Toetus
| pdf |
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

§ 1. Üldsätted

(1) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi Amet) toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord (edaspidi Kord) reguleerib Narva linna (edaspidi Linna) eelarvest makstavate toetuse taotlemist, määramist ja maksmist.

(2) Narva Linnavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitab iga aasta eelarves Ameti toetuse üldfondi ning ühe toetuse suuruse.

(3) Ametil on õigus reservfondi arvelt toetuste summat suurendada või jätta põhjendatud taotluste puudumisel osa summat kasutamata. Linnavalitsus kehtestab korra lg-s 2 nimetatud volikogu otsuse alusel määratavate toetuste arvu ja suurused.

(4) Avalik selgitustöö ja avalike toetuste konkursside korraldamine, tingimuste kehtestamine, toetuse taotlejate nõustamine ning toetuste määramine, maksmine ja järelvalve on Ameti pädevuses.

(5) Toetust võib taotleda füüsiline isik, kes õpib kunsti- ja tehnikakõrgkoolis või ülikoolis arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuri erialal.

(6) Toetuse eesmärk on toetada ja ergutada tudengeid peale õppe lõpetamist töötama Ametis õpitud erialal sooviga aidata kaasa linna arengule ning tagada Ametile pädevad spetsialistid.

(7) Toetus määratakse ainult õppeasutuse õppemaksu ulatuses.

(8) Toetuse saaja on kohustatud toetust kasutama taotletud sihtotstarbel.

(9) Amet võib toetuste konkursi tingimustes ette näha toetuse saaja aruandekohustuslikkuse ning kohustuse tagastada osaliselt või täielikult mittesihipäraselt kasutatud toetuse.

§ 2. Toetuse taotlemine

(1) Linnavalitsus kinnitab ja Amet kuulutab välja avaliku toetuse konkursi ning avaldab konkursitingimused ja -teate ajalehes ning linnavalitsuse veebilehel hiljemalt neli nädalat enne toetuse taotluste esitamiseks seatud tähtaega.

(2) Toetuse saamiseks tuleb Ametile esitada toetuse taotleja põhjendatud kirjalik taotlus hiljemalt Ameti poolt seatud tähtaja tööpäeva lõpuks või jõuab see sinna samal päeval postitatuna posti teel. (3) Taotlused esitavad kõrgkoolide üliõpilased Ameti direktorile kuni 1. novembrini.

(4) Toetuse taotluses tuleb näidata taotleja:
1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid), tegevusala;
3) taotletava toetuse suurus;
4) motivatsioonikiri toetuse saamiseks.

(5)Taotlusele võib lisada mistahes teisi seda toetavaid ja põhjendavaid materjale.

(6) Käesoleva korra nõuetele vastav taotlus edastatakse menetlemiseks Ameti direktorile. Puudustega toetusetaotluste esitajatele tehakse ettepanek need antud tähtajaks kõrvaldada.

(7) Taotluses esitatud andmete õigsuse ja taotluse korrektsuse eest vastutab taotleja. Teadlikult valeandmete esitamise korral kaotab taotleja õiguse linnalt toetuse taotlemiseks. Valeandmete alusel määratud ja makstud taotlus kuulub tühistamisele ja tagastamisele.

(8) Amet korraldab taotlejate vahel vestluse ja õppetulemuste alusel konkursi. Konkursi läbiviimisel võetakse arvesse:
1) õppeainete keskmist hinnet;
2) riigikeele oskust õpingute jätkamiseks ja tööks vajalikul tasemel;
3) aktiivsust ja töövõimet;
4) sügavat huvi tulevase eriala vastu;
5) oskust ja valmisolekut õppimiseks;
6) võimekust meeskondlikuks ja individuaalseks tööks;
7) oskust koguda ja valida informatsiooni;
8) soovitusi viimasest õppe- või töökohast.

§ 3. Toetuse määramine, maksmine ja järelevalve

(1) Laekunud toetuse taotlused vaatab läbi Ameti direktor ning otsustab toetuste saajad hiljemalt 31. detsembriks.

(2) Toetused kinnitab Linnavalitsus korraldusega, mis peab sisaldama:
1) jaotamisele mineva toetuste kogusumma;
2) toetuse saajate ees- ja perekonnanimed;
3) toetuste suurused;
4) korra §-s 1 p.9 sätestatud juhtudel toetuse saaja aruandekohustuslikkus ning kohustus tagastada temale makstud toetus osaliselt või täielikult juhul, kui seda ei kasutata sihtotstarbeliselt. Linnavalitsuse korralduse kohustuslik lisa on koondaruanne kõigist Ametisse laekunud taotlustest.

(3) Amet teavitab kirjalikult iga taotlejat tema suhtes tehtud otsusest.
(4) Toetus kantakse taotleja pangaarvele linnavalitsuse korralduse alusel.
(5) Leping toetuse saajatega sõlmitakse esimese õppesessiooni tulemuste alusel, peale isikliku avalduse esitamist.
(6) Toetuse väljamaksmine toimub Ameti ja toetuse saaja vahel sõlmitava kahepoolse lepingu alusel ning kuulub tagastamisele, kui toetuse saaja ei täida lepingu tingimusi.
(7) Lepingus ettenähtud toetus makstakse välja kooskõlas käesoleva Lepingu lisaga nr 1 (pdf, doc).