Uudised 2009

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Joaoru puhkeala arhitektuurse ideekonkursi võitjatest » loe lähemalt


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Joaoru puhkeala arhitektuurse ideekonkursi tulemustest » loe lähemalt


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab linnafoorumist "Oma näoga Narva", mis toimub 16. detsembril kell 18:00 Narva Linnuse Remteri saalis aadressil Peterburi mnt 2
» loe lähemaltNarva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Tallinna mnt 41 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest Linnavolikogu 26.11.2009 otsusega nr 183. Detailplaneeringuga liidetakse äri- ja elamumaa sihtotstarbega maaüksused (13 tk.) ning moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks. Kaubanduskeskuse kavandatud korruselisus on kuni 9 korrust ja hoonealune pindala kuni 19 437 m². Maa-aluse parkla kohtade arv on 830. Lahendatakse kvartalisisene liiklusskeem, jalakäijate teede ja heakorrastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava ala pindala on ca 3,8 ha.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Kerese tn maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 31.08.–25.09.2009 laekusid detailplaneeringu kohta kaks kirjalikku vastuväidet. 30.10.2009 korraldas kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati korrigeerida planeeringulahendust vastavalt avaliku arutelu protokollile.
 • Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul 31.08. – 25.09.2009 laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik vastuväide. 03.11.2009 korraldas kohalik omavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu, mille käigus otsustati mitte korrigeerida planeeringulahendust ning saata planeering Ida-Viru Maavalitsusse järelevalve teostamiseks.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Kerese tn maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 31.08. – 25.09.2009 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta kaks kirjalikku vastuväidet, korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 Kerese tn maa-ala detailplaneeringu avaliku arutelu 30. oktoobril 2009 kell 10:00.
  Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 31.08. – 25.09.2009 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik vastuväide, korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu avaliku arutelu 3. novembril 2009 kell 10:00.
  Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on valminud Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.
Narva Linnavolikogu algatas Narva vanalinna üldplaneeringu koostamise 30.11.2006. a otsusega DP 29-2006. Narva vanalinna üldplaneeringu keskkonna¬mõju strateegiline hindamine algatati 14.08.2008. a otsusega nr 243.
Üldplaneeringu eesmärgiks on luua vastavalt planeerimisseadusele korrektne alusdokument Narva vannalinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamiseks ja territooriumi funktsionaalseks planeerimiseks, sidustatuna naabruses asuvate aladega ning linna üldiste arengu¬suundadega. Määratakse linnaosa territooriumi edasised sotsiaal-majanduslikud arengu¬suunad ning säästva ja tasakaalustatud arengu tingimused. Töötatakse välja tulevikustrateegia Narva vanalinna linnaosa vanalinna linnaosa ajaloolise ja geograafilise potentsiaali realiseerimiseks ning annab ühtlasi üheselt kehtiva seadusliku raami ehituse- ja arendustegevuse teostamiseks linnaosa territooriumil.
Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, keda esindab peaarhitekt Peeter Tambu. Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab Ramboll Eesti AS, keda esindab keskkonnaekspert Hendrik Puhkim. Üldplaneeringu kehtestab Narva Linnavolikogu.
Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju, mis võib olla piiriülene.
Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 28 oktoober – 10 november 2009.a. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis, Peetri plats 5, tuba 305 (kontaktisik Peeter Tambu, tel 359 9 058) ja LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel ning Ramboll Eesti AS-i kodulehel www.ramboll.ee. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu on toimunud 12. oktoobril 2009 kell 13.00 Narva Linnavalitsuse istungite saalis, Peetri plats 5, kuid programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressidel peeter.tambu@narvaplan.ee, hendrik.puhkim@ramboll.ee kuni 10. novembrini 2009.a.
Failid: pdf


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 25.09.2009.a. otsuse:

 • nr 140 põhjal Narva – Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on kergliiklustee rajamine Tõrvajõe külast Narva linna Rahu tn.-i. Kinnistu 4 krundiks jagamine ning sihtotatarbe määramine transpordimaaks. Planeeritava ala pindala on ca 1,7 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise.
 • nr 139 põhjal Ancis Daumani tn 2 ja 6 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringuga moodustatakse 11 uut maaüksust sihtotstarbega transpordi-, tootmishoonete- ja ärimaa. Üks krunt on planeeritud uue alajaama tarbeks. Planeeritavad hooned on kavandatud eri kõrgustega ehitusmahtude kombinatoorikaga. Parkimiskohtade arv on planeeritud 277. Lahendatakse maa-alade heakorratus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,9 ha.
  Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
 • nr 128 põhjal Tallinna mnt 35 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 9-kr ärikeskuse ning 2-kr allmaaparkla ehitamiseks. Sissesõit hoonesse kavandatakse Tallinna mnt 37 poolt ja väljasõit Kangelaste prospektile. Lahendatakse jalakäijate teede, heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha.
  Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
 • nr 127 põhjal Linda pargi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on kahe olemasoleva krundi liitmine (Puškini 15b ja 15c), sihtotstarbega ärimaa. Moodustatakse uus äri- ja elamumaa krunt, üldmaa sihtotstarbega krunt pargile ja tänavamaa sihtotstarbega juurdepääsule. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.
  Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmist.
 • nr 126 põhjal Rahu tn 1a maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks. Määratakse ehitusõigused büroohoone ja sõidukite teenindushoone ehitamiseks ning kõrge piirde rajamiseks. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,53 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise.
 • nr 125 põhjal Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani tn 4C maa-ala detailplaneeringu algatamisest. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine hooldekodu, arstikeskuse ja korterelamute ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse rajamine nii planeeritaval alal kui ka naabruses. Planeeritava ala pindala on ca 3 ha.
  Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 • nr 124 põhjal Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on uue sõidutee, kõnnitee ja parkimiskohtate rajamine. Helikopteriplatsi ning uue haiglahoone rajamine. Määratakse ehitusõigused maaüksustele Haigla tn 1 ja 5. Planeeritava ala pindala on ca 5 ha.
  Detailplaneering ei too kaasa Narva linna üldplaneeringu muutmist.
 • nr 121 põhjal Narva jõesadama arengukava 2008-2018 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest. Narva linna sadamate arengukava 2008-2018 keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik järgnevatel põhjustel:
  • Narva sadamate arengukavakohane arendus tervikuna ning Narva Jõesadama ja Kulgu sadama arendus eraldi selle arengukava osana ei kutsu esile olulist keskkonnamõju, kuna arenguskavas planeeritu ei ületa eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, ei põhjusta keskkonna pöördumatuid muutuseid, ei sea ohtu inimeste tervist ja heaolu, kultuuripärandit või vara.
  • Narva sadamate arendamisel ette nähtud üksikute tegevustega eraldi võib kaasneda oluline keskkonnamõju, mis võib põhjustada pöördumatuid muutuseid või ületada tegevuskoha keskkonnataluvust. Nende tegevuste kavandamisel tuleb teostada eraldi uurimis- ja projekteerimistööd ning ka KSH, kuivõrd käesolev arengukava ei käsitle neid tegevusi piisavalt põhjalikult, et olla aluseks KSH koostamisele.
  • Arengukavaga ette nähtud tegevuste hulgas on selliseid, mis seadusega määratud ulatust ületades tooksid kaasa olulise keskkonnamõju. Samas on arengukavakohaselt kõik need tegevused kavandatud seaduses toodud piiridest oluliselt väiksemas mahus.
  • Kuna Narva sadamate arendus ei ole mõeldav teistes sadamakohtades, mistõttu Narva Jõesadama ja Kulgu sadama kohad on Narva sadamate arenduse väärtuslikud objektid, võib arengukava kehtestada eelnevalt KSHd koostamata.
  Kuna arengukava võib seaduse mõistes olla strateegiline planeerimisdokument, mille kehtestamisele ei pea eelnema KSHd, kui kavandatav arendus näeb ette detailplaneeringute koostamise ja koos nendega ka KSH, ning arvestades, et valminud on juba ka Kulgu sadama detailplaneering ja KSH, valmimas on Linna üldplaneering ja KSH ning et ka ülejäänud tegevuskohtadele koostatakse eraldi detailplaneeringud ja KSH, ei ole Narva sadamate arengukavale KSH koostamine mõistlik ega vajalik.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:
Rahu tänava detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 31.08. – 11.09.2009 toimunud detailplaneeringu avaliku väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik ettepanek, korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 Rahu tänava detailplaneeringu avaliku arutelu 15. oktoobril 2009 kell 10:00.
Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:
Narva Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutasid välja ideekonkursi saamaks planeeringuline eskiislahendus Narva Joaoru puhkealale » loe lähemalt


