Algatatud 2011
Joala tn 25c maa-ala 22.12.2011.a. nr 160
Tellija: Spitak Aragil OÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust Joala 25c krundil kuni nelja (4) hoone püstitamist ehitusaluse pindalaga kuni 2000 m² ja korruselisusega kuni neli (4) korrust. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas Kulgu sadama vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks 100% tootmishoonete maa. Algatatava Joala tn 25c maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
Planeeritava ala pindala: ca 3,8 ha
3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala 13.10.2011.a. nr 129
Tellija: Viira Pluss OÜ
Eesmärk: Moodustada 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 kruntidele uued piirid ning määrata sihtotstarbeks 100% ärimaa. Samuti taotletakse ehitusõigust toitlustus- ja majutushoone ehitamiseks. Maksimaalne kavandatav hoonete arv moodustataval krundil on 1 ja korruselisus kuni 4 korrust. Detailplaneeringuga peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Planeeringu ala asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. Algatatav 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Kalda tn 12b ja Kalda tn 12e maa-ala 08.09.2011.a. nr 115
Tellija: Andruse Hulgikaubanduse OÜ
Eesmärk: Planeeringuga kavandatakse suurendada Kalda tn 12b krundi pindala Kalda tn 12e krundi arvelt ning määrata sihtotstarbeks 100% ärimaa. Samuti kavandatakse rekonstrueerida ja laiendada Kalda tn 12b krundil asuv hoone. Samas peab planeeringuga lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, vajadusel määrama tehnovõrkude asukohad. Kalda tn 12e krundile määratakse sihtotstarbeks 100% tootmismaa, olemasolev hoone säilib. Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas Linna turu ja Narva jõe kuiva sängi vahel.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala 03.03.2011.a. nr 42
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Juri Adlers
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Narva linnas Joaoru linnaosas 0,3 ha suurusel maa-alal asuvate Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja võimalusel külgneva reformimata riigimaa liitmine, maakasutuse sihtotstarvete ning ehitusõiguse määramine. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha