Vastuvõetud 2011

Vastuvõtmisel ja avaliku väljapaneku korraldamisel
Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alad 03.11.2011.a. nr 135
Tellija: Mebservis OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine mööblikaupluse (ehitusalune pind kuni 1140 m², kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9 m), lao (suurim ehitusalune pind 807 m², kuni 1 korrus, kõrgus kuni 5 m), elektri alajaama (maakasutuse sihtotstarbe 100% tootmismaa, suurim ehitusalune pind 14 m², kõrgus kuni 3 m) ja olemasoleva angaari asemele kaupluse (suurim ehitusalune pind 465 m², kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9 m) ehitamiseks. Samas kavandatakse maakasutuse sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse ja haljastuse rajamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – 100% väikeelamumaast moodustatakse 100% ärimaa.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala
21.06.2011.a. nr 104
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Molong OÜ
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Reformimata riigimaa kuueks krundiks jagamine (üks sotsiaalmaa, kolm ärimaa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti), ehitusala määramine ning kavandatava hoone tehnovõrkudega varustamine, bussipeatuste asukoha täpsustamine, territooriumi heakorrastamine, kõnniteede rajamine, puhkekohtades väikevormide püstitamine ja prügikonteinerite paigutamine. Olemasolevatel kruntidel täpsustatakse parkimisvõimalusi. Lavretsovi tn sõidutee kavandatakse osaliselt laiendada. Planeeringulahendusega kavandatakse korrastada Fama bastioni geomeetriat markeeriva vall ning tugiseintega märkida ajaga kadunud oriljonid. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 2,1 ha
Skeem: pdf
Tallinna mnt maa-ala (3. Roheline tn kuni Energia ristmik) 26.05.2011.a. nr 87
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Tallinna mnt liikluskorralduse korrigeerimine ning sealse Tallinna mnt, Kreenholmi tn, Võidu pr ja Kangelaste pr põhiristmiku lahendamine. Ristmik on lahendatud ringristmikuna, kus igast suunast suundub ristmikule kaks pealesõiduharu. Jalakäijatele on tagatud ülekäigurajad koos ohutussaartega. Planeeringu lahendus ei näe ette uute kruntide moodustamist ega uusi täiendavaid ehitusmahtusid. Olevate kinnistute ja moodustatava ajutise krundi osas muudetakse vaid liikluskorraldust, parkimist ja heakorrastust. Planeeringuga on maksimaalselt säilitatud olev kõrghaljastus. Likvideeritav kõrghaljastus kompenseeritakse asendusistutusega. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 6,2 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala 26.05.2011.a. nr 86
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Kootplaan OÜ
Eesmärk: Maa-alale ehitusõiguse andmine tervise- ja spordikompleksi ehitamiseks ning terviseradade rajamiseks, maa-ala kruntideks jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 88 ha
Skeem: pdf
Hariduse tänava ja selle lähiala 26.05.2011.a. nr 84
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Planeeringuga moodustatakse 6 ha suurusele alale 22 krunti, millest uusi krunte on 12. Kolmele uuele elamumaa krundile kavandatakse täiendavad ehitusmahud, kus hoonete esimesele korrusele antakse ärifunktsioon. Hariduse tänava ja Kangelaste prospekti nurgale moodustatakse sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt. Hariduse tn 19 C krundil suurendatakse ehitusõigust. Hariduse 19 C ja Hariduse tn 17 vahele jääb reformimata riigimaa, millest moodustatakse kaks iseseisvalt kasutatavat krunti, üks ärimaa ning üks transpordimaa sihtotstarbega. Olemasolevatele garaažiboksidele aadressiga Hariduse tn 32 määratakse teenindusmaa suurusega 363 m2 ja sihtotstarbega ärimaa. Ülejäänud viis moodustavat krunti on transpordimaa sihtotstarvetega tänavate ja avalikult kasutatavate parklate jaoks. Piirdeid kruntidele ei ole ette nähtud. Olemasolevate kinnistute osas muudetakse vaid liikluskorraldust, parkimist ja heakorrastust. Nähakse ette ka Hariduse tänava sõidutee laiendamise kuni 10,5 meetrini. Võimalusel lahendatakse parkimine 246 autodele krundisiseselt. Planeeringuga on maksimaalselt säilitatud olev kõrghaljastus. Likvideeritav kõrghaljastus kompenseeritakse asendusistutusega. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 3,6 ha
Skeem: pdf, seletuskiri pdf
Konkurss: Tallinna maantee ja Kangelaste prospekti ristmiku planeeringu ideelahenduse võistlus
Märkused: Planeeringuala piiride muutmine - skeem, seletuskiri
Joaoru ja selle lähiala 26.05.2011.a. nr 85
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Hendrikson & Ko OÜ
Eesmärk: linna puhkeala korrastamine ja planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 18,8 ha
Skeem: pdf
Failid: zip