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on valminud Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm ja planeeringu ruumiline strateegia.
Narva Linnavolikogu algatas Narva vanalinna üldplaneeringu koostamise 30.11.2006. a otsusega DP 29-2006. Narva vanalinna üldplaneeringu keskkonna¬mõju strateegiline hindamine algatati 14.08.2008. a otsusega nr 243. Üldplaneeringu eesmärgiks on luua vastavalt planeerimisseadusele korrektne alusdokument Narva vannalinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamiseks ja territooriumi funktsionaalseks planeerimiseks, sidustatuna naabruses asuvate aladega ning linna üldiste arengu¬suundadega. Määratakse linnaosa territooriumi edasised sotsiaal-majanduslikud arengu¬suunad ning säästva ja tasakaalustatud arengu tingimused. Töötatakse välja tulevikustrateegia Narva vanalinna linnaosa vanalinna linnaosa ajaloolise ja geograafilise potentsiaali realiseerimiseks ning annab ühtlasi üheselt kehtiva seadusliku raami ehituse- ja arendustegevuse teostamiseks linnaosa territooriumil.
Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, keda esindab peaarhitekt Peeter Tambu. Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab Ramboll Eesti AS, keda esindab keskkonnaekspert Olavi Hiiemäe. Üldplaneeringu kehtestab Narva Linnavolikogu.
Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju, mis võib olla piiriülene.
Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 14 september – 09 oktoober 2009 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis, Peetri plats 5, tuba 301 (kontaktisik Rene Zorin, tel 35 99 253) ja LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel ning Ramboll Eesti AS-i kodulehel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressil rene.zorin[at]narvaplan.ee kuni 02. oktoobrini 2009.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimub 12. oktoobril 2009 kell 13:00 Narva Linnavalitsuse istungite saalis, Peetri plats 5. Samuti toimub ka ruumilise strateegia esimene tutvustus.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 06.08.2009.a. otsuse:

