Uudised 2011

Linna arhitektuuri ja ehitusjärelevalve teenistuse ajaloost Narvas


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 160 Joala tn 25c maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Spitak Aragil. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust Joala 25c krundil kuni nelja (4) hoone püstitamist ehitusaluse pindalaga kuni 2000 m² ja korruselisusega kuni neli (4) korrust. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on ca 3,8 ha. Planeeringuala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas Kulgu sadama vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks 100% tootmishoonete maa. Algatatava Joala tn 25c maa-ala detailplaneeringuga ei kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku teade


Narva linna üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Narva Linnavolikogu 15.05.2008. aasta otsusega nr 150 ning vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule 13.10.2011 otsusega nr 128.
Narva linna üldplaneering koostatakse olemasoleva Narva linna üldplaneeringu 2000-2012 uuendamiseks, kuna olemasolev üldplaneering ei täida enam linna arengu vajadusi ja eesmärke. Üldplaneeringu eesmärgiks on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringu koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.
Üldplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Narva Linnavolikogu (Peetri plats 1, 20308 Narva), koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet (Peetri plats 5, 20308 Narva, üldtelefon 3599050, e-post:
info@narvaplan.ee), koostaja on AS Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn; üldtelefon 6177430, faks: 6177431, e-post: entec.ee@poyry.com, www.entec.ee).
Planeering on kooskõlastatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt 13.06.2011. Samuti on planeeringu kooskõlastanud kõik vajalikud ametid. Planeering on koostatud vastavuses Planeerimisseaduse ja lähteülesande nõuetega. Planeeringuala pindala on ca 8400 ha.
Narva linna üldplaneeringuga saab tutvuda Narva Linnavalitsusese Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (kabinet 301a, tööpäevadel kell 8.30–12.00 ja 13.00-17.00) ja AS Pöyry Entec kontoris (tööpäevadel kell 9.00-17.00) 05. detsembrist 2011 kuni 06. jaanuarini 2012.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringu kohta saab saata kirjalikult või e-maili teel 05.12.2011.-06.01.2012 AS-le Pöyry Entec või Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile.
Täiendavat informatsiooni saab ameti koduleheküljelt.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 03.11.2011:

 • otsustega nr 136 Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmisest. Planeering on algatatud Narva Linnavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 35 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettepanekul. Eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Seoses vajadusega kaasata planeeringusse maaüksus aadressil Juhhanovi tn 5 selleks, et määrata ehitusõigus ja maakasutuse sihtotstarbe, on vaja muuta käesoleva planeeringuala piire. Uue planeeritava ala pindala on ca 4,4 ha.
  Planeering võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse.
  Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.
 • otsustega nr 135 Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas Mebservis OÜ. Eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine mööblikaupluse (ehitusalune pind kuni 1140 m², kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9 m), lao (suurim ehitusalune pind 807 m², kuni 1 korrus, kõrgus kuni 5 m), elektri alajaama (maakasutuse sihtotstarbe 100% tootmismaa, suurim ehitusalune pind 14 m², kõrgus kuni 3 m) ja olemasoleva angaari asemele kaupluse (suurim ehitusalune pind 465 m², kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9 m) ehitamiseks. Samas kavandatakse maakasutuse sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse ja haljastuse rajamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeerinduala pindala on ca 0,5 ha. Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alade detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – 100% väikeelamumaast moodustatakse 100% ärimaa.
  Planeeringu avalik väljapanek toimub alates 28. novembrist kuni 27. detsembrini 2011 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 ja ameti koduleheküljel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikuid ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 13.10.2011 Narva Linnavolikogu otsusega nr 131 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmisest (skeem, seletuskiri). Algatamise ettepaneku esitas Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala liikluskorralduse lahendamine (juurdepääsude ja parkimise), Hariduse tänava laiendamine, krundipiirde täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine. Planeeringu avalikul väljapanekul laekusid detailplaneeringu kohta kirjalikud vastuväited. Enamik vastuväited olid seotud Kangelaste prospekti äärse maa-ala planeerimislahendusega. 09.08.2011 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu. Arutelu käigus otsustati vähendada planeeringuala piire selliselt, et Kangelaste prospekt ja selle lähiala jääks planeeringualast välja. Vastavalt 07.09.2011 härra Vladimir Džeželo poolt esitatud taotlusele eemaldatakse planeeringualast talle kuuluv Kangelaste tn 3a kinnistu. Uue detailplaneeringuala pindala on ca 4,3 ha. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 13.10.2011 Narva Linnavolikogu otsusega nr 129 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Algatamise ettepaneku esitas OÜ Viira Pluss. Planeeringu algatamise taotluse järgi kavandatakse moodustada 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 kruntidele uued piirid ning määrata sihtotstarbeks 100% ärimaa. Samuti taotletakse ehitusõigust toitlustus- ja majutushoone ehitamiseks. Maksimaalne kavandatav hoonete arv moodustataval krundil on 1 ja korruselisus kuni 4 korrust. Detailplaneeringuga peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,4 ha. Planeeringu ala asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. Algatatav 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kivilinnafoorumist "Kuidas kodanikualgatus rikastaks Narva vanalinna hruštšovkade piirkonda?", mis toimub 27. septembril kell 18:00 Narva Raekojas aadressil Raekoja plats 1 » loe lähemaltNarva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • et Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 01.08.–15.08.2011 esitati planeeringule kaks kirjalikku vastuväidet TÜ Vesta King poolt (01, 02). 06.09.2011 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati jätta planeering vaieldavas osas muutmata. Vastuväitega ja avaliku arutelu protokolliga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.
 • Narva Linnavolikogu 08.09.2011 otsusega nr 115 Kalda tn 12b ja Kalda tn 12e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatamise ettepaneku esitas Andruse Hulgikaubanduse OÜ. Planeeringuga kavandatakse suurendada Kalda tn 12b krundi pindala Kalda tn 12e krundi arvelt ning määrata sihtotstarbeks 100% ärimaa. Samuti kavandatakse rekonstrueerida ja laiendada Kalda tn 12b krundil asuv hoone. Samas peab planeeringuga lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, vajadusel määrama tehnovõrkude asukohad. Kalda tn 12e krundile määratakse sihtotstarbeks 100% tootmismaa, olemasolev hoone säilib. Planeeringuala pindala on ca 0,5 ha. Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas Linna turu ja Narva jõe kuiva sängi vahel. Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.
 • Narva Linnavolikogu 08.09.2011 otsusega nr 113 Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine tervise- ja spordikompleksi ehitamiseks ning terviseradade rajamiseks, maa-ala kruntideks jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Täiendavat informatsiooni saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • et Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 20.06.–04.07.2011 laekusid planeeringu kohta kirjalikud vastuväited Narva elanike poolt. 09. augustil 2011 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati vähendada detailplaneeringuala piire selliselt, et Kangelaste prospekt ja selle lähiala jääks planeeringualast välja. Vastuväitega, planeeringulahenduse muudatustega ja avaliku arutelu protokolliga (vene keeles) saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.
 • et Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia Ristmik) detailplaneeringu avalikul väljapanekul 20.06.–04.07.2011 laekus planeeringu kohta üks kirjalik vastuväide AS VETA-A Kaubamaja poolt. 15. augustil 2011 korraldas kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu, millele vastuväite esitaja ei ilmunud. Arutelu käigus otsustati jätta planeering vaieldavas osas muutmata ning korrigeerida seda vastavalt Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringule. Vastuväitega, planeeringulahenduse muudatustega ja avaliku arutelu protokolliga saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.
  Hinnangud planeeritavale liikluskorraldusele - Inseneribüroo Stratum pdf, SWECO Projekt AS pdf.
 • et Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 01.08.–15.08.2011 toimunud avalikul väljapanekul esitati planeeringule kaks kirjalikku vastuväidet TÜ Vesta King poolt (01, 02), korraldab kohalik omavalitsus planeeringu avaliku arutelu 6. septembril 2011 kell 10:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Vastuväitega ja detailplaneeringuga saab tutvuda ameti koduleheküljel.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia Ristmik) detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 20.06.–04.07.2011 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta kirjalik vastuväide, korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia Ristmik) detailplaneeringu avaliku arutelu 15. augustil 2011 kell 10:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 20.06.–04.07.2011 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekusid detailplaneeringu kohta kirjalikud vastuväited (Fama, Kangelaste3, Kangelaste4, Kangelaste6, Apteek, Perearstikeskus, Majak, VETA-A_Kaubamaja), korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu 09. augustil 2011 kell 10:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • Narva Linnavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 104 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Molong. Planeeringu eesmärgiks on reformimata riigimaa kuueks krundiks jagamine (üks sotsiaalmaa, kolm ärimaa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti), ehitusala määramine ning kavandatava hoone tehnovõrkudega varustamine, bussipeatuste asukoha täpsustamine, territooriumi heakorrastamine, kõnniteede rajamine, puhkekohtades väikevormide püstitamine ja prügikonteinerite paigutamine. Olemasolevatel kruntidel täpsustatakse parkimisvõimalusi. Lavretsovi tn sõidutee kavandatakse osaliselt laiendada. Planeeringulahendusega kavandatakse korrastada Fama bastioni geomeetriat markeeriva vall ning tugiseintega märkida ajaga kadunud oriljonid. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu ala pindala on ca 2,1 ha. Planeeringuga saab tutvuda alates 01. augustist kuni 15. augustini 2011 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.06.2011 otsuse nr 110 Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu koostamise eesmärk on linna puhkeala korrastamine ja planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 18,8 ha. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsustega:

 • nr 88 Rahu 42a maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas AS ZUR. Eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine hambakliiniku (maksimaalne ehitusalune pindala 430 m², kuni 3 korrust, 12 m maapinnast katuseharjani) ja korterelamu (maksimaalne ehitusalune pindala 600 m², kuni 5 korrust, 18 m maapinnast katuseharjani) ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted (haljastusprotsent 12%), lahendatud juurdepääsud, parkimine (kokku 42 planeerimiskohta) ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala pindala on ca 0,5 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Täiendavat informatsiooni saab ameti koduleheküljel.
 • nr 87 Tallinna mnt maa-ala (3. Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Eesmärgiks on Tallinna mnt liikluskorralduse korrigeerimine ning sealse Tallinna mnt, Kreenholmi tn, Võidu pr ja Kangelaste pr põhiristmiku lahendamine. Ristmik on lahendatud ringristmikuna, kus igast suunast suundub ristmikule kaks pealesõiduharu. Jalakäijatele on tagatud ülekäigurajad koos ohutussaartega. Planeeringu lahendus ei näe ette uute kruntide moodustamist ega uusi täiendavaid ehitusmahtusid. Olevate kinnistute ja moodustatava ajutise krundi osas muudetakse vaid liikluskorraldust, parkimist ja heakorrastust. Planeeringuga on maksimaalselt säilitatud olev kõrghaljastus. Likvideeritav kõrghaljastus kompenseeritakse asendusistutusega. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeringuga on võimalik tutvuda alates 20. juunist kuni 04. juulini 2011 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.
 • nr 86 Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. koostamise Eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine tervise- ja spordikompleksi ehitamiseks ning terviseradade rajamiseks, maa-ala kruntideks jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 88 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeringuga on võimalik tutvuda alates 20. juunist kuni 04. juulini 2011 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.
 • nr 84 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga moodustatakse 6 ha suurusele alale 22 krunti, millest uusi krunte on 12. Kolmele uuele elamumaa krundile kavandatakse täiendavad ehitusmahud, kus hoonete esimesele korrusele antakse ärifunktsioon. Hariduse tänava ja Kangelaste prospekti nurgale moodustatakse sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt. Hariduse tn 19 C krundil suurendatakse ehitusõigust. Hariduse 19 C ja Hariduse tn 17 vahele jääb reformimata riigimaa, millest moodustatakse kaks iseseisvalt kasutatavat krunti, üks ärimaa ning üks transpordimaa sihtotstarbega. Olemasolevatele garaažiboksidele aadressiga Hariduse tn 32 määratakse teenindusmaa suurusega 363 m2 ja sihtotstarbega ärimaa. Ülejäänud viis moodustavat krunti on transpordimaa sihtotstarvetega tänavate ja avalikult kasutatavate parklate jaoks. Piirdeid kruntidele ei ole ette nähtud. Olemasolevate kinnistute osas muudetakse vaid liikluskorraldust, parkimist ja heakorrastust. Nähakse ette ka Hariduse tänava sõidutee laiendamise kuni 10,5 meetrini. Võimalusel lahendatakse parkimine 246 autodele krundisiseselt. Planeeringuga on maksimaalselt säilitatud olev kõrghaljastus. Likvideeritav kõrghaljastus kompenseeritakse asendusistutusega. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeringuga on võimalik tutvuda alates 20. juunist kuni 04. juulini 2011 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsustega:

 • nr 94 Narva Linnavolikogu 24.04.2003 otsuse nr 45/14 "Detailplaneeringu algatamine aadressil Puškini tn 28" kehtetuks tunnistamisest ja planeeringu menetluse lõpetamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeritavale alale ehitusõiguse ja tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala oli ca 0,5 ha. Vastavalt Narva Linnavolikogu 24.04.2003 otsuse nr 45/14 lisa nr PT-2003 punktile 4 kehtib lähteülesanne 2 aastat alates otsuse jõustumisest. Vastavalt Narva Linna ehitusmääruse §5 lõikele 11 huvitatud isik võib esitada taotluse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile detailplaneeringu lähteülesande pikendamiseks. Detailplaneeringu algatamist taotlenud isik ei ole esitanud taotlust edasiseks menetlemiseks enam kui kaheksa aasta jooksul. Seega on planeeringu algatamisest möödunud pikk ajavahemik, mil võib olla muutunud nii linnakeskkond, linnaelanike kui ka avalik huvi, planeerimisseaduse §9 lg1 kohaselt aga koostatakse detailplaneering lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks. Arvestades Narva Linnavolikogu 24.04.2003 otsuse nr 45/14 vastuvõtmisest möödunud aega ei ole otstarbekas Puškini tn 28 maa-ala detailplaneeringu edasi menetleda.
 • nr 93 Narva Linnavolikogu 19.05.2005 otsuse nr 75/55 "Puškini tn 32 maa-ala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamisest ja planeeringu menetluse lõpetamisest. Planeering on algatatud AS KONKORD ettepanekul. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeritavale alale ehitusõiguse määramine autoremonditöökoja ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala oli ca 0,3 ha. Vastavalt Narva Linna ehitusmääruse §5 lõikele 11 huvitatud isik võib esitada taotluse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile detailplaneeringu lähteülesande pikendamiseks. Detailplaneeringu algatamist taotlenud isik ei ole esitanud taotlust edasiseks menetlemiseks enam kui kuue aasta jooksul. Seega on planeeringu algatamisest möödunud pikk ajavahemik, mil võib olla muutunud nii linnakeskkond, linnaelanike kui ka avalik huvi, planeerimisseaduse §9 lg1 kohaselt aga koostatakse detailplaneering lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks. Arvestades Narva Linnavolikogu 19.05.2005 otsuse nr 75/55 vastuvõtmisest möödunud aega ei ole otstarbekas Puškini tn 32 maa-ala detailplaneeringu edasi menetleda.
 • nr 83 Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 140 "Vestervalli tn 17a maa-ala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamisest ja planeeringu menetluse lõpetamisest. Planeering on algatatud OÜ IV Invest Development ettepanekul. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeritavale alale ehitusõiguse määramine büroopindade ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala oli ca 500m2. 02.05.2011.a. esitas OÜ Invest Development Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile taotlusele, milles selgitas, et tal ei ole huvi Vestervalli tn 17a detailplaneeringu koostamise jätkamiseks. Seoses sellega taotleb OÜ Invest Development detailplaneeringu lõpetamist.


Narva Linnavalitsus Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsusega nr 85 Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Planeeringu koostamise eesmärk on linna puhkeala korrastamine ja planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 18,8 ha.
Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda alates 30. maist kuni 13. juunini 2011 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti koduleheküljel.


Reedel, 27. mail kell 14 arutatakse Narva Linnavalitsuses (Peetri 5, III korruse saal) sügisel peetava "Kivilinnafoorumi" korraldamisega seonduvaid teemasid.

„"Kivilinnafoorum" on ellukutsutud selleks, et genereerida ühiselt ideid, kuidas nõukogudeaegseid paneelmajade rajoone muuta võimalikult inimsõbraliku elukeskkonnaga asumiteks. Tegemist on Eesti Arhitektuurikeskuse ja Kodanikuühenduste Sihtkapitali foorumi algatusega. "Kivilinnafoorumi" tänavused töötoad toimuvad Tartus ja Narvas,“ selgitas Narva linnaarhitekt Peeter Tambu.

Sel reedel toimuvast arutelust võtavad osa arhitektid ja linnaplaneerijad, osalema on oodatud korteriühistute esindajad ja kõiki teised huvilised.

Lisainfo: peaarhitekt Peeter Tambu, tel 5139490


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 03.03.2011 otsustega:

 • nr 43 Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga määratakse hoonestusõigus kuni 5-korruselisele ühiskondlikule hoonele (ehitusalune pind kuni 3570 m²) kasutades olemasoleva reljeefi omadusi ja veeala. Juurdepääs alale on kavandatud P. Kerese tn poolt uue juurdesõidutee kaudu. Parkimiskohad hoone külastajatele on lahendatud krundisiseselt, kokku 27 kohta, ning 58 kohta varem planeeritud Kerese tn äärsel transpordikrundil planeeringualast väljaspool. Samas on planeeritud olemasoleva bussipeatuse üleviimine. Lahendatakse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, sealhulgas kavandatakse puhastada ja kinnitada veekogu kallas suve- ja talveajal puhkamise otstarbel. Kavandatakse rajada kõnniteed ja püstitada puhkekohtades väikevormid. Territooriumi piiramist ei ole ette nähtud. Tiigi kaldale on planeeritud osaliselt madal piire ohutuse tagamiseks. Krundi täisehitusprotsent on 18% ja haljastusprotsent 20%. Likvideerimisele kuulub 9 lehtpuud. Uus kõrghaljastus on planeeritud P. Kerese tänava äärde ning P. Kerese ja Võidu tänavate nurgale. Planeeritakse ka uue madalhaljastuse istutamine. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 2,2 ha.
  Detailplaneering on kehtivat Narva linna üldplaneeringut muutev krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – üldmaast moodustatakse 80% ühiskoondlike ehitiste maa ja 20% ärimaa. Üldplaneeringu muudatus on tinginud Narva Linnavalitsuse kui tellija soovist muuta ala atraktiivsemaks ja otstarbekamaks.
 • nr 42 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatamise ettepaneku on esitanud Juri Adlers. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Narva linnas Joaoru linnaosas 0,3 ha suurusel maa-alal asuvate Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja võimalusel külgneva reformimata riigimaa liitmine, maakasutuse sihtotstarvete ning ehitusõiguse määramine. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
  Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • nr 40 Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani tn 4C maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas OÜ Castnix Invest. Planeeringuga jagatakse Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani 4C kinnistud 8-ks elamu, äri-, ühiskondlike ehitiste, üldkasutatava ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Eesmärgiks on ehitusõiguse määramine hooldekodu (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 2400 m²), noorte- ja vabaajakeskuse (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²), perearstikeskuse (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²) ja korterelamu (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m²) ehitamiseks. Juurdepääs alale on ette nähtud kvartali sisetänavalt, Rahu põigist ja Puškini tänavalt ning planeeringulahendusega pakutud juurdepääsuteelt. Planeeringuga on ette nähtud tiigi asendamine ümbritsevast isoleeritud tehisveekoguga ja selle ümber kõrg- ja madalhaljastusega pargiala rajamine. Lahendatakse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 3 ha.
  Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab riigihanke "Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi“ võitjate avalikustamisest » loe lähemalt


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 14.02.2011 Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 153-k kinnitatud otsusest mitte algatada Balti Elektrijaama Tuhaväljale nr 2 tuulikupargi rajamise keskkonnamõju hindamist järgnevatel põhjustel:

 1. 18.12.2007. a Narva Linnavolikogu on kehtestanud Narva linna Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku teemaplaneeringu, kus selle teemaplaneeringu protsessi käigus Hendrikson & Ko OÜ poolt koostatud Planeerimisdokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes on seisukoht, et: „planeeringu eluviimisel ei ole ehitisi, mille ehitusprojekti koostamisel tuleks praeguste teadmiste juures läbi viia keskkonnamõju hindamine”.
 2. tuulikud rajatakse Narva linna tööstuspiirkonnas suletud tuhaväljale.
 3. kavandataval tegevusel puudub negatiivne mõju Natura 2000 alale või mõnele muule kaitstavale loodusobjektile.
 4. tuulikute turbiinide töö käigus tekkiva müra taotlustase ei ületa norme (elamualadel öösel 40 dBA ja päeval 50 dBA), kuna kõige lähemal asuv Madise kinnistu asub tuhaväljast ca 0,5 km kaugusel loodes ning 35 dBA müra taotlustasemes (vastavalt 17.04.2008. a Hendrikson&Ko OÜ poolt koostatud ekspertarvamusele);
 5. tuuleturbiinide poolt tekitatava vibratsiooni mõju ümbruskonnale sisuliselt puudub.
 6. tuulikupargi opereerimine ei nõua inimese igapäevast aktiivset kohalolekut, seega tegevusega kaasnevad riskid võimalikel avariiolukordadel on minimaalsed.
Sama korraldusega on ka vastuvõetud otsus väljastada ehitusload 17 tuuliku püstitamiseks ning elektri maakaabelliini ja sideliini ehitamiseks.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on selgunud Riigihanke "Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi" (viitenumber 121789) võidutööde märgusõnad » loe lähemalt


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et tuginedes Kohanime määramise korra punktile 3.1 ning vastavalt kinnitatud detailplaneeringule tekkis vajadus anda transpordimaale tänavanimi. Nimekomisjon tegi ettepaneku anda tänavale nimetus Logistiku tänav. See tänav asub Tallinn-Narva raudtee lõunapoolses osas, taastatud Nahavabriku ja Elektrijaama tee vahel (skeem). Vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 3. märtsini 2011 geodeesia vanemspetsialistile Aleksandr Malõško'le, tel 3599052.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • 10.02.2011 Narva Linnavolikogu otsusega nr 31 Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 ning selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride ja nimetuse muutmisest. Planeering on algatatud Narva Linnavolikogu 25.08.2005 otsusega nr 133/60 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettepanekul. Eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine tervise- ja spordikompleksi ning terviseradade rajamiseks, maa-ala kruntideks jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Detailplaneeringu uueks nimetuseks on «Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneering». Uued planeeringuala piirid on kinnitatud vastavalt Narva Linnavolikogu otsusele nr 31, millega saab tutvuda aadressil Peetri plats 5, kab. nr 301.
 • Vestervalli tn 20 detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest 15. märtsil 2011 kell 14:00 aadressil Peetri plats 5, kab. 301. Planeeringu algatamise ettepaneku on esitanud Kiriku Varahaldus OÜ ja planeering algatati 21.10.2010 volikogu otsusega nr 144. Eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse määramine 2 hoone ehitamiseks. Kavandatud hoone korruselisus on kuni 4 korrust ja ehitusalune pind kuni 950&npsp;m². Lahendatakse liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Osaliselt muudetakse krundi maakasutuse sihtotstarvet. Planeeringuala pindala on ca 0,2&npsp;ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva jõe kanjoni kaitse eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku korraldamisest. Eeskirja eelnõuga on võimalik tutvuda 07.02.2011-07.03.2011 aadressil Peetri plats 5, kab. nr 301a.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et tuginedes Kohanime määramise korra punktile 3.1 taotles füüsiline isik anda vanalinnas Hariduse tänavale tagasi endine nimi. Nimekomisjon kiitis tema esitatud ettepaneku heaks, nimetada Karja ja Pimeaia tänava vahel osa Hariduse tänavast, vastavalt otsusele lisatud skeemile, ümber Vaestemaja tänavaks. Vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada kuni 3. veebruarini 2011 geodeesia vanemspetsialistile Aleksandr Malõško, tel 3599052.


