Установленные 2009
Mõisa tänava äärne maa-ala 17.12.2009.a. nr 192
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: jagada maa-ala kruntideks munitsipaliseerimise eesmärgil, moodustatakse krundid olemasolevatele hoonetele. Määratakse ehitusõigus raamatukogu ning kolme äri- ja korterelamu otstarbega hoone ehitamiseks. Mõisa tn 2a olemasolev hoone säilitatakse ja rekonstrueeritakse. Lahendatakse haljastuse, liikluse, parkimise ja heakorrastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise.
Planeeritava ala pindala: ca 1,9 ha
Skeem: pdf
Tallinna mnt 41 ja selle lähiala 26.11.2009.a. nr 183
Tellija: Astri-Narva AS
Eesmärk: Detailplaneeringuga liidetakse äri- ja elamumaa sihtotstarbega maaüksused (13 tk.) ning moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks. Kaubanduskeskuse kavandatud korruselisus on kuni 9 korrust ja hoonealune pindala kuni 19 437 m². Maa-aluse parkla kohtade arv on 830. Lahendatakse kvartalisisene liiklusskeem, jalakäijate teede ja heakorrastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 3,8 ha
Skeem: pdf
Narva–Tõrvajõe kergliiklustee 25.09.2009.a. nr 140
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Kergliiklustee rajamine Tõrvajõe külast Narva linna Rahu tn.-i. Kinnistu 4 krundiks jagamine ning sihtotatarbe määramine transpordimaaks.
Planeeritava ala pindala: ca 1,7 ha
Skeem: pdf
Ancis Daumani tn 2 ja 6 maa-ala 25.09.2009.a. nr 139
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Moodustatakse 11 uut maaüksust sihtotstarbega transpordi-, tootmishoonete- ja ärimaa. Üks krunt on planeeritud uue alajaama tarbeks. Planeeritavad hooned on kavandatud eri kõrgustega ehitusmahtude kombinatoorikaga. Parkimiskohtade arv on planeeritud 277. Lahendatakse maa-alade heakorratus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,9 ha
Skeem: pdf
Tallinna mnt 35 maa-ala 25.09.2009.a. nr 128
Tellija: M-NAR Kinnisvara OÜ
Eesmärk: Ehitusõiguse määramine 9-kr ärikeskuse ning 2-kr allmaaparkla ehitamiseks. Sissesõit hoonesse kavandatakse Tallinna mnt 37 poolt ja väljasõit Kangelaste prospektile. Lahendatakse jalakäijate teede, heakorrastuse ja haljastuse küsimused. Määratakse tehnovõrkude asukohad.
Planeeritava ala pindala: ca 0,35 ha
Skeem: pdf
Linda pargi ja selle lähiala 25.09.2009.a. nr 127
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Kahe olemasoleva krundi liitmine (Puškini 15b ja 15c), sihtotstarbega ärimaa. Moodustatakse uus äri- ja elamumaa krunt, üldmaa sihtotstarbega krunt pargile ja tänavamaa sihtotstarbega juurdepääsule. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,2 ha
Skeem: pdf
Rahu tn 1a maa-ala ja selle lähiala 25.09.2009.a. nr 126
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Krundi sihtotstarbe muutmine ärimaaks. Määratakse ehitusõigused büroohoone ja sõidukite teenindushoone ehitamiseks ning kõrge piirde rajamiseks. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,53 ha
Skeem: pdf
Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala 25.09.2009.a. nr 124
Tellija: Narva Haigla SA
Eesmärk: Uue sõidutee, kõnnitee ja parkimiskohtate rajamine. Helikopteriplatsi ning uue haiglahoone rajamine. Määratakse ehitusõigused maaüksustele Haigla tn 1 ja 5.
Planeeritava ala pindala: ca 5 ha
Skeem: pdf
Märkus: tunnistatud osaliselt kehtetuks
Rahu tn 7 ja lähiala 06.08.2009.a. nr 106
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Moodustada viis krunti (kolm hoonestatavat ärimaa krunti (kahest riigimaast), üks tootmismaa krunt alajaama paigaldamiseks, üks liiklismaa krunt uue sõidutee rajamiseks). Planeeritud on kokku 436 parkimiskohta. Lahendatakse maa-alade heakorratus, haljastus, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 4,7 ha
Skeem: pdf
Kangelaste prospekt 29 maa-ala 18.06.2009.a. nr 86
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja parkimismaja ehitamiseks. Liikluskorralduse (sh Kangelaste pr ja Daumani tn liiklussõlm), haljastuse ja heakorrastuse, jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise.
Planeeritava ala pindala: ca 3,1 ha
Skeem: pdf
Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala 22.05.2009.a. nr 79
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute liitmine ja uute moodustamine (7 maaüksust), ehitusõiguse määramine kaubandus- ja vabaaja keskuse ehitamiseks (ehitusalune pind 38400 m², kõrgus 8,0 m kuni 30 m), alajaam (ehitusalune pind 36 m², kõrgus 5,0 m), 1 ärihoone (ehitusalune pind 600 m², kõrgus 8,0 m), linna liinibusside lõpppeatus (6 kohta). Planeeritakse ehitada maapealne ja maa-alune parkla. Parkimiskohti kokku – 1396. Krundil POS 4 on planeeritud parkla 16 kohale. Samuti lahendatakse maa-alade heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Riigi maast moodustatakse ärimaa, liiklusmaa ja üldmaa krunt.
Planeeritava ala pindala: ca 3,0 ha
Skeem: pdf
Kreenholmi – 26. Juuli – Uusküla – Oru kvartali maa-ala 21.04.2009.a. nr 56
Частичное признание недействительной детальной планировки, установленной решением № 56 Нарвского Городского собрания от 21.04.2009 г. «Установление детальной планировки земельного участка – квартала Kreenholmi – 26. Juuli – Uusküla – Oru» 20.10.2016.a. nr 241
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Eesmärk: planeeritava maa-ala liikluskorralduse lahendamine, krundipiiride täpsustamine ja muutmine ning heakorrastuse ja haljastuse lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 25,15  ha
Failid: seletuskiri, põhijoonis