 • nr 107 põhjal Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks parkla ehitamiseks (80 kohta). Sisse- ja väljasõit planeeritakse Tiimani tänava kaudu. Eraldatakse kõnnitee riba ning määratakse haljastuala. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 31. augustist kuni 25. septembrini 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 106 põhjal Rahu tn 7 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on moodustada viis krunti (kolm hoonestatavat ärimaa krunti (kahest riigimaast), üks tootmismaa krunt alajaama paigaldamiseks, üks liiklismaa krunt uue sõidutee rajamiseks). Planeeritud on kokku 436 parkimiskohta. Lahendatakse maa-alade heakorratus, haljastus, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 4,7 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
 • nr 105 põhjal Rahu tänava detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on lahendada liikluskorraldus (juurdepääsud ja parkimine 27 veoautole), tee laiendamine neljarealiseks sõiduteeks Tallinna mnt ja Rahu tänava ristmikust kuni viaduktini, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse planeerimine. Määratakse hoonestusala kolmele hoonele. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava ala pindala on ca 16,2 ha.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 31. augustist kuni 11. septembrini 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 99 põhjal Tallinna mnt 41 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on moodustada liitmise teel (äri- ja elamumaa maaüksused 13 tk) üks ärimaa sihtotstarbega krunt olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks. Kaubanduskeskuses kavandatud korruselisus on kuni 9 korrust ja hoonealune pindala kun 19437 m2. Planeeritud maa-aluse parkla kohtade arv pm 830. Lahendatakse kvartalisisene liiklusskeem, jalakäijate teede ja heakorratuse küsimused. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava ala pindala on ca 3,8 ha.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 31. augustist kuni 11. septembrini 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 98 põhjal Kerese tn maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on muuta Kerese tänav neljarealiseks Rahu tn viaduktist kuni Kreenholmi tn-i. Lahendatakse jalakäijate liiklusskeem, planeeritud kergliiklustee. Planeeritud on üheksa uut transpordi-, haljasala- ning ärimaa sihtotstarbega krunti. Kolmele krundile määratakse hoonestusala ärihoonete ehitamiseks. Parkimiskohtade üldarv on 212. Lahendatakse haljastusküsimused. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Planeeritava ala pindala on ca 9 ha.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 31. augustist kuni 25. septembrini 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 97 põhjal Ancis Daumani tn 2 ja 6 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on moodustada 11 uut maaüksust sihtotstarbega transpodi-, tootmishoonete- ja ärimaa. Üks krunt on planeeritud uue alajaama tarbeks. Planeeritavad hooned on kavandatud eri kõrgustega ehitusmahtude kombinatoorikaga. Parkimiskohtade arv on planeeritud 277. Lahendatakse maa-alade heakorratus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava ala pindala on ca 3,9 ha.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 31. augustist kuni 11. septembrini 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Linda pargi ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest. Kuna 01.06.-15.06.2009 toimunud Linda pargi ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik vastuväide, korraldas kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 14. juulil 2009 kell 13:00 avaliku arutelu. Vastuväite esitaja (Linda tn 5 omanik) arutelule ei ilmunud. Arhitektuuriameti arvamusel on tema vastuväide põhjendamatu. Arutelu käigus oli esitatud ettepanek muuta Kosmonaudi tänav läbisõidetavaks. Liikluskomisjon ei olnud sellega nõus, kuna see suurendab liikluskoormust Puškini tänaval ning suurendab ohtu jalakäijatele.
 • Mõisa tänava detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest. Kuna 01.06.-15.06.2009 toimunud Mõisa tänava detailplaneeringu avaliku väljapanekul laekus detailplaneeringu kohta kolm kirjalikku vastuväidet (Mõisa 6a hoone omanikult, Mõisa 2 kaasomanikelt, Mõisa 2a omanikult), korraldas kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 14. juulil 2009 kell 11:00 avaliku arutelu. Vastuväite esitaja Mõisa tn 6a poolt arutelule ei ilmunud. Amet võttis tema vastuväite arvesse ning palus projekteerijal teha vastavad muudatused. Mõisa tn 2 vastuväited puudutasid kavandavate hoonete korruselisust, vahemaad olemasolevast hoonest, isikliku parkimisala vähesust ning puude raiet. Amet pidas neid vastuväited põhjendamatuteks kuna planeering vastab normatiividele. Mõisa tn 2а vastuväide suunati lahendamiseks projekteerijale.
 • Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelust. Planeeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate hoonete lammutamine ning ehitusõiguse määramine uue Politsei ja Päästeameti ühishoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse ja haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,1 ha.
  Arutelu toimub 25. augustil 2009.a. kell 14:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Riigihangete seaduse § 16 lg 6 kohaselt Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab soovist sõlmida hankeleping “Joaoru puhkeala mahulise eskiisi ideekonkursi korraldamine” loe edasi...


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva linnas jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest loe edasi...


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 • Linda pargi ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu korraldamisest 14. juuli 2009 kell 13:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Eesmärgiks on kahe olemasoleva krundi liitmine (Puškini 15b ja 15c), sihtotstarbega ärimaa. Moodustatakse uus äri- ja elamumaa krunt, üldmaa sihtotstarbega krunt pargile ja tänavamaa sihtotstarbega juurdepääsule. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.
 • Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneeringu avaliku arutelu korraldamisest 14. juuli 2009 kell 11:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Eesmärgiks on jagada maa-ala kruntideks munitsipaliseerimiseks ning määrata tulevikus rajatavate hoonete ehitusmahud, liikluskorralduse, haljastuse, heakorrastuse ja jalakäijate teede lahendamine.
  Planeeritava ala üldpindala on ca 1,9 ha. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 18.06.2009.a. otsuse:

 • nr 87 põhjal Narva-Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on kergliiklustee rajamine paralleelselt Tallinna maanteega Narva linna piirist Rahu tänavani, maa-ala krundipiiride ning sihtotstarbe määramine transpordimaaks. Planeeritava ala pindala on 31985 m².
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. juulist kuni 24. juulini 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 86 põhjal Kangelaste prospekt 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja parkimismaja ehitamiseks. Liikluskorralduse (sh Kangelaste pr ja Daumani tn liiklussõlm), haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,1 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise.
 • nr 85 põhjal Rahu tn 1a maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks. Määratakse ehitusõigused büroohoone ja sõidukite teenindushoone ehitamiseks ning kõrge piire rajamiseks. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,53 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. juulist kuni 24. juulini 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 84 põhjal Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Planeeringu eesmärgiks on uue sõidutee, kõnnitee ja parkimiskohtate rajamine. Helikopteriplatsi ning uue haiglahoone rajamine. Määratakse ehitusõigused maaüksustele Haigla tn 1 ja 5. Planeeritava ala pindala on ca 5 ha.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 10. juulist kuni 24. juulini 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada 04.05.2009.a. riigihankest Joaoru puhkeala mahulise eskiisi ideekonkursi korraldamine » loe lähemalt
Dokumendid: Nõudmised pakkujale (pdf), skeem (jpg), Joaoru fotod (ppt)


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada Linnavolikogu 14.07.2008.a. otsuse nr 233 põhjal Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute liitmine ja uute moodustamine (7 maaüksust), ehitusõiguse määramine kaubandus- ja vabaaja keskuse ehitamiseks (ehitusalune pind 38400 m², kõrgus 8,0 m kuni 30 m), alajaam (ehitusalune pind 36 m², kõrgus 5,0 m), 1 ärihoone (ehitusalune pind 600 m², kõrgus 8,0 m), linna liinibusside lõpppeatus (6 kohta). Planeeritakse ehitada maapealne ja maa-alune parkla. Parkimiskohti kokku – 1396. Krundil POS 4 on planeeritud parkla 16 kohale. Samuti lahendatakse maa-alade heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Riigi maast moodustatakse ärimaa, liiklusmaa ja üldmaa krunt.
Detailplaneering muudab kehtivat Narva linna üldplaneeringut.


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 13.05.2009 poolt kehtestatud määrusest nr 537, kus lahendatakse Narva linna tänavate nimede ja majanumbrite stilistika ning tehniline osa (pdf). Määrusega (pdf) on võimalik tutvuda Narva Linna kodulehel www.narva.ee ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee või aadressil Peetri plats5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 14.05.2009.a. otsuse:

 • Narva-Tõrvajõe detailplaneeringu avaliku arutelu korraldamisest 29. mai 2009.a. kell 13:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Planeeringu eesmärgiks on kergliiklustee rajamine Tõrvajõe külast Narva linn Rahu tn.-i. Kinnistu 4 krundiks jagamine ning sihtotatarbe määramine transpordimaaks. Planeeritava ala pindala on ca 1,7 ha.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
 • Linnavolikogu 21.04.2009.a. otsuse nr 57 põhjal Tallinna mnt 35 maa-ala detailplaneeringu algatamine ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku (parandatud).
 • nr 77 põhjal Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja väljapaneku korraldamisest. Eesmärgiks on jagada maa-ala kruntideks munitsipaliseerimiseks ning määrata tulevikus rajatavate hoonete ehitusmahud, liikluskorralduse, haljastuse, heakorrastuse ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,9 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 01. juuni kuni 15. juuni 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 74 põhjal Linda pargi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja väljapaneku korraldamisest. Eesmärgiks on kahe olemasoleva krundi liitmine (Puškini 15b ja 15c), sihtotstarbega ärimaa. Moodustatakse uus äri- ja elamumaa krunt, üldmaa sihtotstarbega krunt pargile ja tänavamaa sihtotstarbega juurdepääsule. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.
  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 01. juuni kuni 15. juuni 2009 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 21.04.2009.a. otsuse:

 • nr 61 põhjal Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja parkimismaja ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse ja liiklusskeemi ning Kangelaste pr ja Daumani tänava liiklussõlme lahendamine koos juurdepääsudega. Määratakse tehnovõrkude asukohad ning nende varustamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,1 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 11. maist kuni 25. maini 2009.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 59 põhjal Narva Linnavolikogu 14.07.2008 otsuse nr 233 ”Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 55a ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamisest.
  Vastavalt 26.02.2009 Ida-Viru Maavalitsuse kirjale nr 1.2-38/770 Narva linnavolikogu 14.07.08 otsusega nr 233 kehtestatud Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala detailplaneering ei ole läbinud Planeerimisseaduse (PlanS) § 23 lg 1 p 2 sätestatud planeeringu järelevalvet. Maavalitsus tegi ettepaneku tühistada planeeringu kehtestamise otsus ning suunata planeering PlanS § 23 kohasse järelevalvesse.
  Eesmärgiks on maa-alal asuvate kinnistute liitmine; ehitusõiguse määramine kaubandus- ja vabaajakeskuse ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse liikluskorralduse ja jalakaijate teede lahendamine; tehnovorkude asukoha maaramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 3 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
 • nr 57 põhjal Tallinna mnt 35 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 9-kr ärikeskuse ning 2-kr allmaaparkla ehitamiseks. Sissesõit hoonesse kavandatakse Tallinna mnt 37 poolt ja väljasõit Kangelaste prospektile. Lahendatakse jalakäijate teede, heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
  Planeeringuga saab tutvuda alates 11. maist kuni 25. maini 2009.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 56 põhjal Kreenholmi – 26. Juuli – Uusküla – Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse lahendamine, krundipiiride täpsustamine ja muutmine ning heakorrastuse ja haljastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 25,15 ha.
  Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering on algatatud Narva Linnavolikogu 14.09.2007. a otsusega nr 149 ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine Narva Linnavolikogu 17.04.2008. a otsusega nr 122.
Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering koostatakse kehtiva Narva linna üldplaneeringu täpsustamiseks. Narva tööstuspiirkonna territooriumit hõlmava üldplaneeringu menetlemise käigus soovitakse kaalutleda, millised alad on sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja ärialase ettevõtluse jms jaoks ning määrata ehitus- ja maakasutusreeglid.
Üldplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Narva Linnavolikogu (Peetri plats 1, 20308 Narva), koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsus (Peetri plats 5, 20308 Narva), koostaja on AS Pöyry Entec (Lõõtsa 2A, 11415 Tallinn; üldtelefon 6177430, e-post: entec.ee@poyry.com). Keskkonnamõjude strateegilise hindamise järelevalve teostaja on Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi). Piiriülese keskkonnamõju esinemist ei eeldata.
Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu algatamise otsusega ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on võimalik kõigil huvitatutel tutvuda ajavahemikul 16. aprillist kuni 8. maini 2009. a Narva Linnavalitsuses (kabinet 301a, tööpäevadel kell 8.30-12.00 ja 13.00-17.00, kontaktisik Galina Pustošnaja) ja AS Pöyry Entec kontoris (tööpäevadel kell 9.00-17.00), samuti alates avalikustamise alguse päevast veebilehtedel: www.entec.ee, www.narvaplan.ee ning www.narva.ee.
Hinnatud Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu lahendus on tutvumiseks üleval veebilehel www.narvaplan.ee. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta saab saata kirjalikult või e-maili teel 16.04.-08.05.2009.a. AS-le Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn või entec.ee@poyry.com). Kõigil huvitatutel on võimalus osaleda keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikul arutelul, mis toimub 12. mail 2009.a. kell 15.00 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti saalis (III korrus).
Maakasutusplaan: pdf


