Detailplaneeringud

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises
kokkuleppimise kord pdf, Riigi Teataja

Planeeringute dokumentide Maa-ametile (maakatastripidajale) esitamise juhend pdf

Krundi kasutamise sihtotstarbe leppemärgid pdf


Narva linna detailplaneeringute vanad skeemid (pdf):
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015