Uudised

COVID-19

Vastavalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti käskkirjale nr. 1-5/11220, 17.11.2020 ja seoses koroonaviiruse (COVID-19) suure levikuohuga ei toimu kodanike vastuvõttu kuni viiruse levikuohu vähenemiseni. Vastuvõtu jätkumisel avaldatakse sellekohane uus teade.

Kõik küsimuse saata e-kirjaga narvaplan@narva.ee või helistada üldtelefonile 359 9050.
ALPA ametnike ja töötajate kontaktandmed.
Ehitisregistri elektroonilises keskkonnas menetlused toimuvad tavapäraselt.


27.01.2021

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks. Hanke eesmärk on leida Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 23 750 EUR (km-ta)
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.02.2021 10:00
Hanke eest vastutav isik: Valeria Hohlova
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


13.01.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest.

Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 14 algatati Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on määrata käesoleval krundil ehitusõigus korruselamu ja kahe kõrvalhoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste korruselisus on kuni 4 korrust, kõrgus kuni 16 m ning ehitusalune pindala kuni 1700 m² (ca 43% krundi pindalast). Juurdepääs on lahendatud Vabaduse tänavalt ja parkimine hoone all ja osaliselt hoone ees. Planeering pakub lahenduse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimustele ning määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu planeeringuala suurus Vabaduse tn 4 kinnistul ulatub ca 6000 m². Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, siis detailplaneeringu koostamise aluseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused.

Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.02.2021 kell 16:00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega palume arutelul osalemise soovist ette teatada e-posti narvaplan@narva.ee või telefoni 359 9050 teel.

Avalikul arutelul osalejad on kohustatud kandma maski või katma suu ja nina, käte desinfitseerimisvahend on kohapeal olemas.

Avalikul arutelul viibides tuleb järgida 2+2 reeglit.

Ilmselgete haigustunnustega isikuid arutelule ei lubata.

Dokumendid: seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, seosed, lisad, 3D