Kehtestatud 2014
Koidula tn 8 maa-ala 18.12.2014 nr 142
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Gloria Invest Oü
Planeerija: RAP Arhitektid OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendus ei näe ette olemasoleva krundi suuruse muutmist. Planeering loob eeldused olemasoleva Koidula tn 8 hoone vanema ehitusmahu rekonstrueerimiseks ning uuema ehitusmahu asendamiseks eesmärgiga rajada korterelamu koos keldriruumidega. Vanad säilitatavad hoonemahud on ette nähtud rekonstrueerida vastavalt muinsuskaitse eritingimuste nõuetele. Asendatav hoonemaht on suures osas lammutatava osa kohal. Planeeritava hoone pind on kuni 850 m² maapeal ja kuni 500 m² maa all. Lubatud hoone kõrgus on kuni 3 korrust koos keldriga ning 14 meetrit kõrge. Asendatava hooneosa alumine korrus on ette nähtud avatud auto parkimiskohtadele ning prügiruumi ja rattahoiuruumi paigutamiseks. Autode parkimine 17 autole on lahendatud omal krundil. Detailplaneering näeb ette piirdeaia krundi ümber. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Vanalinna linnaosas. Koidula tn 8 maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse juhtfunktsiooni osas
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, 3D vaade
Kulgu tööstusala 20.11.2014 nr 134
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
Planeerija: Projektibüroo 363 OÜ
Eesmärk: Planeering näeb Kulgu tööstusalale ette 61 erineva suurusega äri-, tootmis- ja laohoonemaa, üldkasutatava maa (looduslik haljasala) ning transpordimaa (juurdepääsutee maa-ala) krunti. Hoonestusalade piiritlemisel on arvestatud võimalusega ühendada mitme krundi hoonestusalad. Läbi ala on kavandatud rajada suurem tänav, mis tagaks ligipääsu kõigi moodustatavate kruntideni. Parkimine lahendatakse omal krundi ehitusprojektidega vastavalt ettevõtte vajadusele. Planeeritud haljasalade osakaal on 35% kogu alast. Planeeritav ala asub Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ettevõtlusehitise reservmaa, tootmise reservmaa ja looduslik haljasmaa. Üldplaneeringus näidatud sihtotstarbed jäävad antud detailplaneeringus samaks. Käesolev detailplaneering täpsustab kehtivat Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringut.
Planeeritava ala pindala: ca 80 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, 3D vaade
3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala 25.09.2014 nr 114
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Viira Pluss OÜ
Planeerija: Artton Grupp OÜ
Eesmärk: Detailplaneeringu lahendus ei näe ette olemasolevate krundipiiride ega maakasutuse sihtotstarvete muutmist. Ärimaa sihtotstarbega kruntidel olev hoone plaanitakse rekonstrueerida ning rajada sinna neljakorruseline keldriga hotell. Hoone ehitusalune pind on kuni 1430 m² ja kõrgus maapinnast kuni 18 m. Parkimine on lahendatud 3. Rohelise tänaval (kokku 10 kohta) ning vastavalt 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kausta lisatud lepingule ka 19 kohta Uus põik 2 krundil. Planeeringulahenduses on ettenähtud muruplatsi rajamine ja väikevormide (lillekastid, prügikastid), pottides puude või dekoratiivsete lillepeenarde paigutamine. Detailplaneering lahendab sealhulgas liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, vaated
Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala 14.08.2014 nr 94
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Juri Adlers
Planeerija: Narva Ehitusprojekt OÜ
Eesmärk: Liidetakse ärimaa sihtotstarbega Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 krundid ning tulevikus kaasatakse nendele ka ajutine reformimata riigimaast moodustatud krunt. Maa-alal olevat hoonet on lubatud kas rekonstrueerida (laiendada) või täielikult lammutada. Kavandatava hoone maksimaalne korruselisus on 3 korrust, maksimaalne lubatud kõrgus hoone põhimahul 16,5 m maapinnast harjajooneni ja tornil 24,0 m. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 900 m². Sissesõit planeeritavale alale on kavandatud Vaksali tänavalt, väljasõit Vaksali ja Vaivara tänavale. Parkimine (19 kohta) on lahendatud omal krundil. On lubatud piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril kõrgusega kuni 2,0 m. Detailplaneeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Ala asub Narva linnas Joaoru linnaosas Raudteejaama vahetuses läheduses. Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,3 ha
Failid: seletuskiri
Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala 20.02.2014 nr 32
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Gate OÜ
Planeerija: Zoroaster OÜ
Eesmärk: Joala tn 20 krundi jagamine kaheks osaks ning välja kujunenud kruntidele sihtotstarvete määramine. Detailplaneering lahendab sealhulgas liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kuna planeeritaval maa-alal asuvad kultuurimälestuse objektid, on detailplaneeringu koostamise aluseks muinsuskaitse eritingimused. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks äri- ja korruselamumaa. Algatatav Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Failid: põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan, seletuskiri
Paul Kerese 25 ja Paul Kerese 25a maa-ala 23.01.2014 nr 15
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Andrei Kovatšuk
Planeerija: Peep Morast FIE
Eesmärk: Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevate kinnistute piire ning nende jaotust. Antakse ehitusõigus ärihoone koos teenindavate abihoonetega püstitamiseks. Peahoone aadressil Paul Kerese tn 25 on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 1900 m² ja kõrgusega kuni 12 m ning abihoone aadressil Paul Kerese tn 25a on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 93 m² ja kõrgusega kuni 6 m. Tulenevalt ala läbivast kõrgepingeliinist jääb P. Kerese tn poolne ala murualaks ja sellele ei planeerita kõrghaljastust. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on planeeritud 47 parkimiskohta. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud maa-ala sihtotstarbeks 100% tootmishoonete maa. Käesoleva Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linnaüldplaneeringut maakasutuse osas tootmismaast ärimaaks. Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks saab pidada ärifunktsiooni eelistamist, sest planeeritav ala jääb Narva linna keskosa võimaliku äripiirkonna keskmesse.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Failid: põhijoonis, seletuskiri