Uudised

T Ä H E L E P A N U !
01.01.2018 toimus üleminek Balti 1977. aasta kõrgussüsteemilt (BK77)
Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile (EH2000).
» loe lähemalt


05.02.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 5 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osalisest kehtestamisest Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D). Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamise Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas on tingitud asjaoluga, et terve planeeringu koostamine on linnaehituslikult äärmiselt keeruline, pretensioonikas ja aeganõudev protsess, mis läbirääkimiste tõttu HÜ-ga Narva Prometei kestab eeldatavasti pikka aega. Samas Raekoja platsi detailplaneering Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas sellist keerukust endas ei kätke ning HÜ Narva Prometei vastuväide seda ei puuduta.
Osalisele kehtestamisele esitatud Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise üldiseks eesmärgiks on vastavalt Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringule Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Peale ajaloolise Helsingi tänava ja Läänemüüri asukoha väljaselgitamist arheoloogiliste uuringute abil täpsustada Rüütli tn 5 ajaloolised krundipiirid, vajadusel võib täpsustada ka ülejäänud planeeringuala kruntide piire. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestatava osa Pos 7 ehk Raekoja platsile ei ole määratud ehitusõigust, kuid on ette nähtud selle rekonstrueerimine.
Osalisele kehtestamisele esitatud planeeringu põhijoonisel on näidatud ka võimalikud Rüütli tänava perspektiivsed piirjooned ajaloolise tänavakoridori taastamise korral. Hetkel ei ole ajaloolise tänavakoridori taastamine võimalik olemasolevate hoonete tõttu. Rüütli tänava servade täpne paiknemine selgitada välja arheoloogiliste uuringute käigus. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud ajaloolisest kaardimaterjalist ja Raekoja hoonest.
Suure tänava sõidutee piirjooned on planeeritud vastavalt endise börsihoone maa-ala detailplaneeringule. Vastavalt 29.11.2017 linnavolikogu transpordikomisjoni koosoleku protokollile Suur tänav on kavandatud ühesuunaliseks.
Pos 8 on ette nähtud Rüütli tänava äärse ajaloolise vaekoja hoone taastamine selle endises asukohas ning mahus. Hoone täpne asukoht tuleb selgitada välja arheoloogiliste uuringute kaudu. Kuna vaekoja asukoht jääb Rüütli tn. 2 asuvale elamule väga lähedale, on selle taastamine esialgses asukohas täies mahus võimalik vaid pärast Rüütli tn. 2 hoone (osalist) lammutamist. Kuni vaekoja taastamiseni, säilib olemasolev sissesõit Rüütli tn. 2 krundile.
Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad.
Kõik planeeringualal tehtavad mullatööd on lubatud vaid peale arheoloogilisi uuringuid või arheoloogilise järelevalve all Muinsuskaitseameti väljaantud loa alusel.
Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas kehtestatav Raekoja ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu menetluse käigus on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Kuna vastuvõetav Raekoja ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut, siis eraldi KSH koostamine pole nõutav.


10.01.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsusega:

  • nr 84 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundil Aleksander Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel Aleksander Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tn T1, Õhu tn T1, Aleksander Puškini tn 31 ja Aleksander Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Detailplaneeringuga kaalutakse ülalmainitud kruntide ümber jagamist kaheks kuni neljaks eraldi seisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramist riigigümnaasiumi, põhikoolihoone ning võimla ehitamiseks. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m², võimla või võimlate puhul kuni 1000 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
    Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja Aleksander Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas.
    Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks läbi viia avalik arhitektuurikonkurss.
    Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Algatatud detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.
  • nr 83 Narva linna üldplaneeringu (sealhulgas Narva vanalinna linnaosa ning Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringute) ülevaatamise tulemuste kinnitamisest.


02.01.2018

Hanketeade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 29.12.2017 kuulutas välja hanget Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamiseks.
Hankelepingu eeldatav maksmus on 12500 EUR (Km-ta), ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.01.2018.a. kell 10:00.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist.