Uudised

09.03.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kreenholmi 60 võrkpallihalli püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile soovib ROK-Projekt OÜ rajada professionaalse ja atraktiivse rannaspordi- ja vaba aja keskuse ehitusealuse pinnaga ca 4000 m² ja kõrgusega minimaalselt 12 m. Hoonele lisandub väliareen suurusega ca 2500 m².

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 359177.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 24. märts 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 24. märtsini 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


06.03.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsiooni rajamine“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Kuna vanalinna osa tervikuna on kultuurimälestise ala, mis asub kahe riiklikult kaitstava kinnismälestise - arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 27276) ja ehitismälestis Narva linnakindlustused (reg nr 13999) – territooriumil, Pimeaed on looduskaitseala ning sademeveekanalisatsiooni rajamine riivab paljusid era, munitsipaal- ja riigiomandis olevaid krunte, siis pädev asutus otsustab sellele territooriumile sademeveekanalisatsiooni rajamise ehitusprojekti koostamiseks väljastada projekteerimistingimused. Projekteerimistingimustega antakse taotlejale teada piirangutest, mis kavandatava projekteerimistööga seonduvad.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 24. märtsini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 24. märtsini 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, eskiis


21.02.2023

Teade aiandusühistute territooriumile elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest Aiandusühistute Punane Moon, Vesna, Višnja, Ikrinka, Tervis Plus, Kiire Laine, Gvozdika, Adonis ja Salvia, Oktoober, Elektron, Rjabinka ja Düün territooriumile ning Narva metskond 36, Suvilate tee L2, Surju, Tareti, Lageda ja Andrejevi krundile passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks. Kuna projekteerimistingimuste eelnõu avalikul väljapanekul laekus 5 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi. Avalik istung toimub 13.03 kell 10:00 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kolmanda korruse saalis, aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva linn.


10.02.2023

Teade Narva Tööstuspargi 3. etapi kehtetuks tunnistamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 26.01.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 8 Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ning detailplaneeringu menetluse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamisest.


10.02.2023

Teade Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 26.01.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 9 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringuala asub Pähklimäe linnaosas ja selle pindala on ca 0,32 ha. Kehtiva Narva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa. Seega Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osas. Kehtestatud Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Tallinna mnt 43 krundile ehitusõigus lisaks olemasolevale automaattanklale kiirtoidurestorani hoone ja seda teenindavate rajatiste ning parkla ehitamiseks. Kavandatav hoonete arv krundil on 2 (olemasolev automaattankla ja kavandatav kiirtoidurestoran), kavandatava kiirtoidurestorani ehitisealune pindala on kuni 600 m². Detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad. Samuti määratakse detailplaneeringuga servituutide vajadusega alad juurdepääsu- ja parkimisservituutidele Tallinna mnt 47, Tallinna mnt 47a, Tallinna mnt 47b ja 4. Roheline tn 8 kinnistute kasuks.

Dokumendid: seletuskiri, põhijoonis.


10.02.2023

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


03.02.2023

Narva geomõõdistuste infosüsteem (Geoarhiiv)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on võetud kasutusele uus Narva geomõõdistuste infosüsteem ehk Geoarhiiv, kus hakkab toimuma Narva linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine: geoarhiiv.narva.ee


30.01.2023

Teade ametliku kohanime ja maaüksusele koha-aadressi määramise kohta (Paju park)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010. a määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” § 4 punktile 1 avalikustatakse järgmine Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu:
- Ametliku kohanime ja maaüksusele koha-aadressi määramine (Paju park)

Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda ka Narva linna veebilehel www.narva.ee.

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile narvaplan@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 19.02.2023.


17.01.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Aiandusühistute Punane Moon, Vesna, Višnja, Ikrinka, Tervis Plus, Kiire Laine, Gvozdika, Adonis ja Salvia, Oktoober, Elektron, Rjabinka ja Düün territooriumile ning Narva metskond 36, Suvilate tee L2, Surju, Tareti, Lageda ja Andrejevi krundile passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine„ projekteerimistingimuste eelnõu. Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile Eesti Energia võrguettevõte Enefit Connect soovib rajada kiiret valguskaablil põhinevat püsiühendust. Ehitatava internetivõrgu kaudu on võimalik tarbida ülikiireid andmekiirusi ning valida meelepärane teenusepakkuja ehk sideoperaator.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 02. veebruar 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 02. veebruar 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, Enefit teade


03.01.2023

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Käesolev hange hõlmab ka geodeetilise alusplaani koostamist.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 15 000,00 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 18.01.2023 kell 11:00
Hanke eest vastutav isik: Peeter Tambu
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


03.01.2023

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Käesolev hange hõlmab geodeetilise alusplaani ja muinsuskaitse eritingimuste koostamist.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 30 000,00 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 18.01.2023 kell 10:00
Hanke eest vastutav isik: Peeter Tambu
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.