Vastuvõetud 2019
Raudsilla tn 1 maa-ala 24.10.2019 nr 57
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Vallikraavi Kinnisvara AS
Planeerija: AB Artes Terrae OÜ
Eesmärk: kavandatakse Raudsilla tn 1 krundile ehitada kuni 5 (viis) korterelamut ning kuni 5 (viis) abihoonet. Hoonete kavandatav ehitusalune pind on kuni 3 000 m². Taotletav korterelamute korruselisus on kuni 6 korrust. Detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, määrab tehnovõrkude asukohad. Raudsilla tn 1 krundil asub aastal 2006 suletud ning osaliselt lammutatud Juhkentali kooli hoone. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa. Planeeritava ala pindala on ca 1,6 ha ja see asub Joaoru linnaosas. Vastuvõetud detailplaneering toob kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas.
Planeeritava ala pindala: ca 1,6 ha
Failid: seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, seosed
Kraavi tn 1 maa-ala 16.10.2019 nr 764-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Planeerija: Loovmaastik OÜ
Eesmärk: Vastuvõetud detailplaneeringu lahendus näeb ette ajalooliste tänavate markeerimist ja kasutusse võtmist ning kahe Narva Vanalinnale iseloomuliku perimetraalse hoonestusega kvartali loomist. Vastavate tingimuste saavutamiseks pakub detailplaneering ehitusaluse pinna suurendamist Vanalinna linnaosa kinnistute tavapärase täisehituse mahuni, mis on üldplaneeringu ja muinsuskaitse eritingimustega piiratud kuni 70% krundi pinnast ehk antud krundi suuruse alusel ca 4000 m². Vastavalt esitatud detailplaneeringu lahendusele on kavandatav ehitiste arv krundil kuni 4 (neli) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni 4 (neli) korrust ja kõrgus kuni 16 m. Ehitusalune pind on kõikidel hoonetel kokku kuni 4000 m². Detailplaneeringu lahendus näeb ette parima arhitektuurilahenduse leidmiseks arhitektuurikonkursi läbiviimist ning säilitab kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarbet: ühiskondlike ehitiste ala (Üh). Detailplaneering pakub lahendust maa-ala liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), heakorrastuse ja haljastuse küsimustele, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering on kooskõlas nii kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga kui ka muinsuskaitse eritingimustega.
Planeeritava ala pindala: ca 1,0 ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkud, planeeritud lahendus, muud materjalid
Jõesuu tn 5 maa-ala 10.07.2019 nr 481-k
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu
Planeerija: TiTo Arhitektid OÜ
Eesmärk: Kaaluda võimalusi määramaks Jõesuu tn 5 krundile ehitusõigus kaksikelamu hoone püstitamiseks. Kavandatava hoone ehitusalune pindala on kuni 288 m² ja korruselisus kuni 2 korrust. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamumaa. Üldplaneeringuga maksimaalne lubatud täisehitusprotsent on 25% ja minimaalne nõutud haljastusprotsent – 50%. Parkimine peab olema lahendatud omal krundil. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas Jõesuu ja Rakvere tänavate ristmikul.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: seletuskiri, situatsiooniskeem, geod. alusplaan, algne olukord, seosed, põhijoonis, 3D