Uudised 2023

05.12.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Võsa tn 13 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus suvila planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 120,5 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 21. detsembrini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 21. detsembrini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, asukohaskeem, 1. korruse plaan, vaade 1-4


29.11.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 23.11.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 69 Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 56/53 “Narva jõe vana sängi territooriumi detailplaneeringu algatamine hüdroelektrijaama ehitamiseks” kehtetuks tunnistamisest ja detailplaneeringu menetluse lõpetamisest. Planeeritav maa-ala pindalaga ca 8,6 ha asub Narva linnas, Kreenholmi linnaosas, Kreenholmi manufaktuuri territooriumil. Antud kohas jääb detailplaneeringu maa-ala Narva jõe kanjoni maastikukaitsealasse. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine torustikutüüpi hüdroelektrijaama ehitamiseks koos krundi edasise tööstusliku sihtotstarbe kasutamisega, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.


27.11.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule arutelule 12. detsembril 2023 kell 15:30. Arutelu toimub Raekojas aadressil Raekoja plats 1.

Narva Linnavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 25 algatati detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala asub Vanalinna linnaosas ja selle pindala on ca 2,2 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringualal ajaloolisest tänavavõrgust ja hoonestuse mahtudest lähtuvalt kvartalite loomine, ajalooliste tänavate taastamine ja ehitusõiguse andmine taastatavate kvartalite hoonestamiseks, olemasolevate suurte kinnistute kruntimine ning maakasutuse sihtotstarvete määramine, tehnovõrkudega varustamise, liikluskorralduse, arhitektuur-ehituslike, muinsus- ja keskkonnakaitse ning heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneering eeldab muudatust kehtiva Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonide osas.

Täiendavat informatsiooni saab siin (Detailplaneeringud: Algatatud 2022).

Dokumendid: ettekanne, arhit. esitlus, muinsusk. eritingimused, protokoll


21.11.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tule tn 15 suvila laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, pärast laiendamist hakkab hoone ehitisealune pindala olema ca 68,5 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 07. detsembrini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 07. detsembrini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, topo-geodeetiline plaan, planeeritav aiamaja


06.11.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Pinna tn 17 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, pärast laiendamist hakkab hoone ehitisealune pindala olema ca 79 m m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 23. novembrini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 23. novembrini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, asendiplaan


01.11.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Elektrijaama tee 87 tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Tootmishoone kavandatakse kuni 500 m² ehitisealuse pinnaga ja kuni 9 m kõrge. Soovitud hoone planeeritakse püstitada Elektrijaama tee 87 krundi lõunaossa. Hoones on plaanis teostada metallkonstruktsioonide värvimist.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ning ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel otsustas pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldada avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 17. novembrini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 17. novembrini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, skeem


01.11.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kalda tn 3b hoone laiendamine ja rekonstrueerimine ning kasutusotstarbe täpsustami“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Sellel maa-alal kehtib Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a otsusega nr 80/35 kehtestatud Narva linna turu maa-ala detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama kõrguse, arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste ja kasutusotstarbe osas. Soovitud täpsustused vastavad EhS § 27 lõike 4 punktidele 1, 3 ja 4. Samuti hoone soovitud kasutusotstarve „laohoone“ vastab detailplaneeringu järgsele ärimaa sihtotstarbele. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile Kalda tn 3b hoonet laiendatakse teise korruse rajamisega ning hoone katusekuju muudetakse lamekatuseks. Seega soovitakse kõrgust suurendada, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses planeeringujärgsest lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 17. novembrini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 17. novembrini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, eskiis, DP põhijoonis


31.10.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Heina tänava ja Äkkeküla tee 12 reovee pumplani juurdepääsutee rajamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Sellel maa-alal kehtib Narva Linnavolikogu 08.09.2011. a otsusega nr 113 kehtestatud Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile Äkkeküla tee 12 krundile soovitakse rajada reovee pumpla teenindamiseks vajatavat juurdepääsuteed. Selleks samuti osaliselt rekonstrueeritakse Heina tänav mahusõidu korraldamise arvelt.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 17. novembrini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 17. novembrini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, eskiislahendus, DP põhijoonis


23.10.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vihma tn 15 väikeelamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, pärast laiendamist hakkab hoone ehitisealune pindala olema ca 101 m² ja kõrgus kuni 8,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 09. november 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 09. november 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


18.10.2023

Teade ametliku kohanime määramise kohta
(Joala park)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010. a määruse nr 20 „Kohanime määramise kord“ § 4 punktile 1 avalikustatakse järgmine Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu:
- Ametliku kohanime määramine (Joala park)

Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda ka Narva linna veebilehel www.narva.ee.

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 02.11.2023.


16.10.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kadastiku tn 6 laohoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Laohoone kavandatakse ühekorruseline, 670 m² ehitisealuse pinnaga ja kuni 8 m kõrge. Soovitud hoone planeeritakse püstitada Kadastiku tn 6 krundi lääneossa.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ning ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel otsustas pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldada avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 03. novembrini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 03. novembrini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, asendiplaan


16.10.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Hommiku tn 8 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 40 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 26. oktoobrini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 26. oktoobrini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


12.10.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

 1. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu korraldamisest 24.10.2023 kell 16:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis aadressil Peetri plats 5. Narva Linnavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 47 algatati detailplaneeringu koostamine. Algatamise ettepaneku on esitanud KPG Kaubanduse OÜ. Planeeringuala suurus on 1 ha ning see asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas. Eesmärk on Kangelaste prospekt 37 krundi sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine ärihoone ja selle juurde kuuluva taristu ehitamiseks, liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning planeeringu elluviimisel vajalike keskkonnatingimuste määramine. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneering ei sisalda kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. KSH eelhinnangut ei anta ega keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.
  Dokumendid: eskiis, seletuskiri, protokoll
 2. Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest 14.11.2023 kell 16:00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis aadressil Peetri plats 5. Narva Linnavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 22 algatati Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu maa-ala pindalaga ca 11 ha asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas. Eesmärk on Narva metskond 103 katastriüksuse jagamine viieks krundiks, maakasutuse juhtotstarbe muutmine ja täpsustamine. Planeering lahendab liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering eeldab muudatust kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete osas.
  Dokumendid: situatsiooniskeem, kontaktvöönd, tugiplaan, põhijoonis, seletuskiri, menetlusdokumendid, lisad, protokoll


04.10.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 21.09.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 47 Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatamise ettepaneku on esitanud KPG Kaubanduse OÜ. Taotletava planeeringuala suurus on 1 ha ning see asub Narva linnas Pähklimäe linnaosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kangelaste prospekt 37 krundi sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine ärihoone ja selle juurde kuuluva taristu ehitamiseks, liikluskorralduse (sh juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning planeeringu elluviimisel vajalike keskkonnatingimuste määramine.

Narva linna üldplaneeringu kohaselt kuulub Kangelaste prospekt 37 krunt korterelamumaa (EK) juhtotstarbega maa-alale, kus lubatud kõrvalsihtotstarbeks on muuhulgas ka ärimaa (B). Kangelaste prospekt 37 krundi osakaal moodustab alla 15% vaadeldava korterelamumaa maakasutuse juhtotstarbega piirkonna pindalast, seega ei ületa selle maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks üldplaneeringuga lubatud 45% kõrvalsihtotstarbest. Lisaks sellele on üldplaneeringujärgses lahenduses Kangelaste prospekt 37 krunt ümbritsetud kolmest küljest ärimaa maakasutuse sihtotstarbega kruntidega Kangelaste prospekt 37a ja Kivilinna tn 2a (50% tootmismaa) ning seepärast ei lähe Kangelaste prospekt 37 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine korterelamumaast ärimaaks vastuollu üldplaneeringu lahendusega, järgides selle loogikat. Võttes arvesse ülaltoodut, ei käsitleta Kangelaste prospekt 37 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmist elamumaast ärimaaks PlanS § 142 lg 1 punktidele vastavaks ja menetletakse Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringut üldplaneeringu kohasena.

PlanS § 124 lg 5 kohaselt detailplaneeringu koostamisel, kui planeering on aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 kohasele tegevusele, ning KeHJS § 33 lõikes 1 nimetatud juhtidel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. PlanS § 124 lg 6 kohaselt detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju, ja § 125 lõike 1 punktis 4 ja §-s 142 nimetatud detailplaneeringu koostamisel, ning KeHJS § 33 lõikes 2 nimetatud juhtudel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes KeHJS § 33 lõikes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Antud juhul koostatakse detailplaneering, mille alusel kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 ja 2 ning § 6 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224) nimetatud loetellu (detailplaneeringuga kavandatav kaubandushoone on ühe poe jaoks ettenähtud, aga kaubanduskeskus on Eesti keele instituudi sõnastuses on kaupluste ja teenindusasutuste suur kompleks). Antud detailplaneering ei sattu PlanS § 124 lõikes 6 ja § 125 lõike 1 punktis 4 ja § 142 lõikes 1 punktis 1 või 3 reguleerimisalla. Algatatav detailplaneering ei sisalda kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. Lähtuvalt eeltoodust eelhinnang ei anta ega keskkonnamõju strateegiline hindamine ei algatata.

Dokumendid: eskiis, seletuskiri


06.09.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linaplaneerimise Amet teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest Lembitu tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Narva Linnavolikogu 25.09.2009. a otsusega nr 127 kehtestatud Linda pargi ja selle lähiala detailplaneeringu arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi, samuti haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Vastavalt EhS § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine EhS § 27 alusel avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 asuva hoone fuajees ajavahemikul 08.09.2023. a kuni 21.09.2023. a.

Dokumendid: PT eelnõu, DP põhijoonis


05.09.2023

Kutse Maa-ameti dünaamilistes hankesüsteemides osalemiseks

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab:

„Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registri ülesse seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil ettevõtetel võimalik jooksvalt liituda:

Kutsume Teid liituma Maa-ameti dünaamiliste hankesüsteemidega.


18.07.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine Heina tn, Hoovi tn, Jalgratta tee 5, 8, 9, 11, 14, 16, L4, Kangelaste pr 46, Männi tn 30, Rahu tn 34, 38e, 38f, 41, 41a, 41b, 41c, 55, 61, Rahu tn L6, Suur-Äkke, Väike-Äkke, Äkke, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, 9, 12 kinnistutele“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Sellel maa-alal kehtib Narva Linnavolikogu 08.09.2011. a otsusega nr 113 kehtestatud Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimaliku asukoha osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile ÜVVK-süsteemi soovitakse projekteerida kogu detailplaneeringuga haaratud ala ulatuses, kuid mitte ainult Äkkeküla tee 9, Äkkeküla tee ja Äkkeküla tee 12 kinnistutel.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 04. augustini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 04. augustini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, TP asendiskeem, DP koondplaan


05.07.2023

Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

Narva Linnavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 06.04.2023-06.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 09.06.20223 Narvas Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati 26 arvamuskirja. Avaliku väljapaneku ja arutelu jooksul tehti mitmeid ettepanekuid planeeringu ja KSH täiendamiseks, peamiselt järgmistel teemadel:

 1. teede ja tänavate paiknemine ning tingimused;
 2. väikeelamute miinimumkrundi pindala vähendamine;
 3. lagunevate hoonete edasine kasutamine;
 4. rohelise võrgustiku tingimused, piirid ja ulatus;
 5. ehituskeeluvööndi vähendamine, kaldakindlustuste rajamine;
 6. Narva linna territooriumil paiknevate maardlate kasutamine;
 7. haljastuse, rohe- ja puhkealade paiknemine ja rajamine;
 8. linnaosa piiride paiknemine;
 9. keskusala ja eelisarendatava ala paiknemine;
 10. väärtuslike vaadete paiknemine.

Ettepanekuid tuli ka Narva linna territooriumist väljapoole jäävate alade ning teemade kohta, mis olid eelnõu lahendusega kooskõlas või mida üldplaneeringuga ei reguleerita. Viimasel juhul edastati ettepanekud vastavatele ametkondadele.

Narva Linnavalitsus on kaalunud esitatud ettepanekuid ning andnud oma seisukohad kõigile avaliku väljapaneku ajal esitanutele 02.06.2023. Esitatud ettepanekud koos linnavalitsuse seisukohtadega on leitavad üldplaneeringu kodulehelt: hendrikson.ee/maps/Narva-linn. Linnavalitsus täiendab seletuskirja ja KSH eelnõusid, mille järel esitatakse üldplaneering koos KSH aruande eelnõuga kooskõlastamiseks ning arvamuste avaldamiseks.


05.07.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 15.06.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 29 Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud OÜ TEKO ning planeering algatati Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 46. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise eesmärk on Vana-Joala tee 9 kinnistu kaheks krundiks jagamine ja ehitusõiguse määramine. Praeguse 100% tootmismaa otstarbe asemele kavandatakse 90% tootmis- ja 10% ärimaa sihtotstarbed ning ehitusõigus kuni kaheksa hoone ehitamiseks. Ehitusaluse pinna taotletav suurus on POS 1 puhul 8160 m² ja POS 2 puhul 4675 m², korruselisus kuni neli korrust kõrgusega kuni 16 m. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrab tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala asub Kulgu linnaosas ja selle pindala on ca 2,4 ha. Kehtiva Narva tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks tööstusmaa. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneering ei too kaasa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.


04.07.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab et, Maa-amet on välja kuulutanud:


26.06.2023

Vestervalli tn 17 munitsipaalelamute arhitektuurivõistlus

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab munitsipaalelamute arhitektuurivõistlusest. » loe lähemalt

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.


16.06.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „M. Gorbatši tn 12 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile planeeritav hoone on ühekorruseline, ehitisealuse pinnaga – ca 160 m² ja kõrgus kuni 8,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 6. juulini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 6. juuli 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


13.06.2023

Tallinna maantee visioonivõistlus

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Riigihangete registris avaldati 05.06.2023 järgmine teade:

Viitenumber 265311 - Narva peatänava visioonivõistlus
Võistluse eesmärgiks on leida parim linnaruumiline visioon Narva de-facto peatänavale – Narva linna läbivale Tallinna maanteele ning linna keskpunktis asuvale P. Kerese ringile – ning neid ümbritsevale linnaruumile.

Võistluse preemiafond on 19 000 eurot: esimese koha preemia – 9 000 eurot, teise koha preemia – 6 000 eurot ja kaks kolmanda koha auhinda à – 2 000 eurot.

Võistluse žüriisse kuuluvad Narva Linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno, Narva linnaarhitekt Peeter Tambu, Narva abilinnapea Irina Smirnova, Sille Pihlak (arhitekt vol 7, EAL), Tõnis Savi (arhitekt vol 7, EAL).
Varuliikmed on Pelle-Sten Viiburg (arhitekt vol 7, EAL) ja Toomas Mägi, Narva Linnavalitsuse teede vanemspetsialist, arhitekt vol 7.

Avatud ideekonkurss toimub riigihangete registris.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 28.08.2023 kell 11:00.
Hanke eest vastutav isik: Valeria Hohlova.
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


12.06.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 24.05.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 24 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamisest ja detailplaneeringu menetluse lõpetamisest ning Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 158 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine” kehtetuks tunnistamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamisest.


24.05.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Narva kodanikke ja huvitatud isikuid Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule 9. juunil 2023 kell 14:00. Arutelu toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis, auditoorium nr 200, Raekoja plats 2, Narva.

On võimalik osaleda ka veebis (kõigile registreerunutele saadetakse link). Nii veebis kui kohapeal võimaldatakse sünkroontõlget vene keelde. Veebis osalemiseks tuleb registreerida kuni 7. juunini 2023 (kaasa arvatud), täites täites käesolevat registreerimisvormi SIIN või helistades telefonil 35 99 050.

Arutelul tutvustab Narva Linnavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja linnavalitsuse vastusseisukohti, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Samuti tutvustatakse koostöös FinEst Targa Linna Tippkeskusega projekti Linnaplaneerimise heaoluskoor tulemusi, sh antakse ülevaade tulemuste rakendamisest Narva linna üldplaneeringus.

Päevakava:

1. osa: Narva linna üldplaneeringu avalik arutelu
13.45 Kogunemine, tervituskohv
14.00 Sissejuhatus: Kaie Enno, Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
14.10 Narva linna üldplaneeringu 35+ tutvustus: Veronica Luidalepp, Hendrikson & Ko
14.40 Üldplaneeringu kaardirakenduse tutvustus: Pille Metspalu, Hendrikson & Ko
14.50 Avaliku väljapaneku kokkuvõte ja KOV seisukohad: Peeter Tambu, Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
15.15 Küsimused-vastused, arutelu
15.45 Kohvipaus

2. osa: Heaoluskoori projekti tulemused
16.00 Sissejuhatus ja video: Peeter Tambu, Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
16.10 Heaoluskoori projekti tulemuste tutvustus: Ivo Fridolin, Tallinna Tehnikaülikool
16.40 Heaoluskoori projekti tulemuste rakendamine üldplaneeringus: Peeter Tambu, Pille Metspalu
16.50 Küsimused-vastused, arutelu
17.00 Päeva lõpp


23.05.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Udu tn 8 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasoleva aiamaja (EHR-i kood 120846605) asemel. Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind – ca 100 m² ja kõrgus kuni 7,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 8. juuni 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 8. juuni 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, asendiplaan


22.05.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „6. Paemurru tn 18 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile planeeritav hoone on kahekorruseline, ehitisealuse pinnaga – ca 225 m² ja kõrgus kuni 8,5 m.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 8. juuni 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 8. juuni 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


17.05.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 20.04.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 17 Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 14 „Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamisest ning detailplaneeringu menetluse lõpetamisest.


11.05.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kadastiku 33a, 33b ja 35a maapealsete päikesepaneelide püstitamine“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile soovib Energiapartner OÜ rajada maapealsete päikesepaneeelidega päikeseenergija jaama.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 359177.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 26. mai 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 27. maini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


09.05.2023

Hanketeade

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamiseks.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hanke eeldatav maksumus: 15 000,00 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 23.05.2023 10:00
Hanke eest vastutav isik: Peeter Tambu
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


27.04.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab projekteerimistingimuste eelnõu Vabaduse tn 4 korterelamute püstitamiseks lähtuvalt Narva Linnavolikogu 22.08.2013. a otsusega nr 78 kehtestatud Vabaduse 4 maa-ala detailplaneeringust täpsustades planeeringulahendust EhS § 27 lõikes 4 lubatu ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile esitada oma arvamusi 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressil Peetri plats 5, 20308, Narva või e-posti aadressil narvaplan@narva.ee. Arvamuste kogumine kestab kuni 12. maini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 12. maini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu tervikteksti ja detailplaneeringu põhijoonisega saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees.

Dokumendid: PT eelnõu, põhijoonis


13.04.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „1.Jõe tn 32a väikeelamu ja abihoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile kavandatakse olemasoleva väikeelamu (EHR kood 118009285) maa-pealse osa demonteerimist ja uue maa-pealse osa püstitamist laiendamisega üle 33% olemasolevast mahust. Keldrikorrus säilib olemasolevates mõõtudes. Olemasolevat abihoonet (EHR kood 118009286) laiendatakse üle 33% esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 27. aprillini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 27. aprillini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


06.04.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kulgu tn 15 laohoone ja rajatiste püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Sellel maa-alal kehtib Narva Linnavolikogu 20.06.2013. a otsusega nr 51 kehtestatud Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama hoonestusala tingimuste osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile Kulgu tn 15 krundile olemasolevate laohoonete asemele soovitakse püstitada üks, mõõduga 21 m x 11 m, ja see väljub planeeringuga määratud hoonestusalast. Seega soovitakse hoonestusala suurendada, kuid mitte rohkem, kui 10 protsendi ulatuses planeeringujärgsest lahendusest. Samuti soovitatakse rajada hooneid teenindavat sprinklersüsteemi, veemahutit ja pumplat.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 28. aprillini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 28. aprillini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Dokumendid: PT eelnõu, põhijoonis, asendiskeem


05.04.2023

Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet korraldab vastavalt Planeerimisseaduse § 82 Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõude avaliku väljapaneku 6. aprillist kuni 6. maini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Narva Linnavalitsusele elektrooniliselt aadressile yldplaneering@narva.ee või postiga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva.

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad avaliku väljapaneku ajal elektrooniliselt Narva üldplaneeringu kodulehel hendrikson.ee/maps/Narva-linn, Narva linna kodulehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Planeeringu joonised on kättesaadavad aadressil hendrikson.ee/maps/Narva-linn/kaardirakendus.html.

Paberkandjal on kättesaadavad planeeringu seletuskiri ja KSH aruanne Narva Linnavalitsuse ruumis 112 aadressil Peetri plats 5, E 08:00-18:00, T-N 08:00-17:00, R 08:00-16:00, v.a lõuna 12:00-13:00. Spetsialisti konsultatsioonile saab esmaspäeviti 13:00-17:00 ning kolmapäeviti 10:00-12:00 ja 13:00-16:00.


05.04.2023

Narva Peetri Platsi arhitektuurivõistlus

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 3. aprillil välja arhitektuurivõistluse, millega otsitakse head terviklikku ruumilist lahendust Narva Peetri platsi ja selle lähiümbruse projekteerimiseks ja ümberehitamiseks. Kogu võistlusala suurus on 6 ha, millest põhiobjekt on 2 ha.

Peetri platsi senist tähtsust ja tähendust väljendab kokkuvõtlikult järgmine nimekiri. Peetri plats on ja peaks tulevikus olema veelgi rohkem:

 • Narva linna ning Eesti ja Euroopa liidu värav, vastavalt ka Narva linna sloganile „Euroopa algab siin”;
 • linna ajalugu väärtustav keskväljak;
 • Narva ja kogu Eesti oluliste kogunemisürituste toimumispaik;
 • erinevate tegevuste paik ja kokkusaamiskoht;
 • linnaruumi olulisi keskseid osi (vanalinn, linnuse ala, Tallinna mnt tänavaruum, Puškini tänavaruum);
 • siduv väljak, mis asub erinevate teekondade ristumispunktis.
Võistlustöölt oodatakse kõigi nende tähenduste mõistmist ja lahenduse kaudu tugevdamist.

Võistlus korraldatakse EV 100 „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi raames, mida alates 2019 rahastavad kultuuriministeerium, rahandusministeerium ja kohalikud omavalitsused.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 6. september 2023.

Võistluse preemiafond on 25 000 eurot: esimese koha preemia – 9 000 eurot, teise koha preemia – 7 000 eurot, kolmanda koha preemia – 5 000 eurot. Lisaks antakse välja kaks ergutuspreemiat, kumbki suuruses 2 000 eurot.

Võistluse žüriisse kuuluvad Narva linnapea Katri Raik, Narva Linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno, Narva linnaarhitekt Peeter Tambu, programmi „Hea avalik ruum“ juht arhitekt Kalle Vellevoog, lisaks Eesti Arhitektide Liidu esindajatena ka arhitektid Toomas Tammis ja Liis Uustal ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajana maastikuarhitekt Kersti Lootus. Varuliikmed on Irina Smirnova ja Gregor Jürna Narva Linnavalitsusest, Ülle Maiste Eesti Arhitektide Liidust ja Teele Nigola Eesti Maastikuarhitektide Liidust.

Võistlustingimused koostasid arhitektid Toomas Paaver ja Kai Süda koostöös Narva linnaga.

Võistluse info riigihangete registris.


30.03.2023

Kohanime määramine (Vana-Rakvere tänav) ja Rakvere tänava liikluspinna ruumikuju muutmine (eelnõu)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.3 on ettevalmistamisel kohanime määramise eelnõu „Kohanime määramine (Vana-Rakvere tänav) ja Rakvere tänava liikluspinna ruumikuju muutmine“. Ettepanekud või vastuväited palun esitada meiliaadressile nimekomisjon@narva.ee kuni 13.04.2023.


23.03.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Energia 2b turuhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile soovib Tartu Arhitektuuribüroo OÜ rajada turuhoone ehitusealuse pinnaga ca 1480 m² varikatuse suurusega 420 m².

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 359177.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 07. aprill 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 07. aprillini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


22.03.2023

Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Narva Linnavalitus korraldab vastavalt PlanS § 82 Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõude avaliku väljapaneku 6. aprillist kuni 6. maini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Narva Linnavalitsusele elektrooniliselt aadressile yldplaneering@narva.ee või postiga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Narva üldplaneeringu kodulehel hendrikson.ee/maps/Narva-linn, Narva linna kodulehel www.narva.ee ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee. Paberkandjal on kättesaadavad planeeringu seletuskiri ja KSH aruanne Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5. Planeeringu joonis on kättesaadav aadressil: hendrikson.ee/maps/Narva-linn/kaardirakendus.html.

Narva Linnavalitsus korraldab PlanS § 83 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 9. juunil 2023 kell 14:00. Arutelu toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis, auditoorium nr 200, Raekoja plats 2, Narva.

Avalikul arutelul tutvustab Narva Linnavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja linnavalitsuse vastusseisukohti, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Narva linna üldplaneering hõlmab kogu linna territooriumi (pindala 84,54 km²). Planeeringuala piiriks on Narva linna piir. » loe lähemalt


20.03.2023

Teade koha-aadresside määramise kohta

Narva Linnavolikogu 26.01.2023. a otsusega nr 6 „Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks; Soldino tee Suur-Soldina teeks)“ nimetati kohanimi A-A. Tiimanni tänav ümber Soldina tänavaks, Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks ja Soldino tee Suur-Soldina teeks.

Kuna tänava nimi on muudetud, siis muudeti tänavaga seotud katastriüksuste koha-aadressid:

 1. Narva Linnavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 132-k „Koha-aadresside määramine (Kivilinna tänava maaüksused)“ on kõik Ancis Daumani tänava katastriüksuste aadressid muudetud Kivilinna tänava järgi;
 2. Narva Linnavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 133-k „Koha-aadresside määramine (Suur-Soldina tee maaüksused)“ on kõik Soldino tee katastriüksuste aadressid muudetud Suur-Soldina tee järgi;
 3. Narva Linnavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 134-k „Koha-aadresside määramine (Soldina tänava maaüksused)“ on kõik A-A. Tiimanni tänava katastriüksuste aadressid muudetud Soldina tänava järgi.


09.03.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kreenholmi 60 võrkpallihalli püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile soovib ROK-Projekt OÜ rajada professionaalse ja atraktiivse rannaspordi- ja vaba aja keskuse ehitusealuse pinnaga ca 4000 m² ja kõrgusega minimaalselt 12 m. Hoonele lisandub väliareen suurusega ca 2500 m².

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 359177.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 24. märts 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 24. märtsini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu


06.03.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsiooni rajamine“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Kuna vanalinna osa tervikuna on kultuurimälestise ala, mis asub kahe riiklikult kaitstava kinnismälestise - arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 27276) ja ehitismälestis Narva linnakindlustused (reg nr 13999) – territooriumil, Pimeaed on looduskaitseala ning sademeveekanalisatsiooni rajamine riivab paljusid era, munitsipaal- ja riigiomandis olevaid krunte, siis pädev asutus otsustab sellele territooriumile sademeveekanalisatsiooni rajamise ehitusprojekti koostamiseks väljastada projekteerimistingimused. Projekteerimistingimustega antakse taotlejale teada piirangutest, mis kavandatava projekteerimistööga seonduvad.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 24. märtsini 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 24. märtsini 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, eskiis


