Uudised

NARVA PLANEERINGUTE JUHEND »pdf


21.10.2019

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 714-k Jõesuu 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Jõesuu tn 5 krundile ehitusõigus kaksikelamu hoone püstitamiseks. Kavandatava hoone ehitusalune pindala on kuni 288 m² ja korruselisus kuni 2 korrust. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamumaa. Üldplaneeringuga maksimaalne lubatud täisehitusprotsent on 25% ja minimaalne nõutud haljastusprotsent – 50%. Parkimine peab olema lahendatud omal krundil. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas Jõesuu ja Rakvere tänavate ristmikul.


29.07.2019

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 10.07.2019 korraldusega 481-k Jõesuu 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi määramaks Jõesuu tn 5 krundile ehitusõigus kaksikelamu hoone püstitamiseks. Kavandatava hoone ehitusalune pindala on kuni 288 m² ja korruselisus kuni 2 korrust. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamumaa. Üldplaneeringuga maksimaalne lubatud täisehitusprotsent on 25% ja minimaalne nõutud haljastusprotsent – 50%. Parkimine peab olema lahendatud omal krundil. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas Jõesuu ja Rakvere tänavate ristmikul.

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 15. augustist kuni 30. augustini 2019 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


26.07.2019

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 20.06.2019 võttis vastu otsuse nr 41 "Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsus nr 1 „Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine“ alapunkti 3.1. muutmine ning uue detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ala piiride kinnitamine".


20.06.2019

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et:

 • Narva Linnavolikogu 14.02.2001 otsuse nr 220/34 "Detailplaneeringute algatamine" punkt 1.1 on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 35.
 • Narva Linnavolikogu 08.05.2003 otsus nr 63/15 "Detailplaneeringu algatamine aadressil Vihma 14“ on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 34.
 • Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsus nr 65 "Tallinna mnt maa-ala (3. Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 33.


02.05.2019

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et:

 • Narva Linnavolikogu 20.04.2006 otsus nr 65 "Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 25.04.2019 nr 31.
 • Narva Linnavolikogu 13.09.2000 otsus nr 151/18 "Detailplaneeringute algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 30.
 • Narva Linnavolikogu 22.08.2003 otsus nr 97/19 "Detailplaneeringute algatamine aadressidel Kulgu 12, Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala, Betooni 15" on tunnistatud punktides 1 ja 2 kehtetuks. Planeeringute menetlused on lõpetatud Narva Linnavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 29.


08.04.2019

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et:

 • Narva Linnavolikogu 17.03.2005 otsus nr 30/52 "Võidu pr 17e ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 16.
 • Narva Linnavolikogu 14.09.2006 otsus nr 150 "Lavretsovi tn 7 maa-ala detailplaneeringu algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 15.
 • Narva Linnavolikogu 24.05.2007 otsus nr 226 "Puškini tn 7 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 14.
 • Narva Linnavolikogu 17.03.2005 otsus nr 29/52 "Rahu tn 18a maa-ala detailplaneeringu algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 13.


08.03.2019

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et:

 • Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsus nr 85 "Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine"on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.02.2019 otsusega nr 7.
 • Narva Linnavolikogu 14.12.2006 otsus nr 235 "Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.02.2019 otsusega nr 6.
 • Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsus nr 55/53 "6. Paemurru 14 maa-ala detailplaneeringu algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.02.2019 otsusega nr 5.
 • Narva Linnavolikogu 25.03.2004 otsus nr 31/30 "Tallinna mnt 81 läänepoolse maa-ala detailplaneeringu algatamine" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.02.2019 otsusega nr 4.
 • Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsus nr 74/18 "Detailplaneeringu algatamine aadressil 13a" on tunnistatud kehtetuks. Planeeringu menetlus on lõpetatud Narva Linnavolikogu 21.02.2019 otsusega nr 3.
 • Narva Linnavolikogu 14.08.2014 otsus nr 96 "Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine" on tunnistatud kehtetuks Narva Linnavolikogu 14.06.2018 otsusega nr 38 "Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine".


