Algatatud 2018
3. Roheline tn 7 maa-ala 22.02.2018 nr 14
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Lillebutik OÜ
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Planeeringuga kaalutletakse võimalust määrata 50% ärimaa ja 50% elamumaa maakasutuse sihtotstarve ning ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitusalune pindala on kuni 673 m². Detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa (B). 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmist, vaid täpsustamise ettepanekut maakasutuse sihtotstarvete osakaalu osas.
Planeeritava ala pindala: ca 0,1 ha