Kobras AS, Stratum OÜ ja Narva Linnavalitsus teatavad Narva linna transpordi arengukava 2009-2015 ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande valmimisest.
Arengukava algatati ja lähteülesanne kinnitati Narva Linnavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 430. Narva linna transpordi arengukava 2009-2015 eesmärgiks on Narva linna transpordiplaneerimise põhisuundade määratlemine järgnevaks seitsmeks aastaks, transpordisüsteemi keskkonnasäästliku arengu tagamine ning Narva linna arendamine inim- ja keskkonnasõbraliku asustusüksusena eesmärgipärase tegevuse kaudu. Narva linna transpordi arengukava 2009-2015 keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Narva Linnavolikogu 15.05.2008. otsusega nr 154.
Arengukava algataja ja kehtestaja on Narva Linnavolikogu (Peetri plats 1, 20308 Narva). Arengukava koostamise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (Peetri plats 3, 20308 Narva), kontaktisik Jackline Holter, tel 3599 216, e-mail: jackline.holter@narva.ee. Strateegilise planeerimisdokumendi (Narva linna transpordi arengukava 2009-2015) koostaja on Stratum OÜ (Juhkentali 34, 10132 Tallinn), projektijuht Imre Antso, tel 6659 460, e-mail: info@stratum.ee. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Kobras AS (Teguri 37b, 50107 Tartu), tel 7300 310, faks 7300315, e-mail: kobras@kobras.ee (kontaktisik on Noeela Kulm).
Arengukava ja selle KSH aruande avalik väljapanek kestab 13.04.-04.05.2009 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis kabinet 301a (Peetri plats 5, 20308 Narva), kontaktisik Galina Pustoshnaya, tel 3599 253, e-mail: galina.pustoshnaya@narvaplan.ee, Narva Linnavalitsuse kodulehekülgedel www.narva.ee, www.narvaplan.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saab arengukava ja KSH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööpäevadel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis (kabinet 301a, Peetri plats 5, 20308 Narva) või otse KSH eksperdile Kobras AS. KSH aruande avalik arutelu toimub 05.05.2009 kell 15.00 Narva Linnavolikogu istungite saalis (Peetri plats 1, 20308 Narva). ARUTELUL OSALEMA ON OODATUD KÕIK HUVILISED.
Arengukavaga käsitletud ala piirneb Narva jõe alamjooksu hoiualaga. Piiriülest keskkonnamõju arengukavaga kavandatavate tegevustega ei kaasne.
Dokumendid: KSH aruanne, Transpordi arengukava
Piirangute kaardid: leht 1 (8.5 MB), leht 2 (8.2 MB), leht 3 (11.0 MB), leht 4 (14.5 MB), leht 5 (1.5 MB)
Vt. kaa kobras.ee


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 26.03.2009.a. otsuse nr 35 põhjal Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamisest. Eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha.
Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 26.02.2009.a. otsuse nr 20 põhjal Rakvere tn 1, 1. Jõe tn 1 ja 1. Jõe tn 8a maa-alade detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine eramu ehitamiseks, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.
Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on valminud Narva linnas Veekulgu linnaosas asuva Kulgu sadama maa-ala ja seal asuvate Kulgu sadama 12 A (51106:001:0073), Kulgu sadam 12 C (51106:001:0074) ja Kulgu sadam 13 (51106:001:009) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.
Kulgu sadama maa-ala detailplaneering algatati Narva Linnavolikogu 05.04.2007 otsusega nr 112, millega kinnitati ka lähteülesanne (DP 03-2007). Detailplaneeringu KSH algatati 05.06.2008. a Narva Linnavolikogu otsusega nr 195.
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine olemasoleva väikepaatide sadama ümberkorraldamiseks. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.
Detailplaneeringu kehtestajaks on Narva Linnavolikogu, tegevuse arendajaks on Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Galina Pustoshnaya, tel: 35 99 253, e-post: galina.pustoshnaya@narvaplan.ee). Detailplaneeringu koostajaks on OÜ Hendrikson & Ko (Rauno Schults, tel: 55 667 972, e-post: rauno@hendrikson.ee). KSH viib läbi OÜ Alkranel (Tanel Esperk, tel: 53 656 297, tanel@alkranel.ee).
KSH aruande (lisad - zip) ja detailplaneeringu eskiislahendusega (seletuskiri) on võimalik tutvuda Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ruumis 301a (Peetri plats 5) ajavahemikul 16.02–09.03.2009. KSH aruannet ja DP eskiislahendust saab elektrooniliselt alla laadida Narva Linnavalitsuse kodulehelt (www.narva.ee), Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt (www.narvaplan.ee) ja OÜ Alkranel kodulehelt (www.alkranel.ee). KSH aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult OÜ-le Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu), faksiga 7 366 676 või e-posti teel tanel@alkranel.ee kuni 09.03.2009.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ja detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 10. märtsil 2009.a kell 13:00 Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti saalis (Peetri plats 5, III korrus).


