Uudised

T Ä H E L E P A N U !
01.01.2018 toimus üleminek Balti 1977. aasta kõrgussüsteemilt (BK77)
Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile (EH2000).
» loe lähemalt


10.01.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsusega:

  • nr 84 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundil Aleksander Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel Aleksander Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tn T1, Õhu tn T1, Aleksander Puškini tn 31 ja Aleksander Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Detailplaneeringuga kaalutakse ülalmainitud kruntide ümber jagamist kaheks kuni neljaks eraldi seisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramist riigigümnaasiumi, põhikoolihoone ning võimla ehitamiseks. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m², võimla või võimlate puhul kuni 1000 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
    Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja Aleksander Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas.
    Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks läbi viia avalik arhitektuurikonkurss.
    Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Algatatud detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.
  • nr 83 Narva linna üldplaneeringu (sealhulgas Narva vanalinna linnaosa ning Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringute) ülevaatamise tulemuste kinnitamisest.


02.01.2018

Hanketeade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 29.12.2017 kuulutas välja hanget Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamiseks.
Hankelepingu eeldatav maksmus on 12500 EUR (Km-ta), ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.01.2018.a. kell 10:00.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist.