Geodeesia ja kartograafia

Põhilised ülesanded on Narva haldusterritooriumi seisundi mõõdistamine ja kaardistamine ning vajadusel selgitamine ja selle põhjal Narva geodeesia ja kartograafia arengukava väljatöötamine ja elluviimine;topograafiliste, geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdutööde tellimine, nendeks töödeks lähtetingimuste andmine.

Topograafiliste, geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemiseks lubade väljastamine ning registri ja kartogrammi pidamine, samuti geodeetilise põhivõrgu ning punaste joonte registri ja plaani pidamine.

Geodeetilise põhivõrgu järelvalveks (s.h. märkide säilitamise tagamiseks), rekonstrueerimiseks ja tihendamiseks vajalike tööde korraldamine, topograafiliste ja temaatiliste kaartide ja plaanide valmistamise, täiendamise ja uuendamise korraldamine.

Topograafiliste ja geodeetiliste tööde tehniliste projektide koostamiseks lähteandmete ja materjalide väljastamine ning nende projektide läbivaatuse, ekspertiisi ja heakskiitmise (kinnitamise) korraldamine.

Linna ja linnaosade halduspiiride ning kinnistute (kruntide) moodustamine ja mõõdistustööde korraldamine, halduspiiride ja kinnistute plaani pidamine, maaregistri ja maaregistrikaardi pidamine.

Ehitiste märkimistööde ja teostusmõõdistuse korraldamine, tehnovõrkude plaani pidamine.

Narva linna üldpindala on 84 001 505 m2 (8 400 ha), mis koosneb 3 osast - Narva linn ise hõlmab 6204 ha (ilma veehoidla territooriumita), Kudruküla linnaosa all on (560 ha), aiandusühistute "Olginski" ja "Berjozka" all on 58.15 ha. » kaart

Geodeetilised mõõdistustööd kantakse planšettidele mõõtkavas 1:500 kõval või pehmel alusel, mis on pidevalt töös. Selliseid planšette on arhiivis 876. Peale selle leidub arhiivis topograafilise sisuga materjale ligikaudu 1730 nimetust. Näiteks, vaadake 2000.aastal teostatud geodeetiliste tööde aruandeid. Narva planšetide skeem pdf-formaadis.

Tänapäeval mõõdistustööd esitatakse digitaalsel kujul, kuid vastavat digitaalset "planšettide" süsteemi (sellist nagu nt Tallinnas või Tartus) linnal hetkel pole.

Antud tööde teostamise kord on kinnitatud Narva linnavalitsuse 13.08.2014 määrusega nr 25.

Tuletame meelde, et topogeodeetilisi töid tohivad teostada vaid litsenseeritud spetsialistid. Topograafilis-geodeetiliste tööde teostamise taotlemiseks tuleb täita vastav vorm (mõõdistusloa taotlus).

Peale topogeodeetiliste töid, mida kasutatakse planeerimis-projekteerimistöödel, on linnas olemas ka katastriüksuste plaanid, mis on vajalikud maaüksuste eraldamiseks. Seisuga 19.10.2001.a oli Narvas 6900 üksust (2411 ha), mis olid kantud maakatastrisse. See moodustab umbes 35% linna koguterritooriumist. Katastrisse kantud maaüksustega saab tutvuda siin (projekteerijatele ja mõõdistajatele dwg).