linnaosa määramisega jalakäija eelistusega alaks. Praegu Vanalinna läbiva riigi terviktee nr 91 osas tehakse üldplaneeringuga ettepanek suunata tee Hariduse-Vestervalli-Sepa tn asemel A. Puškini ja Rakvere tänavatele.

Nii nagu kehtivates üldplaneeringutes, määratakse ka vastuvõetud üldplaneeringus miljööväärtuslikud hoonestusalad. Miljööväärtuslike hoonestusaladena käsitletakse linnaehituse ajaloo ja miljöö seisukohalt väärtuslikke alasid. Alad on määratud kogu linna territooriumil linna arengu erinevatest perioodidest ning hõlmavad nii hooneid kui hoonete ansambleid, tänavaid või tänavate osasid kui ka haljastust. Miljööväärtuslike hoonestusalade määramise ning ehitustegevuse reguleerimise eesmärk on säilitada konkreetsele alale iseloomulik hoonestusviis ja keskkond. Võrreldes kehtivate üldplaneeringutega on osaliselt muudetud varasemalt määratud miljööväärtuslike alade piire, määratud on samas nii uusi alasid (nt paadikuuride ja suvilapiirkondades), kui ka loobutud mõnest varasemalt väärtuslikuks tunnistatud alast.

Narva linna territooriumil paikneb mitmeid ajaloolisi kalmistuid. Üldplaneering teeb ettepaneku võtta lisaks Garnisoni kalmistule Saksa-Soome kalmistu, juudi, babtisti ja muhamedi kalmistud kasutusele memoriaalpargina. Tulevasele kolumbaariumile ja krematooriumile soovitatakse planeeringus leida asukoht Aleksandri kalmistu piirkonnas Karjamaa tänava läheduses. Täpsem asukoht leitakse edasisel planeerimisel. Samuti oleks oluline leida asukoht Narva linna territooriumil aktiivsele kalmistule. Selleks soovitab planeering võtta osade kalmistute kasutamata alad uuesti kasutusele (nt Jõesuu tänavast edelasse jääva tsiviilkalmistute massiiv), kuna Narva linna territooriumil selline koht tänasel päeval puudub.

Ida-Viru maakonnaplaneeringuga määratud rohelise võrgustiku paiknemise osas tehakse Narva linna üldplaneeringus ettepanek varasemalt määratud alade täpsustamiseks. Muudatused lähtuvad kavandatavast või olemasolevast maakasutusest ning eelkõige arusaamast, et toimiv roheline võrgustik peab olema sidus mh ka kõikide elustikugruppide liikumist toetav. Sellest tulenevalt tehakse planeeringuga ettepanek muuta rohelise võrgustiku paiknemist piirkondades, kus linnalistest arengutest tulenevalt ei ole võimalik tagada rohelise võrgustiku toimimist (nt ei ole võimalik tagada võrgustiku sidusust Kadastiku piirkonnas või nt Äkkekülas, kuna seal on domineeriv inimkasutus (spordipark). Samas on varasemalt rohelisse võrgustikku kuulunud aladel oluline säilitada võimalikult suures osas olemasolevaid kooslusi sh elurikkust toetav maakasutus, mistõttu määratakse neile aladele olenevalt kasutusotstarbest erinevad rohealade juhtfunktsioonid: looduslik haljasmaa, puhke ja virgestuse maa, metsamaa, aga ka nt kalmistumaa.

Üldplaneering toob välja ka vajaduse Narva jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks mitmes piirkonnas. Üldplaneeringu alusel tehakse Keskkonnaametile ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit mitmes enne sõda hoonestatud olnud alal (Juhkentali, Vanalinn). Ehituskeeluvööndi vähendamist taotletakse ka endistes suvila piirkondades, mis tänaseks on kasutusele võetud elamumaadena. Kuna endistes suvilapiirkondades ehituskeeluvööndisse rajatud hoonestus vajab tänasel päeval suures osas ümberehitamist sh suuremas mahus kui see seaduse järgi lubatav, selleks et tagada seal elamisväärne keskkond, on Narva linn teinud ettepaneku antud piirkondades ehituskeeluvööndit üldplaneeringu alusel vähendada.

