Uudised

NARVA PLANEERINGUTE JUHEND »pdf


22.01.2019

Narva Planeeringute Juhendi tuvustuse teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et esmaspäeval, 04.02.2019, kell 17:00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis toimub uhiuue Narva Planeeringute Juhendi tuvustus.
Elukeskkond on ruum, milles veedame tahes-tahtmata kogu oma aja ning sellest lähtuvalt, mõjutab see tugevalt meie igapäevaelu ja rahulolutunnet. Sellest lähtuvalt, ruumiline planeerimine – elukeskkonda struktureerimise protsess – pole pelgalt objektide paigutamine linnaruumi, vaid ühiskonna arengu suunamine ruumi kavandamise kaudu.
Planeerimise tulemused avalduvad pika aja jooksul ning ka planeerimise protsess on üldjuhul pikk: arvestada tuleb asukoha eripära, kehtivaid seadusi, tehnilisi nõudeid ning eri osapoolte huve. Kuna harva on kõik osapooled milleski ühel nõul, on ka konfliktid planeerimises tavalised, kuid viimastel aastatel ka Eestis üha populaarsemad kaasava planeerimise praktikad ei näe selles probleemi, vaid just võimalust – planeeringu koostamine võimalikult avatult ja avalikkusega koos on eeldus põhjalikult läbi kaalutud tulemuseni jõudmiseks.
Soovist tõhustada seda protsessi sündiski Narva Planeeringute Juhend.
Juhend on mõeldud kõigile, kes huvituvad planeerimismaailmas toimuvast, soovivad oma elukeskkonna kujundamisel kaasa rääkida või tahavad planeerimiskeelest aru saada. Lisaks on siin nõuandeid ja mõtlemisainet praktikutest planeerijatele ning erinevatele ametiasutustele, et neil oleks võimalik oma tööd paremini teha, erinevaid huvigruppe edukamalt kaasata, planeerimissüsteemi toimimist efektiivsemaks muuta ja ühiskonna soovidega kohandada.
Juhendi tellimisel on Narva linnavalitsus lähtunud soovist pakkuda linnaelanikele ühiselt mõistetavas tava keeles planeerimisprotsesse selgitavat juhendit, ning juhendi koostaja MTÜ Linnalabor – eesmärgist jagada sõltumatut linnaruumilist teavet Narva linnaelanikele.


18.01.2019

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


21.12.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 72 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, asend, kontaktvöönd, tugijoonis, põhijoonis, 3D vaade). Detailplaneeringu eesmärgiks on krundil A. Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel A. Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tn T1, Õhu tn T1, A. Puškini tn 31 ja A. Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja A. Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas. Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks viiakse läbi avalik arhitektuurikonkurss. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.