Narva linn (2013-2025)
Narva linna üldplaneering


Staatus: kehtestatud 24.01.2013.a. nr 3
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Narva linna üldplaneering koostatakse olemasoleva Narva linna üldplaneeringu 2000-2012 uuendamiseks kuna olemasolev üldplaneering ei täida enam oma igapäevaseid vajadusi ja funktsioone. Samuti on olemasolevas üldplaneeringus määratlemata piirkonniti hoonete lubatud maksimaalsed kõrgused ning üldplaneering kajastab rohkem koostamise hetkeolukorda, kui olulisi tulevikku suunatud tegevusi. Puuduvad ka ettepanekud perspektiivsete parkide, väikeelamute, tööstusalade, probleemseteks saavate liiklussõlmede jne arendusalade väljatoomise kohta. Paljud detailplaneeringud toovad kaasa kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepaneku, mis omakorda viitab sellele, et linna üldplaneeringut on vaja ajakohastada. Samuti on olnud linna areng kiirem, kui eeldati olemasolevat üldplaneeringut väljatöötades. Alates 2001 aastast on muutunud ka paljud õigusaktid, mida tuleb arvestada omavalitsuse arengusuundade määratlemisel ja üldplaneeringu tegemisel. Seega tingib ka õigusliku tausta muutumine uue üldplaneeringu koostamise.
Planeeritava ala pindala: ca 8400 ha

Töö koostaja: Pöyry Entec AS

Töö käik:
 • 05.2008 Narva linna üldplaneeringu ja KSH koostamine
 • KSH programmi valmimine
 • 01.2009 KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
 • 06.2010 KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ning Narva linna
  üldplaneeringu eskiisi avaliku arutelu teade
 • 10.2011 üldplaneeirngu vatsuvõtmine
 • 12.2011-01.2012 üldplaneeringu avalik väljapanek
 • 02.2012 üldplaneeringu avalik arutelu
 • 01.2013 üldplaneeirngu kehtestamine

Failid:
 • Narva linna üldplaneering zip (113.7 MB), seletuskiri
 • Keskkonnamõjude strateegiline hindamine zip (2.4 MB)