Veeäärsete alade kasutuse suurendamiseks nähakse ette Narva jõe äärse promenaadi pikendamist nii põhja kui lõuna suunas ning selle ühendamist Narva linna teiste puhkeväärtuslike aladega läbi tähistatud roheringide. Lisaks olemasolevale supelranna alale Joarous kavandatakse Kreenholmi saarest lõunapoole Narva jõe äärde uut supelranna ala, et suurendada ka lõunapoolsete alade elanike jaoks kvaliteetseid puhkamise võimalusi.

Üldplaneering koosneb kaardirakendusest ja seletuskirjast ning selle lisadest. Seletuskiri omakorda on jaotatud nelja põhi ossa. Esimene osa (ptk 2) selgitab üldplaneeringu lahenduse põhjendusi ning põhimõtteid. Teine osa (ptk 3) annab juhised üldplaneeringu elluviimisega seotud korralduslikele aspektidele, eelkõige detailplaneeringute koostamisele, projekteerimistingimuste andmisele, aga ka arhitektuuri- ja ideevõistluste läbiviimisele. Kolmandas osas (ptk 4) määratakse ehitus- ja kasutustingimused nii maakasutuse, hoonete kasutusotstarbe kui ka erinevate teemade kaupa (nt avalik ruum, puhkevõrgustik, miljööalad, kultuuripärand, roheline võrgustik, taristu, taastuvenergia jt). Neljandas osas (ptk 5) kirjeldatakse üldplaneeringu elluviimiseks vajalikke tegevusi. Lisaks annavad viimased peatükid ülevaate keskkonnamõju strateegilise hindamisega arvestamisest (ptk 6), maakonnaplaneeringu muutmise vajaduse ettepanekutest (ptk 7) ning üldplaneeringus kasutatud mõistetest (ptk 8). Üldplaneeringu lisadena on esitatud põhjalikumat käsitlust vajanud teemad: linnaosade piiride muudatus (Lisa 1), reklaami ja siltide regulatsioon (Lisa 2), miljööalade (Lisa 3) ning väärtuslike üksikobjektide tingimused (Lisa 4), lammutatavate hoonete nimekiri (Lisa 5), keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (Lisa 6) ning ülevaade üldplaneeringu koostamise protsessist (Lisa 7).

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad läbivalt üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste, kuna KSH eksperdid osalesid aktiivselt ka lahenduse väljatöötamises. KSH tulemusel selgus, et Narva linna üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.


10.04.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Väikesaare tn 9 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Uus väikeelamu planeeritakse olemasoleva aiamaja (EHR-i kood 118006997) asemel. Uue hoone mõõtmed: ehitisealune pind – ca 110 m² ja kõrgus kuni 8,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 26. aprillini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 26. aprillini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1


03.04.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Joaoru, Kerese, Kalevi ja Kreenholmi linnaosa elektripaigaldise rajamine“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Kavandatakse 6 kV elektrimaakaabelliinide rajamine.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 20. aprillini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 20. aprillini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu tervikteksti ja asendiskeemiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, lisa 2


03.04.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab projekteerimistingimuste eelnõu „Äkkeküla tervisespordikeskuse spordihoonet teenindava abihoone, parkla, spordi- ja puhkerajatiste ning neid teenindavate väikeehitiste püstitamiseks“.

Osal maa-alast kehtib Narva Linnavolikogu 08.09.2011. a otsusega nr 113 kehtestatud Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama ehitiste võimaliku asukoha, haljastuse, heakorra, liikluskorralduse ja hoonestusala tingimuste osas. Osal maa-alast puudub kehtiv detailplaneering ning projekteerimistingimused antakse kehtiva üldplaneeringu alusel.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja/või vastuväiteid esitada 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 13. aprillini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul, st 13. aprillini 2024. a, ei ole ettepanekuid või vastuväiteid esitatud ja/või menetlusosalised ei ole väljendanud soovi asja arutamiseks avalikul istungil.

