Kehtestatud 2022
Liiva tn 3 maa-ala 21.04.2022 nr 21
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Eduard Zaborovski
Planeerija: Olegta OÜ
Eesmärk: Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on määrata krundile ehitusõigus üksikelamu ja saunahoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 ning ehitisealune pindala kuni 407 m². Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud ja parkimine), ehitatava ja lammutatava hoonete asupaigad, maa-ala heakorrastus ja haljastuse küsimused ning määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Kalevi linnaosas.
Kuigi Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud üldplaneeringu lahenduse alusel oli endise Rakvere tn 22g (katastritunnusega 51101:004:0132, pindalaga 695 m²) kinnistu maakasutuse juhtotstarve ärireservmaa ja Liiva 3 (katastritunnusega 51101:004:0010, pindalaga 1356 m²) elamumaa, siis Narva Linnavalitsuse 20.09.2017 korraldusega nr 902-k Liiva tn 3 ja Rakvere tn 22g kinnistute ühendamisega määrati moodustatud kinnistule maakasutuse juhtotstarbeks elamumaa 100%. Seega Liiva tn 3 detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, tehnovõrgud, 3D vaade