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Linnavolikogu 29.01.2009.a. otsuse:

 • nr 8 põhjal Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Planeeringu eesmärgiks on muuta krundi sihtotstarve elamumaaks. Kavandatakse olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja uue 13 m kõrge korruselamu ehitamine. Juurdepääs krundile on ettenähtud Koolipõik tänava poolt ning krundil tuleb ühesuunaline autoliiklus. Planeeritud parkimiskohtade arv on 31 tk. Lahendatakse jalakäijate suunad. Planeeritakse 19 puude likvideerimine, teised aga säilitatakse. Hoonete vahel kavandatakse lastemänguplatside ehitamine. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.
  Detailplaneering sisaldab kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneering algatati 28.06.2007.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 280.
  Planeeringuga saab tutvuda 02.-16.märtsil 2009.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.
 • nr 7 põhjal Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-alade detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala kruntideks jagamine, sihtotstarvete muutmine, ehitusõiguse määramine. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused. Kavandatakse olemasolevate tehnovõrkude ja –rajatiste renoveerimine. Planeeritava ala pindala on ca 30 ha.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
 • nr 6 põhjal Narva - Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu algatamisest. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vaivara valla ja Narva linna piirist kuni Rahu tänavani põhjapool Tallinna mnt-d teega paralleelselt kulgeva ca 30 m laiuse koridoori ehitamine. Narva linna territooriumil on tee pikkus ca 760 m. Planeeritakse moodustada 4 uut krunti sihtotstarbega 100% transpordimaa. Planeeringuga lahendatakse välisvalgustuse küsimus.
  Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
 • nr 4 põhjal Rahu tn 7 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detailplaneeringuga on ette nähtud viis krunti, millest on kolm hoonestatavat ärimaa krunti (kaks riigimaast), üks tootmismaa krunt alajaama paigaldamiseks ning üks liiklusmaa krunt uue sõidutee rajamiseks. Hoonete lubatud kõrgusvahemik on 4-17 m. Parkimine toimub krundisiseselt, parkimiskohtade üldarv on 436 tk. Rahu tn äärde on ettenähtud puudeallee ning parkimisplatside juurde uue kõrghaljastuse istutamine. Madalhaljastus planeeritakse kõrghaljastuse vahele ja piki kinnistu idapoolset piiri. Juurdesõit alale on Rahu tn-lt lähtuvalt Lääne tänava ja planeeringuala põhjapiirini kavandatud uue tänavalõigu kaudu. Jalakäijate juurdepääs on piki Rahu tn ääres kulgevat kõnniteed. Planeeringuga määratakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 4,7 ha.
  Detailplaneering sisaldab kehtiva Narva linna üldplaneeringu täpsustamise ettepanekut. Detailplaneering algatati 26.04.2007.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 141.
  Planeeringuga saab tutvuda 02.-16.märtsil 2009.a. aadressil Peetri plats 5, ruum 301.


Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada konkursi „Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone väljaselgitamiseks“ tulemustest.

 • KÜ Rahu 14 tunnistati parimaks kategoorias „Parim fassaadi ja hoone ümbruse jõulu- ja uusaastateemalise kujundusega korteriühistu“.
 • Andruse Hulgikaubanduse OÜ tunnistati üheks kahest parimast kategoorias „Parim fassaadi ja hoone ümbruse jõulu- ja uusaastateemalise kujundusega organisatsioon“.
 • OÜ FAMA Invest tunnistati üheks kahest parimast kategoorias „Parim fassaadi ja hoone ümbruse jõulu- ja uusaastateemalise kujundusega organisatsioon“.
 • Komisjoni otsusega anti eripreemia eramaja 5. Paemurru 21 omanikule Pr Jelena Serõševa.

Täname kõiki osalejaid ning kutsume inimesi osalema konkursil „Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassaadi ja ümbrusega hoone väljaselgitamiseks“ järgmisel aastal.