Projekteerimistingimuste eelnõu tervikteksti, detailplaneeringu põhijoonise ja asendiskeemiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, lisa 2 (asendiskeem), lisa 3 (uuring), DP põhijoonis


02.04.2024

Detailplaneeringu algatamine (Kadastiku tn 53 ja 53a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 21.03.2024 Narva Linnavolikogu otsusega nr 14 Kadastiku tn 53 ja Kadastiku tn 53a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Skivers Hides OÜ. Planeeringuala suurus on 1,7 ha ning see asub Elektrijaama linnaosas. Kaalutletakse võimalust määrata Kadastiku tn 53 ja Kadastiku tn 53a kruntidele ehitusõiguse tootmis- või laohoone (kavandatud on nahkgalanterii toodete tootmine, laoruumid, laadimisplats) ja selle juurde kuuluva taristu ehitamiseks. Iga krundile soovitatakse 1-2 hoone püstitamine. Sissesõit kruntidele taotletakse naaberkrundilt Kadastiku tn 57a, võimalusel ka Kadastiku tänavalt. Samuti lahendatakse planeeringuga liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määratakse planeeringu elluviimiseks vajalikud keskkonnatingimused. Keskkonnamõju hindamise eelhinnang ei anta.


27.03.2024

Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Narva Linnavolikogu võttis 21. märtsil 2024 otsusega nr 15 vastu Narva linna üldplaneeringu. Narva Linnavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 87 üldplaneeringu avaliku väljapaneku 15. aprillist kuni 16. maini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Narva Linnavalitsusele elektrooniliselt aadressile yldplaneering@narva.ee või postiga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Narva üldplaneeringu kodulehel, Narva linna kodulehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Paberkandjal on kättesaadavad planeeringu seletuskiri ja KSH aruanne Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5. Planeeringu joonis on kättesaadav aadressil: hendrikson.ee/maps/Narva-linn/kaardirakendus.html.

Paberkandjal on kättesaadavad planeeringu seletuskiri ja KSH aruanne Narva Linnavalitsuse ruumis 112 aadressil Peetri plats 5, E 08.00-18.00, T-N 08.00-17.00, R 08.00-16.00, v.a lõuna 12.00-13.00. Spetsialisti konsultatsioonile saab esmaspäeviti 13.00-17.00 ning kolmapäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Narva Linnavalitsus korraldab PlanS § 88 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 13. juunil 2024 kell 15.00. Arutelu toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis, auditoorium nr 200, Raekoja plats 2, Narva.

Avalikul arutelul tutvustab Narva Linnavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja linnavalitsuse vastusseisukohti, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Narva Linnavalitsus korraldab avaliku väljapaneku ajal 18. aprillil kell 15.00 seminari, kus tutvustatakse üldplaneeringu lahendust ja selgitatakse üldplaneeringu kasutamist. Samuti arutame, kuidas üldplaneeringut tõlgendada, mis tähendus on üldplaneeringul kohaliku inimese igapäevaelule ning kuidas soovi korral üldplaneeringu lahenduse osas ettepanekuid teha. Seminaril osalejatel soovitatakse oma küsimused saata eelnevalt aadressile yldplaneering@narva.ee. Osavõtusoovist anda teada hiljemalt 12. aprillil aadressil yldplaneering@narva.ee või telefonil +372 35 99050.

Narva linna üldplaneering hõlmab kogu linna territooriumi (pindala 84,54 km²). Planeeringuala piiriks on Narva linna piir. Üldplaneeringu eesmärk on kujundada Narva linnast atraktiivne elamis- ja ettevõtluspiirkond.

Üldplaneering on strateegilise juhtimise tööriist ruumilise arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja linnaruumi kujundamiseks. Sellest tulenevalt on üldplaneering aluseks linnaruumi ja maakasutusega seotud otsuste langetamisel. Üldplaneeringuga lahendatakse linna ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Üldplaneering määrab linna ruumilise arengu põhimõtted ja maa-alade ning linnaruumi kasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringut tuleb arvestada detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel, samuti muude linnaruumi puudutavate otsuste langetamisel. Maaomanik saab maad senisel otstarbel edasi kasutada, kuni ta seda soovib.

