Порядок проведения измерительных работ

приказ от 18.06.2018 № 1-5/6329

Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde korraldamise reeglistik

on kehtestatud Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 12 "Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus" § 8 (p 18-20), § 12 lg 2 p 2, 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise reeglistik (edaspidi mõõdistuskord) täiendab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ (edaspidi MKM määrus) kehtestatud nõudeid Narva linna tehniliste vajaduste osas Narva linna haldusterritooriumil.

(2) Geodeetilisi mõõdistus- ja uurimistöid (edaspidi mõõdistustööd) tehakse maa-alade planeerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

(3) Projekteerimistöid Narva linnas võib teha ainult Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi amet) Geodeesia ja maakorralduse osakonnas (edaspidi geodeesiateenistus) registreeritud topo-geodeetilise plaanile.

(4) Ehitusjärgset kontrollmõõdistamist tehakse kõikide ehitusseaduse mõistes ehitamise käigus maaüksusel tehtud muudatuste kajastamiseks. Teostusmõõdistamine MKM määruse mõistes on ehitusjärgse kontrollmõõdistamise osa. Ehitusjärgse kontrollmõõdistamise tulemusena on ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan.

(5) Mõõdistuskorra eesmärk on Narva linnas tehtavate mõõdistustööde kvaliteedi parandamine, kaardiandmebaasi varustamine ajakohaste andmetega kõikide tehtud geodeetiliste mõõdistustööde põhjal ning andmete taaskasutamiseks väljastamine.

(6) Mõõdistuskord sätestab Narva linna haldusterritooriumil tehtavate mõõdistustööde algatamise ja esitamise reeglid ning määrab kindlaks mõõdistustööde teostajate, mõõdistustööde andmete haldajate õigused ja kohustused.

(7) Kõik mõõdistustööd tuleb töö teostaja poolt sisestada Narva linna geodeetiliste mõõdistustööde infosüsteemi (edaspidi GMIS) või esitada geodeesiateenistusele.

(8) GMIS-i tööde esitamise õigus on isikutel, kellele on linnavalitsuse poolt antud õigused infosüsteemi kasutamiseks. Kasutajaõiguste saamiseks tuleb pöörduda geodeesiateenistuse poole. Kasutajad tuvastavad end infosüsteemi pääsemiseks kasutajanime ja isikutunnistuse (ID-kaardi, Mobiil ID) või parooli abil.

(9) Tööde tegemise õigus on juriidilistel ja füüsilistel isikutel, kes on registreeritud Majandustegevuse registris (edaspidi MTR) ning kes omavad geodeetiliste tööde litsentsi (ehitusuuringud).

2. peatükk MÕÕDISTUSTÖÖ MENETLEMINE

§ 2. Mõõdistustöö algatamine

Mõõdistustöö teostaja on kohustatud enne tööd tegema asumist algatama planeeritava mõõdistustööde tegemise GMIS-is või ameti kodulehel www.narvaplan.ee oleva vormi vahendusel esitades järgmised andmed:
1) mõõdistustöö tellija nimi;
2) mõõdistustöö tellija kontaktmeiliaadress;
3) mõõdistustöö tellija kontakttelefoninumber;
4) mõõdistustöö teostaja nimi;
5) mõõdistustöö teostaja kontaktmeiliaadress;
6) mõõdistustöö teostaja kontakttelefoninumber;
7) mõõdistustöö nimi;
8) mõõdistustöö objekti aadress või asukoht;
9) mõõdistustöö number (mõõdistustöö teostaja määratud unikaalne number);
10) mõõdistuse tüüp (täidetakse valikud: geodeetiline alusplaan, teostusmõõdistus, ehitusjärgne kontrollmõõdistus, muu);
11) eriuuring (täidetakse valikud: katend, gaas, side, vesi, elekter, kanalisatsioon, sadevesi, soojus, tänavavalgustus, muu);
12) mõõdistusala, mis saadetakse geodeesiateenistuse spetsialistile või imporditakse GMIS-i etteantud formaadis (dwg, kiht MOOTPIIR);
13) töö alguskuupäev;
14) töö teostamise eeldatav lõpukuupäev;
15) lisainformatsioon (lisatakse info tellija nõuete või tähelepanekute kohta).

