Uudised

12.02.2024

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


08.02.2024

Puurkaevu keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud AIANDUSÜHISTU BALTIKA (registrikood 80021938) 23.01.2024 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022487. Keskkonnaluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva linnas põhjaveevõtuks puurkaevust katastrinumbriga 52380.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127117 all, taotlus nr T-KL/1022487. Keskkonnaamet teeb taotluse kohta otsuse 90 päeva jooksul.


07.02.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 25.01.2024 Narva Linnavolikogu otsusega nr 1 Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Kaarsilla Kinnisvara OÜ. Planeeringuala suurus on 1,5 ha ning see asub Kreenholmi linnaosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine ärihoone (kauplusehoone, kuni 2 korrust, ehitusalune pindala kuni 5100 m²) ja selle juurde kuuluva taristu ehitamiseks. Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määratakse planeeringu elluviimiseks vajalikud keskkonnatingimused. Detailplaneering ei eelda muudatust kehtiva üldplaneeringus.


07.02.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vana-Joala tee J1 ja Tehase tn T5 avalike teede, sadeveetorustiku ja elektripaigaldise rajamine ning Tiigi tn L3, Tehase tn L4, T4, Vana-Joala tee L3, L2, T1, L1, Joala tn L7 avalike teede ja sademeveetorustiku ja elektripaigaldise rekonstrueerimine“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse osas. Vastavalt taotlusele lisatud eskiisile soovitakse otse ühendada Vana-Joala tee ja Joala tänav, seejuures Vana-Joala tee osa demonteeritakse ja muutub tupiktänavaks Tehase tn 7a krundi kõrval (vt eskiisi sõlm P5). Uue teelõigu ühendamine Joala tn L7 kinnistuga näeb ette lisajuurdepääsu nurgaga 90 kraadi (vt eskiisi sõlm P6). Lisaks soovitakse mahasõitu Vana-Joala tee 5 kinnistule (vt eskiisi sõlm P4). Samuti uus lahendus näeb ette Vana-Joala tee Tehase tänavaga ristmiku rekonstrueerimine, mis teeks liikluskorraldus mugavaks, loogiliseks ja ohutuks (vt eskiisi sõlm P3). Kogu projekteeritavate ja rekonstrueeritavate teede ulatuses kavandatakse iseseisev kergliiklustee.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 24. veebruarini 2024. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, lisa 1, DP põhijoonis, eskiis


03.01.2024

Algas Narva lasteaia tüüpprojekti arhitektuurivõistlus

Arhitektuurikonkursi objektiks on kümne rühmaga lasteaiahoone tüüpprojekt, mida Narva linn saab kasutada vähemalt kahe kuni kolme uue lasteaia rajamiseks lähiaastatel. Võistluse tulemusena valminud kavandi peamiseks väljundiks on võistlustulemuste selgumise järel ühe lasteaia projekteerimine ja rajamine, järgnevatel aastatel teise lasteaia rajamine samase projekti alusel ning hiljem vastavalt vajadusele ja võimalustele veel ühe lasteaia rajamine Narvas. Võistluse eesmärgiks on saada võimalikult parema ruumilise kvaliteediga lasteaed.

Võistlus on kavandatud kahel võistlusalal – V. Gerassimovi tn 18a kinnistul Kreenholmi linnaosas ja Lasteaia tn/Energia põik sisekvartalis Kerese linnaosas. Esimese lasteaia projekteerimist ja rajamist alustatakse Kreenholmi linnaossa kuid edukas on eelkõige võistlustöö, mis sobib mõlemale etteantud võistlusalale.

Võistluse objektiks on ka lasteaia väliala ning selle elemendid, mis samuti peavad olema sobilikud mõlemal võistlusalal kasutamiseks.

Arhitektuurivõistlus viiakse riigihangete seaduse tähenduses läbi avatud ideekonkursina, mille eesmärk on leida parim arhitektuurne lahendus tüüpsele lasteaiahoonele ning seda ümbritsevale välialale. Arhitektuurivõistluse korraldajaks (hankijaks) ja tellijaks on Narva Linnavalitsus. Eeldatav projekteerimise algus on 2024 aasta esimene pool ning ehitustööde algus eeldatavalt 2025 aasta.

Võistluse auhinnafond on 29 000 eurot mille konkursi võitja auhind on 12 000 eurot, teise koha auhind on 8 000 eurot, kolmanda koha auhind on 5 000 eurot ja kaks ergutusauhinda 2 000 eurot.

Võistlustööd on võimalik esitada vaid riigihangete registris kuni 18 märtsini 2024. Võistluse korraldab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ja tingimused on kooskõlastanud Eesti Arhitektide Liit.


03.01.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kirsi tn 33 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, pärast laiendamist hakkab hoone ehitisealune pindala olema ca 67,3 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 18. jaanuarini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 18. jaanuarini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, asendiplaan


02.01.2024

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Lehise tn 34 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 100 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 18. jaanuarini 2024. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 18. jaanuarini 2024. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu