Kehtestatud 2023
Vana-Joala tee 9 maa-ala 15.06.2023 nr 29
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Teko OÜ
Planeerija: TiTo Arhitektid OÜ
Eesmärk: Vana-Joala tee 9 kinnistu kaheks krundiks jagamine ja ehitusõiguse määramine. Praeguse 100% tootmismaa otstarbe asemele kavandatakse 90% tootmis- ja 10% ärimaa sihtotstarbed ning ehitusõigus kuni kaheksa hoone ehitamiseks. Ehitusaluse pinna taotletav suurus on POS 1 puhul 8160 m² ja POS 2 puhul 4675 m², korruselisus kuni neli korrust kõrgusega kuni 16 m. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks tööstusmaa. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneering ei too kaasa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 2,4 ha
Tallinna mnt 43 ja selle lähiala 26.01.2023 nr 9
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: AS Astri-Narva
Planeerija: K-Projekt AS
Eesmärk: määrata Tallinna mnt 43 krundile ehitusõigus lisaks olemasolevale automaattanklale kiirtoidurestorani hoone ja seda teenindavate rajatiste ning parkla ehitamiseks. Kavandatav hoonete arv krundil on 2 (olemasolev automaattankla ja kavandatav kiirtoidurestoran), kavandatava kiirtoidurestorani ehitisealune pindala on kuni 600 m². Detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad. Samuti määratakse detailplaneeringuga servituutide vajadusega alad juurdepääsu- ja parkimisservituutidele Tallinna mnt 47, Tallinna mnt 47a, Tallinna mnt 47b ja 4. Roheline tn 8 kinnistute kasuks.
Planeeritava ala pindala: ca 0,32 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis