Vastuvõetud 2018
Raamatukogu ja selle lähiala 22.03.2018 nr 22
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Skepast&Puhkim OÜ
Eesmärk: Eesmärgiks on kruntidel Pos 1-3 (või osale kruntidest) uuele keskraamatukogu hoonele või muu avaliku funktsiooniga hoonetele ehitusõiguse määramine. Pos 4 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist avaliku funktsiooniga hoonet. Pos 23 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist ärifunktsiooniga hoonet. Pimeaia tänava poole hoone esimesele korrusele kavandati avalikkusele suunatud äripindu. Koidula tn 10 (Pos 22) on kavandatud taastada Peeter I maja endisel kujul ajaloolistest fotodest ja joonistest lähtuvalt. Suur tn 10a on planeeritud Suure tänava ajaloolisele ehitusjoonele 2-korruseline ärifunktsiooniga hoone ning 1-korruseline abihoone. Hoonete parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb läbi viia koostöös Narva Linnavalitsusega arhitektuurivõistlus. Planeeringuga on kavandatud Rüütli tänava taastamine jalakäijate teena ning ka Suure ja Vahe tänavate ajaloolise asukoha taastamine või markeerimine. Pos 7 ja Pos 8 on ette nähtud Raekoja pargi loomine. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 16. kuni 29. aprillini 2018 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Planeeritava ala pindala:  
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D vaated