Новости

В Н И М А Н И Е !
01.01.2018 состоялся переход с Балтийской системы высот 1977 года (BK77)
на единую европейскую систему высот (EH2000).
» подробнее...


05.02.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 5 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osalisest kehtestamisest Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D). Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamise Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas on tingitud asjaoluga, et terve planeeringu koostamine on linnaehituslikult äärmiselt keeruline, pretensioonikas ja aeganõudev protsess, mis läbirääkimiste tõttu HÜ-ga Narva Prometei kestab eeldatavasti pikka aega. Samas Raekoja platsi detailplaneering Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas sellist keerukust endas ei kätke ning HÜ Narva Prometei vastuväide seda ei puuduta.
Osalisele kehtestamisele esitatud Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise üldiseks eesmärgiks on vastavalt Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringule Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Peale ajaloolise Helsingi tänava ja Läänemüüri asukoha väljaselgitamist arheoloogiliste uuringute abil täpsustada Rüütli tn 5 ajaloolised krundipiirid, vajadusel võib täpsustada ka ülejäänud planeeringuala kruntide piire. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestatava osa Pos 7 ehk Raekoja platsile ei ole määratud ehitusõigust, kuid on ette nähtud selle rekonstrueerimine.
Osalisele kehtestamisele esitatud planeeringu põhijoonisel on näidatud ka võimalikud Rüütli tänava perspektiivsed piirjooned ajaloolise tänavakoridori taastamise korral. Hetkel ei ole ajaloolise tänavakoridori taastamine võimalik olemasolevate hoonete tõttu. Rüütli tänava servade täpne paiknemine selgitada välja arheoloogiliste uuringute käigus. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud ajaloolisest kaardimaterjalist ja Raekoja hoonest.
Suure tänava sõidutee piirjooned on planeeritud vastavalt endise börsihoone maa-ala detailplaneeringule. Vastavalt 29.11.2017 linnavolikogu transpordikomisjoni koosoleku protokollile Suur tänav on kavandatud ühesuunaliseks.
Pos 8 on ette nähtud Rüütli tänava äärse ajaloolise vaekoja hoone taastamine selle endises asukohas ning mahus. Hoone täpne asukoht tuleb selgitada välja arheoloogiliste uuringute kaudu. Kuna vaekoja asukoht jääb Rüütli tn. 2 asuvale elamule väga lähedale, on selle taastamine esialgses asukohas täies mahus võimalik vaid pärast Rüütli tn. 2 hoone (osalist) lammutamist. Kuni vaekoja taastamiseni, säilib olemasolev sissesõit Rüütli tn. 2 krundile.
Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad.
Kõik planeeringualal tehtavad mullatööd on lubatud vaid peale arheoloogilisi uuringuid või arheoloogilise järelevalve all Muinsuskaitseameti väljaantud loa alusel.
Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas kehtestatav Raekoja ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu menetluse käigus on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Kuna vastuvõetav Raekoja ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut, siis eraldi KSH koostamine pole nõutav.


10.01.2018

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о результатах Нарвского Городского собрания от 21.12.2017:

  • об инициированиисоставления детальной планировки земельных участков Aleksander Puškini 29, 29a, 31, 33 и прилегающей территории решением № 84. Цель детальной планировки – реконструкция Кесклиннаской гимназии и установление права застройки для новой государственной гимназии. Также к планировке будут привлечены участок нереформированной государственной земли между участками Õhu T1, Õhu T1, A. Puškini 31 и A. Puškini L5 и прилегающая территория. Предполагается образование новых грунтов и установление права застройки для государственной гимназии, здания основной школы и спортзала. В основной школе планируется до 864 учебных мест, в государственной гимназии – до 900 учебных мест. Максимальное количество строений на каждом участке – до трех зданий. Максимальная этажность до четырех этажей и высота до 20 м. Площадь застройки для государственной гимназии до 3000 м2, для основной школы до 3300 м2 и для спортзала 1000 м2. Планировка должна решить вопросы организации движения, благоустройства и озеленения территории, местонахождения технологических сетей.
    В случае основной школы, планируется снести существующие корпусы В, С и зал и сохранить имеющие архитектурную ценность корпус А и спортзал. Корпус А (желтое здание на углу улиц A. Puškini и Hariduse) в контексте Нарвы является ценным и требует сохранения. Он был построен в 1926 г в качестве здания школы (автор проекта Н. Опацкий) и после войны восстановлен в измененном виде. В настоящее время это здание – одно из немногочисленных довоенных зданий в центральной части города Нарвы.
    Для определения наилучшего архитектурного решения следует провести публичный архитектурный конкурс.
    В соответствии с действующей Общей планировкой города назначение землепользования данной территории – земля общеиспользуемых зданий (А), земля зеленых насаждений (НР), коммерческая земля (В) и дорожная земля (LT). Детальная планировка земельных участков Aleksander Puškini 29, 29a, 31, 33 и прилегающей территории предположительно соответствует действующей Общей планировке.
  • об утверждении результатов пересмотра Общей планировки города Нарвы (включая Старый город и Промзону) решением № 83.


02.01.2018

Сообщение о поставке

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о том, что 29.12.2017 была объявлена поставка на составление детальной планировки и геодезической подосновы на ул. А. Пушкина 29, 29а, 31, 33 и близлежащую территорию.
Предварительная стоимость договора: 12500 евро (без налога). Срок предоставления предложений: 10.01.2018 г. 10:00.
Документы доступны на официальной странице регистра поставок.