Vastuvõetud 2017
Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alad 04.10.2017 nr 953-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Linda properties OÜ
Planeerija: Sirkel&Mall OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga liidetakse Linda tn 22 ja Linda tn 26 kinnistud üheks 100% tootmismaa krundiks Pos 1 ning määratakse ehitusõigus 2-korruselise tootmishoone ehitamiseks. Tootmismaa sihtotstarbega Pos 2 Linda tn 32 kinnistule planeeritud tootmisehitisi teenindav parkimisala. Detailplaneering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas raudtee vahetuses läheduses. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmist, vaid täpsustamise ettepanekut maakasutuse sihtotstarvete osakaalu osas.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, olemasolev olukord, kontaktvöönd, situatsiooniskeem
Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alad 26.07.2017 nr 695-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Promelauks OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringuga moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt (ehitusõigus kuni kahe 3-korruselise hoone ehitamiseks) ning viis väikeelamumaa sihtotstarbega krunti (üks kuni 2-korruseline pereelamu ja üks abihoone igal krundil). Detailplaneering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Sutthoffi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 1,9 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 1,9 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D
Raekoja ja selle lähiala 18.05.2017 nr 30
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Artes Terrae OÜ
Eesmärk: eesmärgiks on vastavalt Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringule Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Peale ajaloolise Helsingi tänava ja Läänemüüri asukoha väljaselgitamist arheoloogiliste uuringute abil täpsustada Rüütli tn 5 ajaloolised krundipiirid, vajadusel võib täpsustada ka ülejäänud planeeringuala kruntide piire. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Kõik planeeringualal tehtavad mullatööd on lubatud vaid peale arheoloogilisi uuringuid või arheoloogilise järelevalve all Muinsuskaitseameti väljaantud loa alusel. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala asub Vanalinna linnaosas. Planeering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 19. juunist kuni 05. juulini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 2,1 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D
6. Paemurru tn 18 maa-ala 20.04.2017 nr 21
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Tatjana Silina
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Planeeringuga moodustatakse reformimata riigimaast uus krunt Pos 2 väikeelamumaa maakasutuse sihtotstarbega ja pingalaga 1450 m². Pos 2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise väikeelamu ehitusaluse pindalaga kuni 86 m² ehitamiseks. Pos 1 ei määrata ehitusõigust, krundipiirid jäävad muutmatuks. Läbi Pos 1 on ette nähtud tehnovõrkude transiit Pos 2 kasuks. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on. Detailplaneeringu maa-ala asub Paemurru linnaosas. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis
Paul Kerese tn 21 maa-ala 22.02.2017 nr 13
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Inkeri TÜ
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Paul Kerese tn 21 krundile määratakse ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kavandatava ärihoone ehitusalune pindala on kuni 756 m² ja maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast 15 m. Sissesõit krundile teostatakse P. Kerese tänavalt. Jalakäijate juurdepääs on tagatud Kreenholmi tn ja P. Kerese tn poolt. Detailplaneeringuga on ettenähtud teeservituut Kreenholmi tn 14 kinnistu kasuks. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kavandatav parkimiskohtade arv on 34 (neist 2 puuetega inimestele). Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas P. Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 20. märtsist kuni 10. aprillini 2017 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D