Uudised

NARVA PLANEERINGUTE JUHEND »pdf


22.01.2020

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


10.01.2020

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

  • Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamisest Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 68. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaksali tn 19 krundile kaubanduskeskuse ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse muutmine piirkonnas. Detailplaneeringu kogu ala suurus on umbes 15000 m² ning see asub Narva linnas Joaoru linnaosas. Kavandatav ehitiste arv krundil on üks ning selle ehitusalune pind kuni 2500 m². Kinnistul asub üks kolmekorruseline 12,97 m kõrgusega hoone, mistõttu detailplaneeringulahendusega on vastavalt algatamise taotlusele lubatatud hoone korruselisus kuni 3 maapealset ja 1 maa-alust korrust ühes maksimaalse kõrgusega 13 m.
    Kuna kehtiv üldplaneering soovitab kesklinnas tänavate alguses või lõpus asuvate linnaehituslikult domineerivate hoonete puhul läbi viia arhitektuuri konkursi, siis planeeringu koostamise jooksul tuleb kaaluda arhitekltuurikonkursi läbi viimise vajadust, et kavandatav ehitis haakuks koha miljööga.
    Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), ehitatavate ja lammutatava hoonestuse asupaigad, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Algatatav detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
  • Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu algatamisest Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 67. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada krundile 50% tootmis- ja ärimaa (T50/Ä50%) sihtotstarbed ning ehitusõigus kuni 3 (kolme) hoone ehitamiseks. Taotletav ehitusalune pind moodustab 8060 m², korruselisus kuni 4 (neli) korrust kõrgusega kuni 18 m. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine või algatamata jätmine otsustatakse eelhinnangu alusel. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kus antud ala maakasutuse sihtotstarbeks on nii äri kui ka tööstusobjektide rajamist lubav ettevõtlusehitise reservmaa (TR+BR). Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride piirkonnas.