Üldplaneeringu lahendus põhineb Narva linna arengukavas seatud visioonil: Narva on roheline tänapäevane linn ida ja lääne piiril. Narva on rohelist eluviisi toetav linn, kus kõigil on hea elada ja töötada. Elanikkonna kahanemine on pidurdunud – linnas elab vähemalt 45 000 inimest. Linnaruum on mugav kõigile – nii elanikele kui ka külalistele, sõltumata vanusest ja eripäradest – liikuvat, rohelist ja tervet eluviisi võimaldav. Visioonist lähtuvalt on kahaneva elanikkonna tingimustes üldplaneeringu strateegilised põhimõtted: 1) linnaruumi kohandamine kahanevale elanikkonnale, 2) linna arengu suunamine keskusala ning jõe suunas, 3) linna eri osade sidususe tagamine, 3) linna avaliku ruumi väärtustamine ja olemasolevate väärtuslike alade linnaruumi kvaliteedi parendamine, 4) liikuvuse aktiveerimine ja suunamine (läbivalt 15 minuti linna printsiipidest lähtumine), 5) rohe- ja puhkealade võrgustiku toimimine ning 6) kliimaeesmärkide täitmine ja kliimamuutustega kohanemine.

Vastu võetud üldplaneering erineb kehtestatud üldplaneeringutest mitmete põhimõtteliste muutuste poolest. Näiteks on maakasutuse suunamisel paindlikum – ulatuslikult määratakse linna keskosas mitmekesist kasutust võimaldav segahoonestuse juhtotstarve. Seetõttu on pärast uue üldplaneeringu kehtestamist võimalikud laiemad arendamise võimalused üsna ulatuslikul alal – seega ehitustingimused leevenevad paljudele kruntide omanikele. Linnaruumi atraktiivsuse tõstmiseks nähakse aga ette mitmeid lisatingimusi nt ligipääsetavuse ja jalakäidavuse parendamiseks, aga ka linnaruumi mugavamaks muutmiseks. Suurimaid maakasutuse muudatusi nähakse ette Kulgu suvilapiirkonnas, kus kehtivas üldplaneeringus määratud väike-elamumaa oleks tulevikus jätkuvalt suvilate maa-ala, nagu see tänasel päevalgi on.

Vastu võetud üldplaneering näeb ette olemasolevate tootmisalade säilitamise. Olulise muudatusena võrreldes kehtiva üldplaneeringuga, nähakse tootmissalade kasutust mitmekesisemalt. Kõikidele tootmisaladele on määratud tootmise- ja äri segakasutuse juhtotstarve st et lisaks tootmisele on võimalik väljakujunenud tootmisaladel tegeleda ka äri- ja teenuste arendamisega.

Põhjalikumalt käsitletakse üldplaneeringus puhkevõrgustiku arengut: nähakse ette lähipuhkealadest, mänguväljakutest ja ülelinnalistest puhkealadest koosneva võrgustiku arendamist, mis on suures osas omavahel ühendatud nn roheringidega – jalg- ja kergliiklusteedega. Vanalinna linnaosas on võrreldes kehtiva üldplaneeringuga suurim muudatus seotud Vanalinna linnaosa määramisega jalakäija eelistusega alaks.

Üldplaneering koosneb kaardirakendusest ja seletuskirjast ning selle lisadest. Seletuskiri omakorda on jaotatud nelja põhi ossa, üldplaneeringu lisadena on esitatud põhjalikumat käsitlust vajanud teemad.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad läbivalt üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste, kuna KSH eksperdid osalesid aktiivselt ka lahenduse väljatöötamises. KSH tulemusel selgus, et Narva linna üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.


14.03.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kangelaste pr 32 koolihoonele uue spordihoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Selleks soovitakse olemasolev amortiseerunud basseinihoone lammutada ja selle asemele vana hoone gabariitides püstitada kaasaegne basseiniga spordihoone.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ning ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel otsustas pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldada avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 30. märtsini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 30. märtsini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, lisa 2


12.02.2024

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


08.02.2024

Puurkaevu keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud AIANDUSÜHISTU BALTIKA (registrikood 80021938) 23.01.2024 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022487. Keskkonnaluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva linnas põhjaveevõtuks puurkaevust katastrinumbriga 52380.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127117 all, taotlus nr T-KL/1022487. Keskkonnaamet teeb taotluse kohta otsuse 90 päeva jooksul.


07.02.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 25.01.2024 Narva Linnavolikogu otsusega nr 1 Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Kaarsilla Kinnisvara OÜ. Planeeringuala suurus on 1,5 ha ning see asub Kreenholmi linnaosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine ärihoone (kauplusehoone, kuni 2 korrust, ehitusalune pindala kuni 5100 m²) ja selle juurde kuuluva taristu ehitamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määratakse planeeringu elluviimiseks vajalikud keskkonnatingimused. Detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringus.


07.02.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vana-Joala tee J1 ja Tehase tn T5 avalike teede, sadeveetorustiku ja elektripaigaldise rajamine ning Tiigi tn L3, Tehase tn L4, T4, Vana-Joala tee L3, L2, T1, L1, Joala tn L7 avalike teede ja sademeveetorustiku ja elektripaigaldise rekonstrueerimine“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse osas. Vastavalt taotlusele lisatud eskiisile soovitakse otse ühendada Vana-Joala tee ja Joala tänav, seejuures Vana-Joala tee osa demonteeritakse ja muutub tupiktänavaks Tehase tn 7a krundi kõrval (vt eskiisi sõlm P5). Uue teelõigu ühendamine Joala tn L7 kinnistuga näeb ette lisajuurdepääsu nurgaga 90 kraadi (vt eskiisi sõlm P6). Lisaks soovitakse mahasõitu Vana-Joala tee 5 kinnistule (vt eskiisi sõlm P4). Samuti uus lahendus näeb ette Vana-Joala tee Tehase tänavaga ristmiku rekonstrueerimine, mis teeks liikluskorraldus mugavaks, loogiliseks ja ohutuks (vt eskiisi sõlm P3). Kogu projekteeritavate ja rekonstrueeritavate teede ulatuses kavandatakse iseseisev kergliiklustee.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 24. veebruarini 2024. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, DP põhijoonis, eskiis


03.01.2024

Algas Narva lasteaia tüüpprojekti arhitektuurivõistlus

Arhitektuurikonkursi objektiks on kümne rühmaga lasteaiahoone tüüpprojekt, mida Narva linn saab kasutada vähemalt kahe kuni kolme uue lasteaia rajamiseks lähiaastatel. Võistluse tulemusena valminud kavandi peamiseks väljundiks on võistlustulemuste selgumise järel ühe lasteaia projekteerimine ja rajamine, järgnevatel aastatel teise lasteaia rajamine samase projekti alusel ning hiljem vastavalt vajadusele ja võimalustele veel ühe lasteaia rajamine Narvas. Võistluse eesmärgiks on saada võimalikult parema ruumilise kvaliteediga lasteaed.

Võistlus on kavandatud kahel võistlusalal – V. Gerassimovi tn 18a kinnistul Kreenholmi linnaosas ja Lasteaia tn/Energia põik sisekvartalis Kerese linnaosas. Esimese lasteaia projekteerimist ja rajamist alustatakse Kreenholmi linnaossa kuid edukas on eelkõige võistlustöö, mis sobib mõlemale etteantud võistlusalale.

Võistluse objektiks on ka lasteaia väliala ning selle elemendid, mis samuti peavad olema sobilikud mõlemal võistlusalal kasutamiseks.

Arhitektuurivõistlus viiakse riigihangete seaduse tähenduses läbi avatud ideekonkursina, mille eesmärk on leida parim arhitektuurne lahendus tüüpsele lasteaiahoonele ning seda ümbritsevale välialale. Arhitektuurivõistluse korraldajaks (hankijaks) ja tellijaks on Narva Linnavalitsus. Eeldatav projekteerimise algus on 2024 aasta esimene pool ning ehitustööde algus eeldatavalt 2025 aasta.

Võistluse auhinnafond on 29 000 eurot mille konkursi võitja auhind on 12 000 eurot, teise koha auhind on 8 000 eurot, kolmanda koha auhind on 5 000 eurot ja kaks ergutusauhinda 2 000 eurot.

Võistlustööd on võimalik esitada vaid riigihangete registris kuni 18 märtsini 2024. Võistluse korraldab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ja tingimused on kooskõlastanud Eesti Arhitektide Liit.


03.01.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kirsi tn 33 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, pärast laiendamist hakkab hoone ehitisealune pindala olema ca 67,3 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 18. jaanuarini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 18. jaanuarini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, asendiplaan


02.01.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Lehise tn 34 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 100 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 18. jaanuarini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 18. jaanuarini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu