Департамент

Департамент Архитектуры и Городского Планирования
Нарвской Городской управы

Основные задачи Департамента

  1. Linna haldusterritooriumi katmine planeeringutega, linnaehituslike ja arhitektuursete põhimõtete väljatöötamine ning nende järgimise tagamine, ehitustegevuse järelvalve ning maareformi läbiviimine ja maakorralduslike toimingute teostamine
  2. Linna heakorra, kommunaalmajanduse, keskkonnakaitse, ühistranspordi ja liikluskorraldusega seonduva korraldamine ja järelevalve Narva linna arengukavas ning muudes õigusaktides sätestatu alusel.
  3. Linna esindamine tellijana linnale kuuluvate objektide plaaniliste ehitus-, rekonstrueerimis- ja hooldustööde korraldamisel ning selleks vajalike eeltoimingute teostamisel.
  4. Linnavalitsuse ja Linnavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine tulenevalt Arhitektuuriameti põhiülesannetest.