Kehtestatud 2018
Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala 20.12.2018 nr 72
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Skepast&Puhkim OÜ
Eesmärk: krundil A. Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel A. Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tn T1, Õhu tn T1, A. Puškini tn 31 ja A. Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja A. Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas. Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks viiakse läbi avalik arhitektuurikonkurss. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.
Planeeritava ala pindala: ca 3,1 ha
Failid: seletuskiri, asend, kontaktvöönd, tugijoonis, põhijoonis, 3D vaade
Raamatukogu ja selle lähiala 20.09.2018 nr 53
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Skepast&Puhkim OÜ
Eesmärk: Kruntidel Pos 1-3 (või osale kruntidest) uuele keskraamatukogu hoonele või muu avaliku funktsiooniga hoonetele ehitusõiguse määramine. Pos 4 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist avaliku funktsiooniga hoonet. Pos 23 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist ärifunktsiooniga hoonet. Pimeaia tänava poole hoone esimesele korrusele kavandati avalikkusele suunatud äripindu. Koidula tn 10 (Pos 22) on kavandatud taastada Peeter I maja endisel kujul ajaloolistest fotodest ja joonistest lähtuvalt. Suur tn 10a on planeeritud Suure tänava ajaloolisele ehitusjoonele 2-korruseline ärifunktsiooniga hoone ning 1-korruseline abihoone. Hoonete parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb läbi viia koostöös Narva Linnavalitsusega arhitektuurivõistlus. Planeeringuga on kavandatud Rüütli tänava taastamine jalakäijate teena ning ka Suure ja Vahe tänavate ajaloolise asukoha taastamine või markeerimine. Pos 7 ja Pos 8 on ette nähtud Raekoja pargi loomine. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Planeeritava ala pindala: ca 2,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D vaated
Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osalisest kehtestamisest Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas 25.01.2018 nr 5
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Artes Terrae OÜ
Eesmärk: Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamise Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas on tingitud asjaoluga, et terve planeeringu koostamine on linnaehituslikult äärmiselt keeruline, pretensioonikas ja aeganõudev protsess, mis läbirääkimiste tõttu HÜ-ga Narva Prometei kestab eeldatavasti pikka aega. Samas Raekoja platsi detailplaneering Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas sellist keerukust endas ei kätke ning HÜ Narva Prometei vastuväide seda ei puuduta.
Osalisele kehtestamisele esitatud Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise üldiseks eesmärgiks on vastavalt Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringule Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Peale ajaloolise Helsingi tänava ja Läänemüüri asukoha väljaselgitamist arheoloogiliste uuringute abil täpsustada Rüütli tn 5 ajaloolised krundipiirid, vajadusel võib täpsustada ka ülejäänud planeeringuala kruntide piire. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestatava osa Pos 7 ehk Raekoja platsile ei ole määratud ehitusõigust, kuid on ette nähtud selle rekonstrueerimine.
Osalisele kehtestamisele esitatud planeeringu põhijoonisel on näidatud ka võimalikud Rüütli tänava perspektiivsed piirjooned ajaloolise tänavakoridori taastamise korral. Hetkel ei ole ajaloolise tänavakoridori taastamine võimalik olemasolevate hoonete tõttu. Rüütli tänava servade täpne paiknemine selgitada välja arheoloogiliste uuringute käigus. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud ajaloolisest kaardimaterjalist ja Raekoja hoonest.
Suure tänava sõidutee piirjooned on planeeritud vastavalt endise börsihoone maa-ala detailplaneeringule. Vastavalt 29.11.2017 linnavolikogu transpordikomisjoni koosoleku protokollile Suur tänav on kavandatud ühesuunaliseks.
Pos 8 on ette nähtud Rüütli tänava äärse ajaloolise vaekoja hoone taastamine selle endises asukohas ning mahus. Hoone täpne asukoht tuleb selgitada välja arheoloogiliste uuringute kaudu. Kuna vaekoja asukoht jääb Rüütli tn. 2 asuvale elamule väga lähedale, on selle taastamine esialgses asukohas täies mahus võimalik vaid pärast Rüütli tn. 2 hoone (osalist) lammutamist. Kuni vaekoja taastamiseni, säilib olemasolev sissesõit Rüütli tn. 2 krundile.
Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad.
Kõik planeeringualal tehtavad mullatööd on lubatud vaid peale arheoloogilisi uuringuid või arheoloogilise järelevalve all Muinsuskaitseameti väljaantud loa alusel.
Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas kehtestatav Raekoja ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu menetluse käigus on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Kuna vastuvõetav Raekoja ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut, siis eraldi KSH koostamine pole nõutav.
Planeeritava ala pindala: ca 2,1 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, 3D