01.02.2019

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamisest ja strateegilise keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamisest 24.01.2019 Narva Linnavolikogu otsusega nr 1.
Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust jagada planeeringualaarva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku lubjakivimaardlat ümbritsevas piirkonnas RMK Narva metskonna hallatavatel kinnistutel neljakümne üheksaks (49) osaks. Igale moodustatud krundile kavandatakse määrata tootmis- ja ärimaa sihtotstarbed (T50/Ä50% või T80/Ä20%) ning ehitusõigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Taotletav ehitusalune pind iga kinnistu puhul on 3500 – 8000 m², korruselisus kuni viis (5) korrus kõrgusega kuni 18 m. Algatatav Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku ühes keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisega. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu kohaselt pole Balti SEJ tootmiskompleksi ülejäänud linnast eraldavas, Väike-Kadastiku järve ümbritsevas piirkonnas (kokku 159 ha) lubatud arendada ehitustegevust (v.a tehniliste kommunikatsioonide või haljasalade sihipärase kasutamisega seonduvaid ehitisi). Vastava linna rohevõrgustiku ühe põhielemendi juhtfunktsiooniks on üldplaneeringus määratud looduslik haljasmaa, kus Väike-Kadastiku järve nähakse ette puhkeotstarbelise, heakorrastatud ümbrusega veekoguna. Algatatava detailplaneeringu üks põhiülesannetest on seega tasakaalustada erinevaid avaliku huvi aspekte: töökohtade loomise vajadust, linna rohevööndi säilitamist ja puhkevõimaluste pakkumist. Säilitatava roheala ulatus ja (rohekoridoride) struktuur määratakse planeeringu protsessis, lähtuvalt k.a. strateegilise keskkonnamõjude hindamise tulemustest.


22.01.2019

Narva Planeeringute Juhendi tutvustuse teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et esmaspäeval, 04.02.2019, kell 17:00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis toimub uhiuue Narva Planeeringute Juhendi tuvustus.
Elukeskkond on ruum, milles veedame tahes-tahtmata kogu oma aja ning sellest lähtuvalt, mõjutab see tugevalt meie igapäevaelu ja rahulolutunnet. Sellest lähtuvalt, ruumiline planeerimine – elukeskkonda struktureerimise protsess – pole pelgalt objektide paigutamine linnaruumi, vaid ühiskonna arengu suunamine ruumi kavandamise kaudu.
Planeerimise tulemused avalduvad pika aja jooksul ning ka planeerimise protsess on üldjuhul pikk: arvestada tuleb asukoha eripära, kehtivaid seadusi, tehnilisi nõudeid ning eri osapoolte huve. Kuna harva on kõik osapooled milleski ühel nõul, on ka konfliktid planeerimises tavalised, kuid viimastel aastatel ka Eestis üha populaarsemad kaasava planeerimise praktikad ei näe selles probleemi, vaid just võimalust – planeeringu koostamine võimalikult avatult ja avalikkusega koos on eeldus põhjalikult läbi kaalutud tulemuseni jõudmiseks.
Soovist tõhustada seda protsessi sündiski Narva Planeeringute Juhend.
Juhend on mõeldud kõigile, kes huvituvad planeerimismaailmas toimuvast, soovivad oma elukeskkonna kujundamisel kaasa rääkida või tahavad planeerimiskeelest aru saada. Lisaks on siin nõuandeid ja mõtlemisainet praktikutest planeerijatele ning erinevatele ametiasutustele, et neil oleks võimalik oma tööd paremini teha, erinevaid huvigruppe edukamalt kaasata, planeerimissüsteemi toimimist efektiivsemaks muuta ja ühiskonna soovidega kohandada.
Juhendi tellimisel on Narva linnavalitsus lähtunud soovist pakkuda linnaelanikele ühiselt mõistetavas tava keeles planeerimisprotsesse selgitavat juhendit, ning juhendi koostaja MTÜ Linnalabor – eesmärgist jagada sõltumatut linnaruumilist teavet Narva linnaelanikele.


18.01.2019

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.