Kehtestatud 2016
Aleksander Puškini tn 23a maa-ala 15.09.2016 nr 229
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Fama Invest OÜ
Planeerija: Merelähedane TÜ
Eesmärk: olemasoleva kinnistu A. Puškini tn 23a (ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnus 51101:004:0126) idapoolsema osa hoonestamine 5 (korruse brutopinnaga max. 2380 m²) kuni 20 korruselise (alates kuuendast korrusest korruse max. brutopinnaga 790 m²) ärihoonega. Kuni 10% planeeritavast hoonemahust võib olla kasutatud elamumaana. Hoone maa-alusele korrusele on planeeritud parkimiskorrus 63 autole. Kinnistu läänepoolsele alale on kavandatud maapealne parkimisala 50 autole ning idapoolsele alale 14 autole koos kahele bussile mõeldud parkimiskohaga. Kinnistule on kavandatud 4 sissesõitu (Fama tn L2 ja Fama tn L3), 4 väljasõitu (Fama tn L2 ja Fama põik L2). Samuti kaasneb planeeritud hoonestusmahuga tehnovõrkude ja rajatiste uuendamine ning ümberplaneerimine. Detailplaneeringuga on lahendatud liikluskorraldus, maa-ala heakorrastus ja haljastus. Narva linna kehtiva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa. Planeeritava ala läheduses asuvad kaubanduskeskus ning korterelamud. Käesoleva detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas üldkasutatavate hoonete maast 90% äri- ja 10% elamumaaks. Detailplaneering täpsustab kehtivat üldplaneeringut ka kavandatava hoone kõrguse osas. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kalevi linnaosas
Planeeritava ala pindala: ca 0,8 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri, 3D, geoloogia, KSH, lisad: DP ja KSH algatamisotsus, KSH programm, KSH programmi heakskiitmise otsus, eskiisjoonis, ehitusgeoloogia, insolatsioon
Kadastiku tn 33 maa-ala 13.07.2016 nr 787-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
Planeerija: Projekt363 OÜ
Eesmärk: jagatakse olemasolev Kadastiku tn 33 kinnistu (51106:001:0225) viieks krundiks, mille sihtotstarbed on 75% tootmismaa ja 25% ärimaa. Kruntidel pos 1 – pos 3 on lubatud ehitada 5 kuni kolmekorruselist hoonet, hoonete ja rajatiste maksimaalne täiskõrgus on 18 m maapinnast. Kruntidel pos 4 ja pos 5 on lubatud ehitada 3 kuni kolmekorruselist hoonet, hoonete ja rajatiste maksimaalne täiskõrgus on 18 m maapinnast. Krundi pos 6 sihtotstarve on 90% veekogude maa ja 10% transpordimaa. Hooneid pole sinna lubatud ehitada. Lubatud piirdeaia maksimaalne kõrgus on 2 m maapinnast. Piirdeid võib rajada ainult krundipiirile või sellest sissepoole. Vajadusel on lubatud kuni 3 m müratõkkeseina püstitamine. Hoonestusala on määratud maksimaalne ning olemasoleva kõrghaljastuse likvideerimine ja säilitamine sõltub otseselt hoone asukoha valikust. Minimaalselt on aga igale planeeritavale krundile (v.a. pos 6) ette nähtud 1% haljastust. Parkimine on lahendatud krundisiseselt eelprojekti mahus. Ligipääsud kruntidele on kavandatud ala ümbritsevatelt teedelt. Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude asukohad. Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneering näeb planeeritavale alale ette ettevõtlusehitise reservmaa (tootmis- ja ärimaa). Kehtestatava Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringuga järgitakse üldplaneeringut ning säilitatakse ka suures osas olemasolevad sihtotstarbed, kuid täpsustakse nende osakaalu. Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu menetluse käigus on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Kuna algatatav Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut, siis eraldi KSH koostamine pole nõutav. Samuti on planeeritaval maa-alal kehtiv Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneering (kehtestatud Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118). Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneering kaotab oma kehtivuse Kadastiku tn 33 krundi lahenduse osas pärast Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas Kadastiku karjääride vahetus läheduses.
Planeeritava ala pindala: ca 6,5 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D
Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alad 13.07.2016 nr 786-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Larossa Grupp OÜ
Planeerija: Merelähedane TÜ
Eesmärk: olemasolevate kinnistute Kreenholmi tn 14c (51101:005:0049), Kreenholmi tn 14d (51101:005:0050), Kreenholmi tn 20 (51101:005:0043), P. Kerese tn 23c (51101:005:0064), P. Kerese tn 23e (51101:005:0062), P. Kerese tn 23f (51101:005:0063) liitmist üheks kinnistuks (aadressi ettepanek Kreenholmi tn 20). Moodustatud kinnistu on ette nähtud hoonestada lisaks olemasolevatele ehitistele ühe kuni kahekordse äri- ja tootmishoonega (ehitusalune pind 535 m²) ning ühekordse tootmishoonega (ehitusalune pind 375 m²). Kinnistu lõunaosasse (kahe uushoonestuse vahele) on ette nähtud parkimisala 8 autole. Säilivad olemasolevad juurdepääsud P. Kerese tänav J1 tänavalt läbi kinnistute Kreenholmi 18a, Kreenholmi 18 (määratakse teeservituut laiusega 5 m). Detailplaneeringuga lahendatakse maa-ala heakorrastus ja haljastus (minimaalset 10%) ning määratakse tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa. Kehtestatav detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D