Kehtestatud 2019
Jõesuu tn 5 maa-ala 02.10.2019 nr 714-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu
Planeerija: TiTo Arhitektid OÜ
Eesmärk: määrata Jõesuu tn 5 krundile ehitusõigus kaksikelamu hoone püstitamiseks. Kavandatava hoone ehitusalune pindala on kuni 288 m² ja korruselisus kuni 2 korrust. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamumaa. Üldplaneeringuga maksimaalne lubatud täisehitusprotsent on 25% ja minimaalne nõutud haljastusprotsent – 50%. Parkimine peab olema lahendatud omal krundil. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas Jõesuu ja Rakvere tänavate ristmikul.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, situatsiooniskeem, geod. alusplaan, algne olukord, seosed, põhijoonis, 3D