Vastuvõetud 2016
Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala 17.11.2016 nr 246
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Sirenadi OÜ
Planeerija: Olegta OÜ
Eesmärk: Detailplaneering näeb ette Tähe tn 11 krundipiiride muutmist perspektiivse teelõigu Tuha tn L1 arvelt. Samuti kavandatakse Tähe tn 11 krundile kuni kahe (2) maksimaalselt kahekorruselise ridaelamu püstitamist. Igas elamus on planeeritud kuni kuus (6) 2-korruselist korterit. Igal korteril on eraldi sissepääs parkla poolt ja privaatne terrass. Sissesõit krundile tagatakse Tuha tänavalt. Parkimiskohad (18 tk) planeeritakse oma krundil. Tuha tn 2 krundi kuju ja pindala muudetakse samuti perspektiivse teelõigu Tuha tn L1 arvelt. Tuha tn 2 krundile kavandatakse maksimaalselt 2-korruselise ärihoone püstitamist. Sissesõit krundile tagatakse Tuha tänavalt. Parkimiskohad (24 tk) planeeritakse omal krundil. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneering näeb ette 8 olemasoleva puu mahavõtmist. Nende asemele istutakse 12 uut puud. Planeeritava ala haljastusprotsent on 52%. Narva linna üldplaneeringu järgi on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks. Tegemist on vaikse elupiirkonnaga, kesklinnast ja suurtest magistraalidest eemal. Kuna Tähe tänaval paiknevad enamasti elamumaa sihtotstarbega krundid, on ka Tähe tn 11 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks vastuvõetav. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 16. jaanuarist kuni 13. veebruarini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 1 ha
Failid: seletuskiri
Rakvere tn 22a maa-ala 20.10.2016 nr 242
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Svetlana Bilõk, Vladimir Aleksejev ja Oleg Aleksejev
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga jagatakse Rakvere tn 22a krunt kaheks (2) osaks ning igale osale määratakse ehitusõigus. Ühele moodustatavatest kruntidest (pos 1, krundi pind 873 m²) määratakse ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitusaluse pindalaga kuni 252 m² ehitamiseks. Juurdesõit krundile on tagatud Rakvere tänavalt läbi perspektiivse teelaienduse, mis on ette nähtud pikendada kuni Rakvere tn – A. Puškini tn ristmikuni (lahendatakse eraldi tee-ehitus projektiga). 7 kohaga parkla on lahendatud oma krundil. Planeeringu koostamise käigus otsustati määrata ehitusõigus ka teisele krundile (Pos 2, krundi pind 873 m²). Pos-l 2 on lubatud ehitada kuni kaks (2) hoonet: maksimaalselt 3-korruseline ärihoone ehitusaluse pindalaga 270 m² ning 1-korruseline abihoone ehitusaluse pindalaga kuni 20 m². Sisse- ja väljasõit pos-le 1 on kavandatud Liiva tänava kaudu. Parkimine on ette nähtud oma krundil. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Rakvere tn 22a detailplaneeringu ala pindala on ca 0,2 ha. Maa-ala asub Narva linnas Kalevi linnaosas Aleksander Puškini ja Rakvere tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 28. novembtist kuni 12. detsembrini 2016 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D; ettepanekud: 01, 02, 03; vastused: 01, 02, 03
Vestervalli tn 29a maa-ala 20.10.2016 nr 238
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Gradiens OÜ
Planeerija: Zoroaster OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga on määratud Vestervalli tn 29a krundil perspektiivne ehitusõigus hoone ehitamiseks samal asukohal enne 1944. aastat asunud ehitise asemele sellises mahus ja gabariitides, mida võimaldavad olemasolevad krundi piirid. Planeeritava ärihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on kuni 432 m² ja kõrgus kuni 10 m ehk 2 korrust koos soklikorrusega. Krundil on ette nähtud 5 parkimiskohta. Planeeritava hoone ja parklaala ohutuks kasutamiseks tuleb likvideerida 10 väheväärtuslikku puud. Krundi haljastuse protsendiks on kavandatud 35%. Täiendava haljastuse rajamine planeeringujärgselt moodustatavatel kruntidel tuleb lahendada eraldi ehitusprojektiga. Täiendavalt on antud Vestervalli tn 29a krundile auto- ja kõnniteede, parkimiskohtade, haljastuse ja tehnovõrkude ehitamise põhimõtted, mille täpne lahendus antakse ehitusprojektis. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 0,2 ha. Kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Krundile on lubatud ühe kahekorruselise hoone kõrgusega kuni 8 m püstitamine. Vastuvõetav Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 28. novembtist kuni 12. detsembrini 2016 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D, ettepanek
Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alad 19.05.2016 nr 180
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Larossa Grupp OÜ
Planeerija: Merelähedane TÜ
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendus näeb ette olemasolevate kinnistute Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, P. Kerese tn 23c, P. Kerese tn 23e, P. Kerese tn 23f liitmist üheks kinnistuks (aadressi ettepanek Kreenholmi tn 20). Moodustatud kinnistu on ette nähtud hoonestada lisaks olemasolevatele ehitistele kahekordse äri- ja tootmishoonega (ehitusalune pind 535 m²) ning ühekordse tootmishoonega (ehitusalune pind 375 m²). Kinnistu lõunaosasse (kahe uushoonestuse vahele) on ette nähtud parkimisala 8 autole. Detailplaneeringuga lahendatakse maa-ala heakorrastus ja haljastus (minimaalset 10%) ning määratakse tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa. Vastuvõetav detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D
Kadastiku tn 33 maa-ala 19.05.2016 nr 179
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
Planeerija: Projekt363 OÜ
Eesmärk: Planeeringuga jagatakse olemasolev Kadastiku tn 33 kinnistu viieks krundiks, mille sihtotstarbed on 75% tootmismaa ja 25% ärimaa. Kruntidel pos 1 – pos 3 on lubatud ehitada 5 kuni kolmekorruselist hoonet, maksimaalne täiskõrgus on 18 m maapinnast. Kruntidel pos 4 ja pos 5 on lubatud ehitada 3 kuni kolmekorruselist hoonet, maksimaalne täiskõrgus on 18 m maapinnast. Krundi pos 6 sihtotstarve on 90% veekogude maa ja 10 % transpordimaa. Hooneid pole sinna lubatud ehitada. Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude asukohad. Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneering näeb planeeritavale alale ette ettevõtlusehitise reservmaa (tootmis- ja ärimaa). Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringuga järgitakse üldplaneeringut sihtotstarvete osas, kuid täpsustakse nende osakaalu. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses.
Planeeritava ala pindala: ca 6,5 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D
Aleksander Puškini tn 23a maa-ala 25.02.2016 nr 44
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Fama Invest OÜ
Planeerija: Merelähedane TÜ
Eesmärk: olemasoleva kinnistu A. Puškini tn 23a (ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnus 51101:004:0126) idapoolsema osa hoonestamine 5 (korruse brutopinnaga max. 2380 m²) kuni 20 korruselise (alates kuuendast korrusest korruse max. brutopinnaga 790 m²) ärihoonega. Kuni 10% planeeritavast hoonemahust võib kasutatud elamumaana. Hoone maa-alusele korrusele on planeeritud parkimiskorrus 63 autole. Kinnistu läänepoolsele alale on kavandatud maapealne parkimisala 50 autole ning idapoolsele alale 14 autole koos kahele bussile mõeldud parkimiskohaga. Kinnistule on kavandatud 4 sissesõitu (Fama tn L2 ja Fama tn L3), 4 väljasõitu (Fama tn L2 ja Fama põik L2). Samuti kaasneb planeeritud hoonestusmahuga tehnovõrkude ja rajatiste uuendamine ning ümberplaneerimine. Detailplaneeringuga on lahendatud liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa. Planeeritava ala läheduses asuvad kaubanduskeskus ning korterelamud. Käesoleva detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas üldkasutatavate hoonete maast 90% äri- ja 10% elamumaaks. Käesolev detailplaneering täpsustab kehtivat üldplaneeringut ka kavandatava hoone kõrguse osas. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kalevi linnaosas ja selle pindala on ca 0,8 ha. Detailplaneeringu arendaja on OÜ FAMA Invest, Viljandi mnt 13, 50412 Tartu, kontaktisik: Tarmo Kleimann, tarmo@astri.ee, tel 5011363. Detailplaneeringu kehtestaja on Narva Linnavolikogu, Peetri plats 1, 20308 Narva, narvavk@narva.ee, tel 3599032. Detailplaneeringuga ja KSH aruande eelnõuga saab tutvuda alates 28. märtsist kuni 29. aprillini 2016 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 3. mail 2016 kell 15:00 Peetri plats 5, ruum 301.
Planeeritava ala pindala: ca 0,8 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri, 3D, KSH, KSH vene keeles, KSH arutelu protokoll