§ 3. Mõõdistustöö esitamine

(1) Mõõdistustöö teostaja esitab mõõdistustöö tulemid pärast lõpetamist kümne päeva jooksul GMIS-i või geodeesiateenistusele järgmiselt:
1) esitatavad plaanid, joonised peavad olema *.dwg või *.dgn formaadis;
2) kaevude uurimisandmed esitatakse kas põhijoonisel või tabelarvutusprogrammi vahendusel koostatud tabelis so *.xls, *.ods või *.cvs formaadis;
3) aruanded, seletuskirjad ning muu seonduv materjal *.doc, *.odt või *.pdf formaadis.

(2) Mõõdistustöö lõpeb pärast seda, kui mõõdistustöö teostaja esitab mõõdistustöö tulemid GMIS-i või geodeesiateenistusele ning geodeesia spetsialist registreerib töö vastavasisulise märkega (pitsat).

3. peatükk TEHNILISED NÕUDED MÕÕDISTUSTÖÖDELE

§ 4. Mõõdistustöödele esitatakse järgmised tehnilised nõuded

(1) Mõõdistustöödel tuleb juhinduda õigusaktidest, geodeetilistel mõõdistamistel kehtivatest normidest, heast tavast ja käesolevast mõõdistuskorrast.

(2) Mõõdistustööde tulemid esitatakse digitaalselt. Mõõdistamise andmed sisestab GMIS-i mõõdistustööde teostaja.

§ 5. Nõuded digitaaljoonise failidele

(1) Esitatavate mõõdistustöö andmete failid peavad olema AutoCAD dwg 2008 või MicroStation dgn V7 või varasemas versioonis.

(2) Kogu informatsioon failis, v.a kihil VORMISTUS (58), tuleb kanda ühte mudeliruumi – AutoCAD-is (Model), MicroStation-is (Default).

(3) Digitaalsel joonisel tuleb kõik tekstielementide (elemenditüüp Text) ankurpunktid (origin), mis iseloomustavad kindlat punktobjekti, paigutada nii, et need jääksid punktobjektile lähimaks teksti ankurpunktiks. Kõik suletud kontuuri (näiteks kõlvik või hoone) omadusi kirjeldavate tekstide ankurpunktid peavad asuma selle kontuuri sees.

(4) Iga selgitav või objekti omadusi kirjeldav tekst tuleb vormistada eraldi tekstielemendina.

(5) Tekstielementidel kasutatakse AutoCAD-is kirjatüüpi (font) ROMANS ja MicroStation-is kirjatüüpi (font) INTL_ISO [105].

(6) Kõrgusarvude puhul kasutatakse ja AutoCAD-is kirjatüüpi (font) ITALIC ja MicroStation-is kirjatüüpi (font) INTL_ISO_ITALIC [107].

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

§ 6. Järelevalve ja vastutus

(1) Mõõdistustööde teostaja vastutab mõõdistustöö andmete sisulise ja mõõtmistäpsusliku õigsuse ning korrale vastavuse eest.

(2) Geodeesiateenistus kontrollib kõikide GMIS-i laekuvate tehtud mõõdistustööde vastavust käesolevale mõõdistuskorrale ning teavitab ilmnenud vigadest ja puudustest mõõdistustöö teostajat.

(3) Vigade ilmnemise korral esitab mõõdistustööde teostaja oma vahendite arvelt uued andmed kümne tööpäeva jooksul.

(4) Korduvate nõuetele mittevastavate või sisuliste vigadega mõõdistustööde esitamisel on linnavalitsusel õigus geodeesiateenistuse ettepanekul tühistada mõõdistustööde teostaja GMIS-i juurdepääs ning esitada mõõdistustööde litsentsi väljaandjale taotlus litsentsi või MTR registreeringu peatamiseks või tühistamiseks.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED

§ 7. Mõõdistuskorra jõustumine

Mõõdistuskord jõustub seadusega sätestatud korras.