Algatatud 2017
Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alad 18.05.2017 nr 32
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Linda properties OÜ
Planeerija: Sirkel&Mall OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust liita Linda tn 22 ja Linda tn 26 krundid kokku, määrata tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe ning ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise (kõrgus kuni 15 m, ehitusalune pindala kuni 10140 m²) tootmishoone ehitamiseks. Linda tn 32 krundile planeeritakse määrata teemaa maakasutuse sihtotstarbe parkimisala ehitamiseks. Algatatav Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas raudtee vahetuses läheduses.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha