Uudised 2018

T Ä H E L E P A N U !
01.01.2018 toimus üleminek Balti 1977. aasta kõrgussüsteemilt (BK77)
Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile (EH2000).
» loe lähemalt


21.12.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 72 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, asend, kontaktvöönd, tugijoonis, põhijoonis, 3D vaade). Detailplaneeringu eesmärgiks on krundil A. Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel A. Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tn T1, Õhu tn T1, A. Puškini tn 31 ja A. Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja A. Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas. Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks viiakse läbi avalik arhitektuurikonkurss. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.


22.11.2018

Kohanimede ümbernimetamise eelnõu teade
(Kivilinna tänav, Soldina tänav ja Suur-Soldina tee)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 2.1.1 on ettevalmistamisel Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Ametlike kohanimede ümbernimetamine (Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks, Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks, Soldino tee Suur-Soldina teeks)". Kirjalikud vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada e-posti teel kuni 07.12.2018.


22.10.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Narva Linnavalitsuse 03.10.2018 korraldusega 836-k Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, asend, kontaktvöönd, tugijoonis, põhijoonis, 3D vaade).
  Detailplaneeringu eesmärgiks on krundil A. Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel A. Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tn T1, Õhu tn T1, A. Puškini tn 31 ja A. Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Detailplaneeringuga kaalutakse ülalmainitud kruntide ümber jagamist kaheks kuni neljaks eraldi seisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramist riigigümnaasiumi, põhikoolihoone ning võimla ehitamiseks. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m², võimla või võimlate puhul kuni 1000 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
  Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja A. Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas. Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks viiakse läbi avalik arhitektuurikonkurss. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Vastuvõetud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 5. novembrist kuni 19. novembrini 2018 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 51 Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 88 "Honor ja Victoria bastionide ning selle lahiala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamisest ja menetluse lõpetamisest.


28.09.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub teid 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneeringu eskiisilahenduse avalikule arutelule 9. oktoobril kell 14:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 (koosseis, seletuskiri, situatsiooniskeem, olem. olukord, põhijoonis, seosed).
Planeeringuga kaalutletakse võimalust määrata 50% ärimaa ja 50% elamumaa maakasutuse sihtotstarve ning ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitusalune pindala on kuni 673 m². Detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa (B). 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmist, vaid täpsustamise ettepanekut maakasutuse sihtotstarvete osakaalu osas.


27.09.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsusega:

 • nr 53 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D vaated). Eesmärgiks on kruntidel Pos 1-3 (või osale kruntidest) uuele keskraamatukogu hoonele või muu avaliku funktsiooniga hoonetele ehitusõiguse määramine. Pos 4 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist avaliku funktsiooniga hoonet. Pos 23 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist ärifunktsiooniga hoonet. Pimeaia tänava poole hoone esimesele korrusele kavandati avalikkusele suunatud äripindu. Koidula tn 10 (Pos 22) on kavandatud taastada Peeter I maja endisel kujul ajaloolistest fotodest ja joonistest lähtuvalt. Suur tn 10a on planeeritud Suure tänava ajaloolisele ehitusjoonele 2-korruseline ärifunktsiooniga hoone ning 1-korruseline abihoone. Hoonete parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb läbi viia koostöös Narva Linnavalitsusega arhitektuurivõistlus. Planeeringuga on kavandatud Rüütli tänava taastamine jalakäijate teena ning ka Suure ja Vahe tänavate ajaloolise asukoha taastamine või markeerimine. Pos 7 ja Pos 8 on ette nähtud Raekoja pargi loomine. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
 • nr 52 Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringuga kaalutletakse võimalust määrata ehitusõigus Kreenholmi tn 56 krundile kiriku ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 3, kõrgus kuni 16 meetrit ning ehitusalune pindala kuni 350 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala suurus on 5790 m². Algatatav Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneering eeldab muudatust kehtiva uldplaneeringu maakasutuse sihtotstarve osas (sotsiaalmaa-ühiskondlike hoonete maa 100%).
 • nr 51 Honor ja Victoria bastionide ning nende lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest ja menetluse lõpetamisest.


24.09.2018

Geodeetiliste märkide hooldustööd

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70 geodeetilise võrgu I ja II klassi märgile ning gravimeetrilise võrgu II klassi märkidele. » loe lähemalt


07.08.2018

Kohanimede määramine (Narva linnasadam ja Narva Kulgu sadam)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanimede määramisest (Narva linnasadam ja Narva Kulgu sadam). Kohanimede määramise eelnõud avalikustati 05.07.2018 Narva linna kodulehel www.narva.ee ja ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Avalikustamisel ettepanekuid ega vastuväiteid kohanime määramise korralduse eelnõu kohta ei laekunud.


18.07.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub teid Raudsilla tn 1 detailplaneeringu (seletuskiri, põhijoonis, situatsiooniskeem, olemasolev olukord, linnaehituslikud seosed) eskiislahenduse avalikule arutelule 7. augustil kell 14:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Kavandatakse Raudsilla tn 1 krundile ehitada kuni viis (5) korterelamut ning kuni viis (5) abihoonet. Hoonete kavandatav ehitusalune pind on kuni 3 000 m² ja hoonete suletud brutopind kuni 18 000 m². Taotletav korterelamute korruselisus on kuni 6 korrust. Vaadeldava maaala suurus on ca. 1,6 ha. Antud detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, määrama tehnovõrkude asukohad. Raudsilla tn 1 krunt on endise Juhkentali kooli hoone asukoht. Krundi omaniku ettepaneku järgi ja suure avaliku huvi pärast, kavandatakse läbi viia arhitektuurikonkurss antud alale parima arhitektuurilahenduse leidmiseks. Planeeringuala satub osaliselt kalda ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi, mis on kinnitatud Narva linna üldplaneeringuga. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste ala. Antud detailplaneering toob kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas.


16.07.2018

Kohanime määramine (Väike-Looga tänav)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab kohanime määramisest (Väike-Looga tänav). Kohanime määramise eelnõu avalikustati 13.06.2018 Narva linna kodulehel www.narva.ee ja 14.06.2018 ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Avalikustamisel ettepanekuid ega vastuväiteid kohanime määramise korralduse eelnõu kohta ei laekunud.


05.07.2018

Kohanimede määramise eelnõu teade
(Narva linnasadam ja Narva Kulgu sadam)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanime määramise eelnõud (Narva linnasadam ja Narva Kulgu sadam). Kirjalikud ettepanekud või vastuväited palun esitada e-posti teel kuni 21.07.2018.


14.06.2018

Kohanime määramise eelnõu teade (Väike-Looga tänav)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanimede määramise eelnõu (Väike-Looga tänav ja Looga tänav). Ettepanekud või vastuväited palun esitada meiliaadressile virve.torpan@narva.ee kuni 30.06.2018.


01.06.2018

Enne 1. juulit 2015 algatatud ja pooleliolevate detailplaneeringud

Narva linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet palub kinnisasja omanikel, kelle enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneering on lõpule viimata, oma kavatsustest planeerimisosakonnale hiljemalt 17. juuniks teada anda. » loe lähemalt


28.03.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • 22.03.2018 Narva Linnavolikogu otsusega nr 22 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D vaated). Eesmärgiks on kruntidel Pos 1-3 (või osale kruntidest) uuele keskraamatukogu hoonele või muu avaliku funktsiooniga hoonetele ehitusõiguse määramine. Pos 4 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist avaliku funktsiooniga hoonet. Pos 23 on planeeritud kuni kaks maksimaalselt 3-korruselist ärifunktsiooniga hoonet. Pimeaia tänava poole hoone esimesele korrusele kavandati avalikkusele suunatud äripindu. Koidula tn 10 (Pos 22) on kavandatud taastada Peeter I maja endisel kujul ajaloolistest fotodest ja joonistest lähtuvalt. Suur tn 10a on planeeritud Suure tänava ajaloolisele ehitusjoonele 2-korruseline ärifunktsiooniga hoone ning 1-korruseline abihoone. Hoonete parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb läbi viia koostöös Narva Linnavalitsusega arhitektuurivõistlus. Planeeringuga on kavandatud Rüütli tänava taastamine jalakäijate teena ning ka Suure ja Vahe tänavate ajaloolise asukoha taastamine või markeerimine. Pos 7 ja Pos 8 on ette nähtud Raekoja pargi loomine. Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 16. kuni 29. aprillini 2018 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
 • Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest 13. aprillil 2018 kell 14:30 aadressil Peetri plats 5, ruum 301 (eskiismaterjalid: zip). Eesmärgiks on krundil Aleksander Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel Aleksander Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.


08.03.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest 22.02.2018 Narva Linnavolikogu otsusega nr 14.
Planeeringuga kaalutletakse võimalust määrata 50% ärimaa ja 50% elamumaa maakasutuse sihtotstarve ning ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise hoone ehitamiseks. Kavandatav ehitusalune pindala on kuni 673 m². Detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Detailplaneeringu maa-ala suurus on 0,1 ha ning see asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas Astri Keskuse vahetuses läheduses.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa (B). 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmist, vaid täpsustamise ettepanekut maakasutuse sihtotstarvete osakaalu osas.


05.02.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 5 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osalisest kehtestamisest Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas (seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrgud, 3D). Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamise Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas on tingitud asjaoluga, et terve planeeringu koostamine on linnaehituslikult äärmiselt keeruline, pretensioonikas ja aeganõudev protsess, mis läbirääkimiste tõttu HÜ-ga Narva Prometei kestab eeldatavasti pikka aega. Samas Raekoja platsi detailplaneering Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas sellist keerukust endas ei kätke ning HÜ Narva Prometei vastuväide seda ei puuduta.
Osalisele kehtestamisele esitatud Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise üldiseks eesmärgiks on vastavalt Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringule Rüütli, Suure ja Vestervalli tänavate vahelise ala koos olemasoleva Raekoja ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoonega muutmine ülelinnalise tähtsusega Vanalinna linnaosa administratiiv- ja hariduskeskuseks. Sinna on mõeldud rajada uus linnavalitsuse hoone. Keskuse planeerimise nõudeks on ajaloolise Helsingi tänava asukoha määratlemine, väljakaevamine ja kasutusele võtmine tänavana. Peale ajaloolise Helsingi tänava ja Läänemüüri asukoha väljaselgitamist arheoloogiliste uuringute abil täpsustada Rüütli tn 5 ajaloolised krundipiirid, vajadusel võib täpsustada ka ülejäänud planeeringuala kruntide piire. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestatava osa Pos 7 ehk Raekoja platsile ei ole määratud ehitusõigust, kuid on ette nähtud selle rekonstrueerimine.
Osalisele kehtestamisele esitatud planeeringu põhijoonisel on näidatud ka võimalikud Rüütli tänava perspektiivsed piirjooned ajaloolise tänavakoridori taastamise korral. Hetkel ei ole ajaloolise tänavakoridori taastamine võimalik olemasolevate hoonete tõttu. Rüütli tänava servade täpne paiknemine selgitada välja arheoloogiliste uuringute käigus. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud ajaloolisest kaardimaterjalist ja Raekoja hoonest.
Suure tänava sõidutee piirjooned on planeeritud vastavalt endise börsihoone maa-ala detailplaneeringule. Vastavalt 29.11.2017 linnavolikogu transpordikomisjoni koosoleku protokollile Suur tänav on kavandatud ühesuunaliseks.
Pos 8 on ette nähtud Rüütli tänava äärse ajaloolise vaekoja hoone taastamine selle endises asukohas ning mahus. Hoone täpne asukoht tuleb selgitada välja arheoloogiliste uuringute kaudu. Kuna vaekoja asukoht jääb Rüütli tn. 2 asuvale elamule väga lähedale, on selle taastamine esialgses asukohas täies mahus võimalik vaid pärast Rüütli tn. 2 hoone (osalist) lammutamist. Kuni vaekoja taastamiseni, säilib olemasolev sissesõit Rüütli tn. 2 krundile.
Detailplaneering lahendab muu hulgas maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad.
Kõik planeeringualal tehtavad mullatööd on lubatud vaid peale arheoloogilisi uuringuid või arheoloogilise järelevalve all Muinsuskaitseameti väljaantud loa alusel.
Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas kehtestatav Raekoja ja selle lähiala detailplaneering on kooskõlas kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga.
Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringu menetluse käigus on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Kuna vastuvõetav Raekoja ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut, siis eraldi KSH koostamine pole nõutav.


10.01.2018

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsusega:

 • nr 84 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest (seletuskiri, põhijoonis, asend, kontaktvöönd, tugijoonis, 3D vaade). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundil Aleksander Puškini tn 29 asuva Kesklinna gümnaasiumi rekonstrueerimine põhikooliks ning kruntidel Aleksander Puškini tn 29a, 31 ja 33 olemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusõiguse määramine uue riigigümnaasiumi jaoks. Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maaüksusi Õhu tänav T1, Õhu tänav T3, Aleksander Puškini tn 31 ja Aleksander Puškini tn L5 vahele jääva reformimata riigimaa üksust ning lähiala. Detailplaneeringuga kaalutakse ülalmainitud kruntide ümber jagamist kaheks kuni neljaks eraldi seisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramist riigigümnaasiumi, põhikoolihoone ning võimla ehitamiseks. Põhikoolis on planeeritud kuni 864 õppekohta ja riigigümnaasiumis kuni 900 õppekohta. Kavandatav ehitiste arv krundil on kuni kolm (3) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni neli (4) korrust ja kõrgus kuni 20 m. Ehitusalune pind on riigigümnaasiumi puhul kuni 3000 m², põhikooli puhul kuni 3300 m², võimla või võimlate puhul kuni 1000 m². Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
  Põhikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja C ning aula ning säilitada arhitektuurse väärtusega korpus A ja võimla. Olemasoleva koolikompleksi A korpus (kollane maja Aleksander Puškini ja Hariduse tänava nurgal) on Narva kontekstis väärtuslik ning vajab säilitamist. See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (projekti autor Nikolai Opatski) ning pärast sõda taastatud muudetud kujul. Tänapäeval see hoone on üks vähestest sõjaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas.
  Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks läbi viia avalik arhitektuurikonkurss.
  Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatavate hoonete maa (A), haljasala maa (HP), ärimaa (B) ja teemaa (LT). Algatatud detailplaneering on eeldatavalt kooskõlas kehtiva Narva linna üldplaneeringuga.
 • nr 83 Narva linna üldplaneeringu (sealhulgas Narva vanalinna linnaosa ning Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringute) ülevaatamise tulemuste kinnitamisest.


02.01.2018

Hanketeade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 29.12.2017 kuulutas välja hanget Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamiseks.
Hankelepingu eeldatav maksmus on 12500 EUR (Km-ta), ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.01.2018.a. kell 10:00.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist.