Uudised

COVID-19

Vastavalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti käskkirjale nr. 1-5/11220, 17.11.2020 ja seoses koroonaviiruse (COVID-19) suure levikuohuga ei toimu kodanike vastuvõttu kuni viiruse levikuohu vähenemiseni. Vastuvõtu jätkumisel avaldatakse sellekohane uus teade.

Kõik küsimuse saata e-kirjaga narvaplan@narva.ee või helistada üldtelefonile 359 9050.
ALPA ametnike ja töötajate kontaktandmed.
Ehitisregistri elektroonilises keskkonnas menetlused toimuvad tavapäraselt.


13.01.2021

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest.

Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 14 algatati Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on määrata käesoleval krundil ehitusõigus korruselamu ja kahe kõrvalhoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste korruselisus on kuni 4 korrust, kõrgus kuni 16 m ning ehitusalune pindala kuni 1700 m² (ca 43% krundi pindalast). Juurdepääs on lahendatud Vabaduse tänavalt ja parkimine hoone all ja osaliselt hoone ees. Planeering pakub lahenduse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimustele ning määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu planeeringuala suurus Vabaduse tn 4 kinnistul ulatub ca 6000 m². Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, siis detailplaneeringu koostamise aluseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused.

Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.02.2021 kell 16:00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega palume arutelul osalemise soovist ette teatada e-posti narvaplan@narva.ee või telefoni 359 9050 teel.

Avalikul arutelul osalejad on kohustatud kandma maski või katma suu ja nina, käte desinfitseerimisvahend on kohapeal olemas.

Avalikul arutelul viibides tuleb järgida 2+2 reeglit.

Ilmselgete haigustunnustega isikuid arutelule ei lubata.

Dokumendid: seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, seosed, lisad, 3D