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 12.01.2011 Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 12-k kinnitatud otsusest mitte algatada Balti Elektrijaama 11. energiaploki biokütusega varustamise kompleksi rajamise keskkonnamõju hindamist järgnevatel põhjustel:

 1. Tegevus toimub Balti Elektrijaama tööstusterritooriumi piirides. Kuna tegevuse tulemusena vähenevad saasteainete kontsentratsioonid suitsugaasides ning suitsugaaside väljutamiseks kasutatakse olemasolevat korstnat, ei suurene ka lähiümbruse keskkonnakoormus.
 2. Kavandatava kompleksiga suurendatakse biokütuse kasutamist Balti Elektrijaama 11. energiaplokis praegusest ca. 10 %-st kuni 30 %-ni. Energiaploki jäätme- ja energiamahukus ning taastumatute loodusvarade kasutamine seetõttu väheneb.
 3. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on biokütuse osakaalu suurendamine ja sellest tulenev atmosfääriheitmete vähendamine, mis ei too endaga kaasa negatiivseid muudatusi elektrijaama mõjus keskkonnale.
 4. Kavandatav tegevus ei suurenda elektrijaama avariiolukordade esinemise võimalikkust.
 5. Kavandataval tegevusel puudub negatiivne mõju Natura 2000 alale või mõnele muule kaitstavale loodusobjektile.
 6. Võimalik ehitustööde käigus tekkiv negatiivne keskkonnamõju on väheoluline, ajaliselt piiratud ning lokaliseeritud elektrijaama territooriumile, tegevuse positiivne mõju aga püsiv.
Nimetatud otsusega on võimalik tutvuda ka Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kabinetis 301.


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 22.11.2010 Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 1492-k kinnitatud otsusest mitte algatada Narva Väikese Pimeaia rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamist järgnevatel põhjustel:

 • Kavandatud tegevused ei avalda olulist keskkonnamõju ümbritsevale keskkonnale lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-st 6.
 • Narva Pimeaed kuulub 2008 algatatud ning hetkel koostamisel oleva Narva Vanalinna linnaosa osaüldplaneeringu ala piiridesse. Vanalinna osaüldplaneering ei näe ette kasutusotstarbe muutusi Narva Pimeaia osas.
  Aastal 2009 viidi läbi Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (Ramboll Eesti AS, KSH aruanne, september 2010) vastavalt KeHJS-le. KSH eesmärk oli hinnata Narva vanalinna üldplaneeringu rakendumisel ilmnevat võimalikku mõju erinevatele valdkondadele: vesi ja pinnas; välisõhu kvaliteet; taimed, loomad, looduskaitselised aspektid; elanikkond ja inimeste heaolu; sotsiaalsed mõjud; kultuuripärand ja maastik; majandus; jäätmeteke. Vastavalt hinnangule vanalinna üldplaneeringu rakendumisel kaasneb peamiselt positiivne mõju eelpool nimetatud valdkondadele ning nendes valdkondades seatud KSH eesmärgid on täidetud.
  Erandiks on esile tõstetud kaitsealustele liikide kaitsust (nahkhiired), mis võivad saada negatiivset mõju üldplaneeringuga planeeritud võimaluste täiemahulisel rakendumisel. Aruandes on toodud välja leevendusmeetmed, mida tuleks rakendada vältimaks negatiivset mõju nahkhiirtele.
  Vastavalt Narva vanalinna üldplaneeringu KSH aruandele haarab nahkhiirte elupaiga ala Viktoria, Honor ja Gloria bastione ja kasematte. Projektiga kavandatav rekonstrueerimise tsoon looduskaitsealuses Väikeses Pimeaias asub bastionil Pax ning ei piirne otseselt nahkhiirte elupaikade alaga (Viktoria bastionil).
  Kuna ehitustööd toimuvad nahkhiirte elupaigast eemal, siis võimalik oht loomastikule (kaitsealustele liikidele) on sellel alal minimiseeritud.
 • Kuna Pimeaed on riikliku kaitse alla võetud 1959, projektiga kavandatud tegevused järgivad Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006 määruses nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” sätestatud korda ning lähtuvad sellest parendades Pimeaia kui kaitsealuse pargi kaitse alla võtmise tinginud väärtuste seisundit.
Nimetatud otsusega on võimalik tutvuda ka Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kabinetis 301.