21.02.2023

Teade aiandusühistute territooriumile elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest Aiandusühistute Punane Moon, Vesna, Višnja, Ikrinka, Tervis Plus, Kiire Laine, Gvozdika, Adonis ja Salvia, Oktoober, Elektron, Rjabinka ja Düün territooriumile ning Narva metskond 36, Suvilate tee L2, Surju, Tareti, Lageda ja Andrejevi krundile passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks. Kuna projekteerimistingimuste eelnõu avalikul väljapanekul laekus 5 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi. Avalik istung toimub 13.03 kell 10:00 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kolmanda korruse saalis, aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva linn.


10.02.2023

Teade Narva Tööstuspargi 3. etapi kehtetuks tunnistamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 26.01.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 8 Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ning detailplaneeringu menetluse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamisest.


10.02.2023

Teade Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 26.01.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 9 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeringuala asub Pähklimäe linnaosas ja selle pindala on ca 0,32 ha. Kehtiva Narva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa. Seega Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneering ei too kaasa muudatust kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osas. Kehtestatud Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Tallinna mnt 43 krundile ehitusõigus lisaks olemasolevale automaattanklale kiirtoidurestorani hoone ja seda teenindavate rajatiste ning parkla ehitamiseks. Kavandatav hoonete arv krundil on 2 (olemasolev automaattankla ja kavandatav kiirtoidurestoran), kavandatava kiirtoidurestorani ehitisealune pindala on kuni 600 m². Detailplaneering lahendab liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad. Samuti määratakse detailplaneeringuga servituutide vajadusega alad juurdepääsu- ja parkimisservituutidele Tallinna mnt 47, Tallinna mnt 47a, Tallinna mnt 47b ja 4. Roheline tn 8 kinnistute kasuks.

Dokumendid: seletuskiri, põhijoonis.


10.02.2023

Hankeplaani kinnitamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab hankeplaani kinnitamisest.


03.02.2023

Narva geomõõdistuste infosüsteem (Geoarhiiv)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on võetud kasutusele uus Narva geomõõdistuste infosüsteem ehk Geoarhiiv, kus hakkab toimuma Narva linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine: geoarhiiv.narva.ee


30.01.2023

Teade ametliku kohanime ja maaüksusele koha-aadressi määramise kohta (Paju park)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010. a määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” § 4 punktile 1 avalikustatakse järgmine Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu:
- Ametliku kohanime ja maaüksusele koha-aadressi määramine (Paju park)

Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda ka Narva linna veebilehel www.narva.ee.

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile narvaplan@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 19.02.2023.


17.01.2023

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Aiandusühistute Punane Moon, Vesna, Višnja, Ikrinka, Tervis Plus, Kiire Laine, Gvozdika, Adonis ja Salvia, Oktoober, Elektron, Rjabinka ja Düün territooriumile ning Narva metskond 36, Suvilate tee L2, Surju, Tareti, Lageda ja Andrejevi krundile passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine„ projekteerimistingimuste eelnõu. Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile Eesti Energia võrguettevõte Enefit Connect soovib rajada kiiret valguskaablil põhinevat püsiühendust. Ehitatava internetivõrgu kaudu on võimalik tarbida ülikiireid andmekiirusi ning valida meelepärane teenusepakkuja ehk sideoperaator.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda ka Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 02. veebruar 2023. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 02. veebruar 2023. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Dokumendid: PT eelnõu, Enefit teade


03.01.2023

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Käesolev hange hõlmab ka geodeetilise alusplaani koostamist.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 15 000,00 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 18.01.2023 kell 11:00
Hanke eest vastutav isik: Peeter Tambu
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.


03.01.2023

Hankekutse

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ettepaneku esitada pakkumus Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Käesolev hange hõlmab geodeetilise alusplaani ja muinsuskaitse eritingimuste koostamist.

Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Hankelepingu maksumuse piirmäär: 30 000,00 EUR (km-ta)
PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 18.01.2023 kell 10:00
Hanke eest vastutav isik: Peeter Tambu
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.