Tööstuspiirkond
Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Planeeritava ala sees tööstushoonete rajamiseks sobilike alade määramine, moodustatavate koostööpiirkondade sihtotstarvete, üldfunktsioonide ja piiriettepanekute tegemine, liikluskorralduse, heakorra ja haljastuse põhimotete määramine, tehnovõrkude (magistraaltrasside) asukoha määramine ning varustamise lahendamine, arvestades vajadust suurendada maakasutuse intensiivsust üldplaneeringuga tööstus- ja tootmisalaks ettenähtud piirkonnas.
Planeeritava ala pindala: ca 597 ha

Töö koostaja: Pöyry Entec AS
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Menetluse käik:
 • planeeringu algatmine, otsus 14.09.2006.a. nr 149
 • Mõõdistuse valmimine
 • Esialgne planeeringu kaardilahenduse väljatöötamine

 • KSH algatamine, otsus 17.04.2008 nr 122
 • KSH programmi valmimine
 • KSH programmi avalik väljapanek 25.08.2008-08.09.2008
 • KSH programmi avalik arutelu 09.09.2008
 • KSH aruande avalik väljapanek 16.04.2009-08.05.2009
 • KSH aruande avalik arutelu 12.05.2009
 • KSH aruande heakskiitmine Keskkonnaamet poolt 16.06.2009

 • Planeeringu avalik väljapanek, otsus 17.06.2010.a. nr 93
 • Planeeringu avalik väljapanek 12.07.2010-06.08.2010
 • Planeeringu avalik arutelu 24.08.2010
 • Planeeringu kehtestamine, otsus 21.10.2010.a. nr 143

Planeeringu dokumendid: zip (86.4 MB)